DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

aktualności gospodarcze >>

Realizatorem Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje", prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalne prac rozwojowych.

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

  • konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,
  • wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową. Usługa może obejmować:
  • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach Usługi – do 5% otrzymanego Grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
  • Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład:
    • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego;
    • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
    • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Przedmiotem Usługi mogą być takie badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska").

Wykonawcą Usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych 76 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania pojedynczej Usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto Usługi. Pozostałe 10% wartości Usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:


1. Złożenie przez Przedsiębiorcę Formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa
(jeżeli pozytywna to) ↓
3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

4. Złożenie Wniosku o udzielenie Grantu w formie papierowej

5. Weryfikacja formalna Wniosku

6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku
(jeżeli pozytywna to) ↓
7. Decyzja o przyznaniu Grantu

8. Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

12. Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację
(jeżeli pozytywna to) ↓
14. Wypłata Grantu

 

Więcej na: TUTAJ

 

Edytowano: 04.06.2018 o 12:40

Wstecz

do góry