A
A+
A-

USCUrząd Stanu Cywilnego w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 47
58-100 Świdnica

tel. +48 74 856 29 11, 856 29 12, 856 29 13, 856 29 14, 856 29 16
fax +48 74 856 87 21
e-mail: usc@um.swidnica.pl

 

USC w skrócie

Kierownik USC

Dorota Kruźlak - tel. +48 74 856 29 15

Zastępcy Kierownika USC

Elżbieta Gwizdak - tel. +48 74 856 29 13
Joanna Osiak - tel. +48 74 856 29 16

Godziny pracy USC

od poniedziałku do piątku: 7.30-14.45

Jak do nas dojechać?

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Armii Krajowej 47, obok Urzędu Miejskiego, w zachodniej części Świdnicy. Fragment planu miasta można zobaczyć tutaj. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking na ok. 70 samochodów osobowych.

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych, jak również przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Zasięg działania USC w Świdnicy

Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Marcinowice

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą interes prawny.

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.

Ważne!

 • dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi,
 • akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, po upływie tego okresu przekazywane są do archiwum państwowego
 • większość spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiana jest niezwłocznie, zazwyczaj „od ręki”, z wyjątkiem spraw, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowania rozstrzygnięcia w formie decyzji kierownika USC.

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282). Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (budynek Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19, kasa czynna jest w godzinach pracy USC) lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Dane do przelewu:
  Urząd Miejski w Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
  Nr rachunku: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027

Dla przelewów dokonywanych z zagranicy:
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL97124019781111001001665027

Składając wniosek lub podanie w Urzędzie, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty, a jeśli opłata dokonywana była za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Najczęstsze opłaty skarbowe

za odpis skrócony - 22 zł
za odpis zupełny - 33 zł

 
 

Jak załatwić sprawę

Jakie sprawy załatwiamy?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy? Jakie dokumenty załączyć do wniosku? Gdzie złożyć wniosek? Jak i do kogo odwołać się od niekorzystnej decyzji? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w kartach usług świadczonych przez nasz urząd.

Dla ułatwienia karty zostały podzielone na 6 kategorii spraw. Aby przeczytać lub pobrać daną kartę, należy kliknąć na aktywny link z nazwą procedury. Karta sporządzona została w formacie *.pdf, który można otworzyć za pomocą jednego z bezpłatnych programów np. Acrobat Reader.

Wszelkie uwagi dotyczące kart usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego prosimy przesyłać na adres e-mail: usc@um.swidnica.pl

Narodziny

 • Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia - SO.V.02
 • Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa - SO.V.01

Małżeństwo

 • Rejestracja małżeństw - ślub cywilny - SO.IV.01
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi) - SO.IV.04
 • Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - SO.IV.02
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - SO.IV.03
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej - SO.IV.05
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej - SO.IV.06

Zgon

 • Rejestracja zgonów – sporządzenia aktu zgonu - SO.I.01

Wydawanie odpisów i zaświadczeń

 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń - SO.II.05

Zmiana imion i nazwisk

 • Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko - SO.IX.01
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia) - SO.IX.02
 • Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) - SO.IX.03
 • Administracyjna zmiana imienia i nazwiska - SO.IX.04

Inne czynności związane z aktami stanu cywilnego

 

Jubileusze

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty.

O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków.Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.

Nasze księgi

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy przechowuje księgi świeckie urodzeń, małżeństw i zgonów z miejscowości :

Księgi polskie

Świdnica : urodzenia, małżeństwa i zgony – od roku 1945 do 2011

Lutomia : urodzenia, małżeństwa i zgony – lata 1946-1968

Pszenno : urodzenia – lata 1950-1968, małżeństwa – lata 1950-1968, zgony – lata 1950-1968

Wiry : urodzenia – lata 1955-1959, małżeństwa – lata 1955-1959, zgony – lata 1955-1959

Strzelce : urodzenia, małżeństwa i zgony – lata 1955-1959

Witoszów Dolny : urodzenia – lata 1955-1963, małżeństwa – lata 1955-1963, zgony – lata 1955-1963

Bystrzyca Górna : urodzenia, małżeństwa i zgony – lata 1955-1963

Słotwina : urodzenia, małżeństwa i zgony – lata 1946-1954

Grodziszcze : urodzenia – lata 1955-1960, małżeństwa – lata 1955-1960, zgony – lata 1955-1960

Marcinowice : urodzenia – lata 1946-1959, małżeństwa – lata 1946-1959, zgony – lata 1946-1959
 


Księgi niemieckie  ( do pobrania plik - pdf.)

Kierownicy

Po roku 1945 za sprawy rejestracji stanu cywilnego w USC w Świdnicy odpowiadali:

Urzędnik Franciszek Hurlak - 1946 - 1950
Urzędnik Władysław Urban - 1947 – 1955
Urzędnik Janina Biała - 1950 – 1955
Urzędnik Anna Rosołowska - 1952 - 1953

Kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Jadwiga Szyler -1955 – 1956
H.Prein - 1957 – 1958
Henryk Orliński - 1959 – 1971
Wanda Ciucias - 1971 - 1975
Aldona Lis - 1975 - 1977
Małgorzata Rein- 1977 – 1979
Janina Litwińczuk-Witczak- 1979 – 1989
Czesława Moskal - 1989 - 1997
Jacek Wajs - 1998 – 1999
Marek Jesionkowski - 1999 – 2004
Rafał Bednarz - 2005 – 2007
Jacek Wajs - 2007
Dorota Puć-Pietrzykowska - od 2008 - 2012

Przepisy prawne

Prawo o aktach stanu cywilnego jest ściśle powiązane z innymi ustawami, a przede wszystkim z kodeksami: rodzinnym i opiekuńczym, postępowania administracyjnego, cywilnym, postępowania cywilnego, a także z ustawami: prawo prywatne międzynarodowe, o zmianie imion i nazwisk, o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Prawo o aktach stanu cywilnego – pobierz: doc
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – pobierz: doc
 • Kodeks postępowania administracyjnego – pobierz: doc
 • Prawo prywatne międzynarodowe – pobierz: rtf
 • Ustawa o opłacie skarbowej – pobierz: doc
 • Ustawa o zmianie imion i nazwisk – pobierz: rtf
Galeria
 

USCUSCUSC


do góry