Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny, nieograniczony nr P-63/VII/19 na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1770/4 o powierzchni 0,1301ha położonej przy ul. Stalowej w Świdnicy pod zabudowę usługową i przemysłową.


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00, fax 74 852-32-10

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony nr P-63/VII/19 na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1770/4 o powierzchni 0,1301ha położonej przy ul. Stalowej w Świdnicy pod zabudowę usługową i przemysłową.

 

 

 

1. działka nr 1170/4 przy ulicy Stalowej

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości gruntowej składającej się                       z działki  nr 1770/4 o pow. 0,1301 ha, położonej przy ulicy Stalowej  w Świdnicy (obręb 3, arkusz mapy 9), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00047627/8. Aktualnie nieruchomość jest objęta umową dzierżawy, która wygasa z dniem 31 sierpnia 2019r. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do zbycia w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego pod zabudowę usługową i przemysłową. 

Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową , który został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XI/129/11 z dnia 21 października 2011 roku, gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem 1U/P jako tereny zabudowy usługowej i przemysłowej. Dopuszcza się: obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i parkingi.

Przez zabudowę usługową należy rozumieć funkcję terenów, obiektów lub ich części, obejmujące: administrację, biura, kancelarie, obsługę działalności gospodarczej, usługi informatyczne i łączności, usługi badawczo-rozwojowe, usługi oświaty, usługi projektowe,  handel i handel hurtowy, gastronomię, usługi ochrony zdrowia, usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indywidualną, usługi hotelarskie,  drobną wytwórczość,  inne, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi. Natomiast przez zabudowę przemysłową należy rozumieć zabudowę służącą prowadzeniu działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycznej, w tym związaną z prowadzeniem biznesu i usług, wraz z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi.

Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia:

a) max wskaźnik zabudowy 60 %(dla wydzielonej działki),

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25 %,

c) max wysokość zabudowy dla obiektów usługowych – 12 m,

d) max wysokość zabudowy przemysłowej dostosowana do przyjętej technologii produkcji, składowania,

e) nie określa się wymagań w zakresie formy i pokrycia dachów,

f) nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych od strony ulic publicznych, maksymalna wysokość

nowych ogrodzeń – 1,8 m.

 

Aktualnie teren jest zagospodarowany w ramach istniejącej umowy dzierżawy jako punkt skupu złomu. Na terenie działki występujące zadrzewienia i zakrzaczenia w przypadku kolizji z projektowaną zabudową winny być usunięte staraniem i na koszt nabywcy. 

Obsługa komunikacyjna działki nr 1770/4 odbywać się będzie zjazdem od strony ulicy Stalowej – działki nr 1769, na który należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

  1. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A..
  2. Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.. ;
  3. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.. Istnieje możliwość podłączenia działek do istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy Stalowej;
  4. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

W związku z tym, że przez działkę nr 1770/4 przebiegają sieci energetyczne to należy zapewnić do nich dostęp na wypadek prowadzonych prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy w uzgodnieniu z ich właścicielami.

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi                      w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami  na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości  cenę wywoławczą brutto do przetargu w wysokości:

 

  

                                              działka nr 1770/4 o pow. 0,1301ha

 

80 000,00 zł + 23% VAT tj. 18 400,00zł = 98 400,00 zł brutto

 

             /słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych/

 

 

Wadium: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Licytacja godz. 10:00

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 24-07-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypisz Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

 

Przetarg nr P-63/VII/19 odbędzie się w dniu 30-07-2019 r. w sali Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Warunki dla nabywcy :

  1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
  3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej – Wrocław, niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej chwili
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: Małgorzata Prorok-Jurek

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
do góry