Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:
-    bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
Gmina Miasto Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Bank PKO S.A.  97 1240 1978 1111 0010 0166 5027
(za wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

lub
-    gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 19 - parter,
czynnej w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00
wtorek od 7.30 do 17.00


UWAGA!
Dla wpłat dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują indywidualne numery kont.


Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata.

Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne:  74 8562 928, 74 8562 844, 74 8562 806,
- podatek od nieruchomości osoby prawne:  74 8562 934,
- podatek od środków transportowych:  74 8562 934,
- podatek rolny i leśny:  74 8562 844,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 74 8562 824, 74 8562 825
- użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych: 74 8562 933.

 

Podatek od nieruchomości

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Informacji na temat wymiaru podatku od nieruchomości udzielają:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Małgorzata Zajączkowska
pokój nr 13 – parter
tel. 74 8562 807
, email: m.zajaczkowska@um.swidnica.pl

Wioleta Turek, pokój nr 12 – parter
tel. 74 8562 930, email:
w.turek@um.swidnica.pl

Aleksandra Wcisło
pokój nr 12 – parter
tel. 74 8562 929
, email: a.wcislo@um.swidnica.pl

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

Jadwiga Plebanek
pokój nr 14 – parter
tel. 74 8562 808
, email: j.plebanek@um.swidnica.pl

OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)   grunty;
2)   budynki lub ich części;
3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi    wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

PODATNICY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, które są

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3; 
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 
 • użytkownikami wieczystymi gruntów; 
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych  z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

ponadto, jeżeli: nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do nieruchomości lub wejście w jej posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy kwoty 100zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku do 15 marca.
Podatek podlega zapłacie na podstawie wydanej decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Można go uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 19 lub bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości.

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek, bez wezwania, w 12 ratach:
– I rata do 31 stycznia,
– pozostałe raty do 15 każdego miesiąca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego w danym roku podatkowym w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są:
– do złożenia, bez wezwania, formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy złożyć korektę deklaracji na podatek nieruchomości wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Obowiązek składania informacji (osoby fizyczne) oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień w podatku od nieruchomości.

Formularze do pobrania:

1. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. ZN-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O NIERUCHOMOŚCIACH -ZAŁĄCZNIK SKŁADANY W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ LICZY NIERUCHOMOŚCI
3. ZN-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
4. INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTAC
5. ZNRL-1A ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ROLNYCH I LASACH – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
6. ZR-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH – SKŁADANY W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI
7. ZR-1B DANE O ZWONIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU
8. ZL-1B DANE O ZWLONIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
9. ZL-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH – SKŁADANY W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI

Uchwała nr XXXVIII4032017 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

UWAGI:

 1. Urząd Miejski informuje także, iż pracownicy organu upoważnieni przez Prezydenta Miasta przeprowadzają kontrole podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym. Podatnicy podatku od nieruchomości, wyznaczeni do kontroli, ujmowani są w planie kontroli sporządzonym na dany rok, który zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej podatnik zawiadamiany jest pisemnie.
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie określenia stawek podatek od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości za lata poprzednie dostępne są w BIP, zakładka- dokumenty- podatki i opłaty
 3. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych określone przez Ministra Finansów. Do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1)

 

Druki do pobrania:
- UPL-1   pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PPS-1    pełnomocnictwo szczególne
- PPD-1   pełnomocnictwo do doręczeń

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 928, 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej
z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych  udziela:
Alicja Korczyńska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562 806, email:
a.korczynska@um.swidnica.pl

Informacji na temat księgowości podatku od nieruchomości od osób fizycznych  udzielają:

Irena Kaczmarek
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 4 – parter
tel. 74 8562 844,
email: i.kaczmarek@um.swidnica.pl

Alina Olbrycht
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562 928, email:
a.olbrycht@um.swidnica.pl

Informacji na temat księgowości podatku od nieruchomości od osób prawnych udziela:

Dorota Drogosz-Knap
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 17 – parter
tel. 74 8562 934, email:
d.drogosz@um.swidnica.pl

 

Podatek od środków transportowych

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Informacji na temat  wymiaru podatku od środków transportowych udziela:
Anna Dydyk - Wójciga
pokój nr 15 – parter
tel. 74 8562 805,

email: a.dydyk@um.swidnica.pl

OPODATKOWANIU PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODLEGAJĄ:
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ;
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
– autobusy.

PODATNICY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne  będące właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych).

POWSTANIE OBOWIAZKU PODATKOWEGO:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

TERMINY PŁATNOŚCI:
1.Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 :
– I rata do 15 lutego;
– II rata do 15 września.
2.Jeżeli środek transportu został nabyty w trakcie roku  po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
– do dnia 15 września danego roku – II rata.
3.Jeżeli środek transportu został nabyty w trakcie roku po dniu 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego;

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Podatnicy, którzy  nabyli  środek transportu,   podlegający  zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2016r. poz. 716 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych mają obowiązek:
a) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
b) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
2. Zwolnienia od podatku od środków transportowych
a) podatnik, który posiada  przyczepy i naczepy wykorzystywane  wyłącznie na cele związane z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zobowiązany jest co roku do składania oświadczenia potwierdzającego ten fakt.
b) brak w dowodzie rejestracyjnym wpisu, że środek transportu stanowi pojazd specjalny, uniemożliwia zwolnienie tego pojazdu z podatku od środków transportowych;
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2015r. poz.2025)
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek składania deklaracji ciąży na wszystkich współwłaścicielach.

Formularze do pobrania (zgodny z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2015r. poz.2025) :


STAWKI PODATKU:

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące  w 2017r. dostępne są poniżej:

UWAGI
1.Od 2017r. nie obowiązuje już wzór deklaracji określony  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.  Deklaracje na podatek od środków transportowych  na 2017r. maja być składane według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2015r. poz.2025).  

2.Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych określone przez Ministra Finansów(Dz. U. z 2015 r., poz. 2330).
Druki do pobrania:
- UPL-1   pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PPS-1    pełnomocnictwo szczególne
- PPD-1   pełnomocnictwo do doręczeń

3.Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie określenia stawek podatek od środków transportowych za lata poprzednie dostępne są w BIP, zakładka- dokumenty- podatki i opłaty


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Brak wpłaty należności w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 934.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.

Informacji na temat księgowości podatku od środków transportowych udziela:
Dorota Drogosz-Knap
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 17 – parter
tel. 74 8562 934, email:
d.drogosz@um.swidnica.pl

Informacji na temat windykacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych udziela:
Alicja Korczyńska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562 806, email:
a.korczynska@um.swidnica.pl

 

Podatek rolny

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Informacji na temat wymiaru podatku rolnego udziela:
Aleksandra Wcisło
pokój nr 12 – parter
tel. 74 8562 929
e-mail:
a.wcislo@um.swidnica.pl

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:
Podatkiem rolnym objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:
– użytki rolne,
– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

PODMIOT OPODATKOWANIA:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
– właścicielami gruntów,
– posiadaczami samoistnymi gruntów,
– użytkownikami wieczystymi gruntów,
– posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeśli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

PODSTAWA OPODATKOWANIA:
-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
-dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Gmina Miasto Świdnica jest w II okręgu podatkowym.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy kwoty 100zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku do 15 marca.
Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek, bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy kwoty 100zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku do 15 marca.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne
są zobowiązane złożyć informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 12 – parter, tel. 74 8562-929 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.swidnica.bip-gov.info.pl w zakładce Podatki i opłaty.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
1. złożyć w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 12 – parter, tel. 74 8562-929 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.swidnica.bip-gov.info.pl w zakładce Podatki i opłaty.
2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Formularze do pobrania:

 • DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • ZR-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  – SKŁADANY W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI
 • ZR-1B DANE O ZWONIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017 r. poz. 958.)
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku rolnego od osób fizycznych udziela:
Alicja Korczyńska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562 806, email:
a.korczynska@um.swidnica.pl

Informacji na temat księgowości podatku rolnego udziela:
Irena Kaczmarek
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 4 – parter
tel. 74 8562 844, email:
i.kaczmarek@um.swidnica.pl

 

Podatek leśny

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Informacji na temat wymiaru podatku leśnego udziela:
Aleksandra Wcisło
pokój nr 12 – parter
tel. 74 8562 929
e-mail:
a.wcislo@um.swidnica.pl

OPODATKOWANIU PODATKIEM LEŚNYM PODLEGAJĄ:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność  leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty  leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

PODATNICY PODATKU LEŚNEGO:
Podatnikami podatku leśnego są osoby  fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy kwoty 100zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku do 15 marca.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, wpłacają podatek w ratach proporcjonalnych za  poszczególne miesiące , do dnia 15 każdego miesiąca.
Jeżeli kwota podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 12 – parter, tel. 74 8562-929 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.swidnica.bip-gov.info.pl w zakładce Podatki i opłaty.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
1. złożyć w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 12 – parter, tel. 74 8562-929 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.swidnica.bip-gov.info.pl w zakładce Podatki i opłaty.
2.  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze do pobrania:
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZL-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
– ZAŁĄCZNIK SKŁADANY W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI
ZL -1B DANE O ZWLONIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

OBLICZANIE PODATKU LEŚNEGO:
Podstawę  opodatkowania  podatkiem  leśnym  stanowi  powierzchnia  lasu,  wyrażona  w  hektarach,  wynikająca  z  ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów  wchodzących  w  skład rezerwatów przyrody i parków  narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 963.)
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie wyznaczonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 844, 74 8562 806.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej w Urzędzie Skarbowym.  Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat windykacji podatku leśnego od osób fizycznych udziela:
Alicja Korczyńska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 5 – parter
tel. 74 8562 806, email:
a.korczynska@um.swidnica.pl

Informacji na temat księgowości podatku leśnego udziela:
Irena Kaczmarek
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 4 – parter
tel. 74 8562 844, email:
i.kaczmarek@um.swidnica.pl

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości reguluje uchwała nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
UWAGA!!!
Od dnia 21.09.2015r. funkcjonuje nowa strona internetowa CZYSTEJ ŚWIDNICY, na której znajdziecie Państwo najświeższe informacje dotyczące gospodarowania odpadami, a także funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Miasto Świdnica.

link: www.czystaswidnica.pl

Informacji na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wymiar  udzielają:
Anna Tręda
Wydział Gospodarki Odpadami, pokój nr 128 – I piętro
tel. 74 8562 859, email:
a.laszuk@um.swidnica.pl

Małgorzata Bałazy
Wydział Gospodarki Odpadami, pokój nr 128 – I piętro
tel. 74 8562 936, email:
m.balazy@um.swidnica.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Brak wpłaty należności w terminie do 25 każdego miesiąca powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty.
Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 824  lub 74 8562 825.
W przypadku braku wpłat w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności  wystawiane są upomnienia, a nie wpłacone zaległości oddawane są do egzekucji komorniczej do Urzędu Skarbowego zgodnie z właściwością. Gdy egzekucja administracyjna jest bezskuteczna możliwe jest zabezpieczenie zaległości przez obciążenie hipoteki na każdej z nieruchomości będącej własnością podatnika.

Informacji na temat księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają:

Marta Legut-Lisowska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 21 – parter
tel. 74 8562 824, email:
m.legut@um.swidnica.pl

Ewelina Michalska-Zerka 
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 21 – parter
tel. 74 8562 825, email:
e.michalska@um.swidnica.pl

Monika Skrzypczak
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 21 – parter
tel. 74 8562 825, email:
m.skrzypczak@um.swidnica.pl

Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

KTO PODLEGA OPŁACIE?
Opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są użytkownikami nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.

OD KIEDY PONOSI SIĘ OPŁATĘ?
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego bez wezwania, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

JAKIE SĄ TERMINY PŁATNOŚCI?
– jednorazowo do 31 marca każdego roku.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?
Wysokość opłaty ustalona jest według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej (od 0,3% do 0,6%) i uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ULGI?
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
W celu uzyskania powyższej bonifikaty należy osobiście zgłosić się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Informacji na temat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych udziela:
Ewa Piskorska
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 227 – II piętro
tel. 74 8562-882, email:
e.piskorska@um.swidnica.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny najbliższy dzień powszedni. Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik jest zobowiązany do kwoty podatku doliczyć odsetki za zwłokę na dzień wpłaty. Informację o wysokości odsetek na dzień wpłaty można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8562 933.
W przypadku braku wpłaty zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Zostanie wysłane wezwanie do zapłaty z określeniem wysokości zaległości i terminu zapłaty. W przypadku niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, sprawa o zapłatę zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a w konsekwencji należność egzekwowana będzie przez Komornika Sądowego, co spowoduje obciążenie dłużnika dalszymi kosztami tj: opłatami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami egzekucji.

Informacji na temat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych udziela:
Renata Masłowska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 17 – parter
tel. 74 8562 933, email:
r.maslowska@um.swidnica.pl

Opłata skarbowa

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem na uiszczenie tej opłaty jest wydruk przelewu, może też być to wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu tego wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Urzędu Miejskiego.

CO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ?
Opłacie skarbowej podlega:
a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
– dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
– wydanie zaświadczenia na wniosek,
– wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
b) w sprawach urzędowych:
– za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,
– za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ?
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
– od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
– od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
– od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

WYMAGANE DOKUMENTY
Podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
– od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

KIEDY OPŁATA SKARBOWA PODLEGA ZWROTOWI?
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
a) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
b) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
c) gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.:
– dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP,
– oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia,
– uzasadnienie wniosku,
– wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa,
– informację dotycząca formy zwrotu opłaty skarbowej np. podanie nr rachunku bankowego wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej należy:
- wypełnić wniosek o zwrot dokonanej wpłaty,
- dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty i pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie,
- we wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy zawrzeć oświadczenie o treści - "przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej i sądzie na terenie Miasta Świdnicy,
- wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć do do Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego za pośrednictwem organu administracji publicznej załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową,
- wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej należy złożyć bezpośrednio do o Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. 17 na parterze) -  w przypadkach, gdy opłata skarbowa była nienależna lub wyższa od należnej. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
- zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie,
- zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym kwota zwrotu pomniejszana będzie o koszty opłaty pocztowej.

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Formularz do pobrania:
WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Informacji na temat opłaty skarbowej udziela:
Renata Masłowska
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, pokój nr 17 - parter
tel. 74 8562 933, email:
r.maslowska@um.swidnica.pl


do góry