Dotacje z Unii Europejskiej dla Mikroprzedsiębiorców

26/01/2017, 15:54
Aktualności >>

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KRÓCEJ NIŻ 2 LATA

W RAMACH:

 

- Osi priorytetowej 1 „PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE”  RPO WD 2014-2020

- Działania 1.5 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP”

- Poddziałania 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW”

- Schematu 1.5.A „WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP”, dostępne na obszarze wsparcia Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

I. Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie (Beneficjenci)

Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru) na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT. W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
 

II. Na co można otrzymać dofinasowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową MŚP polegającą np. na:

1.wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

2.dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

·         utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

·         zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,

·         dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,

·         zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

Ocenie podlegać będzie to czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.

Do oceny przyjmuje się następujące definicje:

Innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy oznacza wprowadzenie do praktyki

w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

Innowacja marketingowa - oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

Innowacja organizacyjna - polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Preferencje uzyskają projekty:

1.realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

2.wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

 

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

·         branża chemiczna i farmaceutyczna;

 

·         mobilność przestrzenna

·         żywność wysokiej jakości

·         surowce naturalne i wtórne

·         produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

·         technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

III. Termin składania wniosków

Od godz. 8.00 dnia 02.12.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.03.2017 r.

IV. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:  5.060.137 PLN

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

VI. Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

VII. Wartość projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. PLN

 

VIII. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https:/snow-ipaw.dolnyslask.pl  i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej - w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami - analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD). Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

 

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

 

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie: link

Regulaminu konkursu: link

 

Miejsce składania wniosków, pytania i odpowiedzi:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

pracuje w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30-15.30, we wtorki w godz.: 7.30-16.30, w piątki w godz.: 7.30-14.30

e-mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

telefon: (74) 84 74 150, faks (74) 84 74 151

 

Wstecz