Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych

 

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 

Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy  ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko pomocnicze – Operatora elektronicznych monitorów ekranowych  w Referacie Prewencji Straży Miejskiej w Świdnicy.

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8 , 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy - Operator elektronicznych monitorów ekranowych
           

Zakres podstawowych czynności

 1. Pełnienie dyżurów w trybie całodobowego nadzoru systemów monitoringu alarmowego i wizyjnego,
 2. obsługa urządzeń technicznych związanych ze sterowaniem systemów monitoringu,
 3. obsługa urządzeń sterujących ruch drogowy,
 4. obsługa oprogramowania (aplikacji) systemów monitoringu,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją zdarzeń ujawnianych za pomocą systemów monitoringu.
 6. wykonywanie innych zadań związanych z obsługą i utrzymaniem sprawności działania systemu monitoringu.

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora elektronicznych monitorów ekranowych wykonywać będzie zadania związane z obserwacją ,wykrywaniem, klasyfikowaniem zdarzeń w zakresie naruszania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz inicjowaniem działań prewencyjnych i interwencyjnych właściwych służb.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie: minimum średnie;
 • minimum 3 lata stażu pracy;
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku
 • niekaralność

Wymagania dodatkowe

 • predyspozycje zdrowotne i psychiczne do pracy na stanowisku,
 • zdolność do długotrwałej koncentracji;
 • mile widziane doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia, porządku lub bezpieczeństwa publicznego,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w sferze administracji publicznej oraz posiadanie wiedzy w zakresie kodeksu wykroczeń,  prawa karnego i innych przepisów prawa materialnego penalizujących ochronę spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 

Z grona osób spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwać osobie niepełnosprawnej (art.13a ust.2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych tj. (Dz. U. z 2014 r.poz.1202 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Życiorys ( C.V),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 5. Kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”

Termin składania ofert: do dnia 14.06.2017 r.
 

Sposób składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8  pok.7- II p. sekretariat w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA ELEKTRONICZNYCH MONITORÓW EKRANOWYCH”

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Świdnicy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/ oraz w siedzibie Straży Miejskiej     w Świdnicy, ul. Dworcowa2-4-6-8.

 

 

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej w Świdnicy

 

JAN ŁĘTOWSK

 

 

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Jesteśmy Twoim partnerem. Służymy wsparciem w realizacji Twoich celów.
Praca to nie konieczność - to Nasz wspólny wybór.
Jesteśmy dla Ciebie: http://www.praca.swidnica.pl/

tel. 74 856 18 12


Inne oferty pracy

 

Nie ma nowych wiadomości


do góry