A
A+
A-

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:
-    bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
Gmina Miasto Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Bank PKO S.A.  97 1240 1978 1111 0010 0166 5027
(za wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

lub
-    gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 19 - parter,
czynnej w godz.:
poniedziałek, środa - piątek od 7.30 do 15.00

wtorek od 7.30 do 17.00

przerwa w pracy kasy Urzędu od 11.00 do 12.00

UWAGA!
Dla wpłat dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują indywidualne numery kont.


Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata.

Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne:  74 8562 928, 74 8562 844, 74 8562 806,
- podatek od nieruchomości osoby prawne:  74 8562 934,
- podatek od środków transportowych:  74 8562 934,
- podatek rolny i leśny:  74 8562 844,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 74 8562 824, 74 8562 825
- użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych: 74 8562 933.

 

Podatek od nieruchomości

 

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 985, 74 8562 807, 74 8562 929, 74 8562 930

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSOBY PRAWNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 805, 74 8562 808


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 928, 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej
z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych  udziela:
Magdalena Pacześniak m.paczesniak@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 806.

Informacji na temat księgowości podatku od nieruchomości od osób fizycznych  udzielają:
Magdalena Całka: m.calka@um.swidnica.pl, pok.4, tel. +48 74 8562 844.
Alina Olbrycht: a.olbrycht@um.swidnica.pl pok. 5, tel. +48 74 8562 928.
Anna Łukaszewska: a.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 928.

Informacji na temat księgowości podatku od nieruchomości od osób prawnych udziela:
Dorota Drogosz-Knap: d.drogosz@um.swidnica.pl, pok. 17,  tel.+48 74 8562 934. 

 

Podatek od środków transportowych

 

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 985, 74 8562 805, 74 8562 929, 74 8562 930

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSOBY PRAWNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefon kontaktowy: 74  8562 985


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Brak wpłaty należności w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 934.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.

Informacji na temat księgowości podatku od środków transportowych udziela:
Dorota Drogosz-Knap: d.drogosz@um.swidnica.pl, pok. 17,  tel.+48 74 8562 934. 

Informacji na temat windykacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych udziela:
Magdalena Pacześniak m.paczesniak@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 806.

 

Podatek rolny

 

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 985, 74 8562 807, 74 8562 929, 74 8562 930

PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kotnaktowe: 74 8562 929, 74 8562 805


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku rolnego od osób fizycznych udziela:
Magdalena Pacześniak m.paczesniak@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 806.

Informacji na temat księgowości podatku rolnego udziela:
Magdalena Całka: m.calka@um.swidnica.pl, pok.4, tel. +48 74 8562 844.
Alina Olbrycht: a.olbrycht@um.swidnica.pl pok. 5, tel. +48 74 8562 928.
Anna Łukaszewska: a.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 928.

Podatek leśny

 

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 985, 74 8562 807, 74 8562 929, 74 8562 930

PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE: szczegóły pod linkiem BIP

telefony kontaktowe: 74 8562 929, 74 8562 805


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku rolnego od osób fizycznych udziela:
Magdalena Pacześniak m.paczesniak@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 806.

Informacji na temat księgowości podatku rolnego udziela:
Magdalena Całka: m.calka@um.swidnica.pl, pok.4, tel. +48 74 8562 844.
Alina Olbrycht: a.olbrycht@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 928.
Anna Łukaszewska: a.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 8562 928.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości reguluje uchwała nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
UWAGA!!!
Od dnia 21.09.2015r. funkcjonuje nowa strona internetowa CZYSTEJ ŚWIDNICY, na której znajdziecie Państwo najświeższe informacje dotyczące gospodarowania odpadami, a także funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Miasto Świdnica.

link: www.czystaswidnica.pl

Informacji na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wymiar  udzielają:
Anna Tręda
Wydział Gospodarki Odpadami, pokój nr 128 – I piętro
tel. 74 8562 859, email:
a.laszuk@um.swidnica.pl

Małgorzata Bałazy
Wydział Gospodarki Odpadami, pokój nr 128 – I piętro
tel. 74 8562 936, email:
m.balazy@um.swidnica.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie do 25 każdego miesiąca powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 824  lub 74 8562 825.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności  wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej do Urzędu Skarbowego zgodnie z właściwością. Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają:

Barbara Bierzyńska: b.bierzynska@um.swidnica.pl, pok. 21, tel.+48 74 8562 825. 
Windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowość i windykacja należności z tytułu dzierżaw składników majątkowych

Ewelina Michalska-Zerka e.michalska@um.swidnica.pl, pok. 21, tel. +48 74 8562 824.
Księgowość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sabina Piasecka: s.piasecka@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 8562 824.  

Katarzyna Rębilas-Pocielej: k.rebilas@um.swidnica.pl, (zastępstwo) pok. 21, +48 74 8562 824. 

Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

KTO PODLEGA OPŁACIE?
Opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są użytkownikami nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.

OD KIEDY PONOSI SIĘ OPŁATĘ?
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego bez wezwania, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
– jednorazowo do 31 marca każdego roku.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?
Wysokość opłaty ustalona jest według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej (od 0,3% do 0,6%) i uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ULGI?
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
W celu uzyskania powyższej bonifikaty należy osobiście zgłosić się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Informacji na temat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych udziela:
Ewa Piskorska
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 227 – II piętro
tel. 74 8562-882, email:
e.piskorska@um.swidnica.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny najbliższy dzień powszedni. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8562 933.
W przypadku braku wpłaty zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Zostanie wysłane wezwanie do zapłaty z określeniem wysokości zaległości i terminu zapłaty. W przypadku niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, sprawa o zapłatę zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a w konsekwencji należność egzekwowana będzie przez Komornika Sądowego, co spowoduje obciążenie dłużnika dalszymi kosztami tj: opłatami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami egzekucji.

Informacji na temat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych udziela:
Alicja Korczyńska: a.korczynska@um.swidnica.pl, pok. 17, tel.+ 48 74 8562 933.

Opłata skarbowa

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem na uiszczenie tej opłaty jest wydruk przelewu, może też być to wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu tego wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Urzędu Miejskiego.

CO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ?
Opłacie skarbowej podlega:
a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
– dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
– wydanie zaświadczenia na wniosek,
– wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
b) w sprawach urzędowych:
– za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,
– za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ?
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
– od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
– od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
– od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

WYMAGANE DOKUMENTY
Podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
– od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

KIEDY OPŁATA SKARBOWA PODLEGA ZWROTOWI?
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
a) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
b) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
c) gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.:
– dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP,
– oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia,
– uzasadnienie wniosku,
– wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa,
– informację dotycząca formy zwrotu opłaty skarbowej np. podanie nr rachunku bankowego wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej należy:
- wypełnić wniosek o zwrot dokonanej wpłaty,
- dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty i pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie,
- we wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy zawrzeć oświadczenie o treści - "przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej i sądzie na terenie Miasta Świdnicy,
- wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć do do Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego za pośrednictwem organu administracji publicznej załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową,
- wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej należy złożyć bezpośrednio do o Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. 17 na parterze) -  w przypadkach, gdy opłata skarbowa była nienależna lub wyższa od należnej. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
- zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie,
- zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym kwota zwrotu pomniejszana będzie o koszty opłaty pocztowej.

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Formularz do pobrania:
WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Informacji na temat opłaty skarbowej udziela:
Alicja Korczyńska: a.korczynska@um.swidnica.pl, pok. 17, tel.+ 48 74 8562 933


do góry