Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych

 

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 

Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki, ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy;

Szkoły Podstawowej nr 105, ul. Folwarczna 2 w Świdnicy;

Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Komunardów 2 w Świdnicy.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz  w  § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.).

II. Kandydat przystępujący do konkursu składa następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły podstawowej;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
 •  imię (imiona) i nazwisko;
 •  datę urodzenia;
 •  obywatelstwo;
 •  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; 
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą;
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 poz. 224 i 455 z 2015 poz.1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;   
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm. oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972;
 9. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 10. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy:

 1. składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej 49 (parter, pok. 1a Biuro Obsługi Interesanta w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem  i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA” (podać nazwę i adres przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, której konkurs dotyczy);
 2. przesłać droga pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49  z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego kandydata oraz dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA” (podać nazwę i adres przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, której konkurs dotyczy);
 3. przesłać drogą elektroniczną z dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA” (podać nazwę i adres przedszkola/szkoły, której konkurs dotyczy) z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego kandydata, oferta powinna być opatrzona podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.u. z 2017r., poz.570 z późn. zm.), za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl i zawierać elektroniczne kopie dokumentów, wymaganych jako załączniki do oferty

w terminie do dnia 4 maja br. do godziny 15.30

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Bliższych informacji można zasięgać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pok. 111, tel. 74 856 28 38.

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy

ogłasza nabór na stanowisko – Główny Księgowy

 

 1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Lelewela 10

2.         Stanowisko: główny księgowy

3.         Wymiar etatu: 3\4 etatu

4.         Rodzaj umowy: umowa o pracę

5. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) zgodnie z art.54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157 poz.1240 z późn. zmianami)

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego :

     - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

   - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku: rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości.

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,

6. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 1. doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,
 2. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowychi wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 3. biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program księgowy Vulcan Finanse Optivum, program płacowy,kadrowy Vulcan Płace Optivum, program Vulcan Inwentarz Optivum, program „Płatnik”, EDUNET, SJO Bestia (sprawozdawczość finansowa),
 4. samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzi rachunkowość jednostki
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi wg. ustaleń
 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym
 4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,
 6. podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
 7. zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
 8. w razie ujawnienia nieprawidłowości, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie dyrektora,
 9. sporządza prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez placówkę na zewnątrz,
 10. nadzoruje gospodarkę kasową przedszkola, przeprowadza kontrolę kasy przedszkola i podległych pracowników,
 11. sprawdza i zatwierdza listy płac,
 12. nalicza podatek od wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 13. prowadzi wszelkie rozliczenia placówki z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi placówka współpracuje w zakresie finansowym,
 14. czuwa nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu w zakresie zobowiązań finansowych,
 15. czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny, mieszkaniowy, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszów określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Przedszkola,
 16. należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,
 17. wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola,

8. Wymagane dokumenty.

1)   Na dokumenty aplikacyjne składają się:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

(w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia, obowiązywać będzie, przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności),

- informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

(w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia, obowiązywać będzie, przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego),

 1. W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp..

9. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: od 02 maja2018r okres próbny, potem możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Inne dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Załączony list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182z późn. zm.)."

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”,

w terminie do dnia 18 kwietnia 2018r. do godziny 15,00.

Miejsce składania dokumentów:

Przedszkolu Miejskie Nr 4 w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Lelewela 10

(sekretariat przedszkola)

11. Dodatkowe informacje:

1) W przypadku wysłania dokumentów pocztą, za datę doręczenia uważa się datę wpływu korespondencji do przedszkola.

2) Nie ma możliwości przekazania dokumentów drogą elektroniczną.

3) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do przedszkola po wyżej wymienionym terminie lub nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” nie będą rozpatrywane.

4) Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –główny ksiegowy, przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy.

5) Kandydaci, których oferty będą spełniały wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

6) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Świdnicy.

7) Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w przedszkolu zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez kandydatów osobiście w okresie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego  Nr 4 w Świdnicy.

Renata Strugała

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.      Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................................................................

2.      Imiona rodziców ....................................................................................................................................................

3.      Data urodzenia .......................................................................................................................................................

4.      Obywatelstwo ........................................................................................................................................................

5.      Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

...........................................................................................................................................................

6.      Wykształcenie ........................................................................................................................................................

 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...........................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

7.      Wykształcenie uzupełniające ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

          8.      Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.       Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

...........................................................................................................................................................

          10.     Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11.     Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria ................. nr ....................................................................................................................................................

 

wydanym przez .......................................... w ..........................................................................

 

albo innym dowodem tożsamości ..................................................................................................................................................

 

.................................................                                     .............................................................

(miejscowość i data)                                           (podpis osoby składającej kwestionariusz)

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy

ogłasza nabór na stanowisko – referent do spraw kadr

 

1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Lelewela 10

2. Stanowisko: referent do spraw kadr

3. Wymiar etatu: 1\4 etatu

4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

5. Wymagania związane ze stanowiskiem w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- staż pracy co najmniej 4 lata, w tym 2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr,

- znajomość przepisów prawa pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa - Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno – rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

- brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

2) wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

- ukończone kursy, szkolenia z zakresu spraw kadrowych,

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz kultura osobista,

- dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami,

- przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie: wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych itp.,

- dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco do teczek akt osobowych,

- sporządzanie i wydawanie innych dokumentów, dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

- przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

- sporządzanie wykazu pracowników, którym przysługuje m.in. nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- przygotowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa,

- wprowadzanie danych kadrowych o pracownikach przedszkola do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

- prowadzenie dokumentacji, sporządzanie deklaracji - PFRON,

- sporządzanie ewidencji danych na potrzeby GUS,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,

- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,

- prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności badań,

- udział w opracowywaniu prawa wewnątrzzakładowego,

- archiwizowanie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,

- dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu przedszkola, pracowników, dzieci i rodziców,

- wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących spraw kadrowych zleconych przez dyrektora przedszkola.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

- kwestionariusz osobowy ( w załączeniu),

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy,

- zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia, obowiązywać będzie, przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, (w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia, obowiązywać będzie, przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego),

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referent do spraw kadrowych, do celów rekrutacji,

8. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: okres próbny nie więcej niż 6 miesięcy, potem możliwość zatrudnienia na  czas nieokreślony.

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Załączony list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)."

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referentko spraw kadr”,

w terminie do dnia 18 kwietnia 2018r. do godziny 15,00.

Miejsce składania dokumentów:

Przedszkolu Miejskie Nr 4 w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Lelewela 10

(sekretariat przedszkola)

10. Dodatkowe informacje:

1) W przypadku wysłania dokumentów pocztą, za datę doręczenia uważa się datę wpływu korespondencji do przedszkola.

2) Nie ma możliwości przekazania dokumentów drogą elektroniczną.

3) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do przedszkola po wyżej wymienionym terminie lub nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” nie będą rozpatrywane.

4) Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –referent do spraw kadr, przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy.

5) Kandydaci, których oferty będą spełniały wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

6) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Świdnicy.

7) Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w przedszkolu zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez kandydatów osobiście w okresie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

 Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego  Nr 4 w Świdnicy.

Renata Strugała

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.         Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................................................

2.         Imiona rodziców ....................................................................................................................................................

3.         Data urodzenia .......................................................................................................................................................

4.         Obywatelstwo ........................................................................................................................................................

5.         Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ....................................................................................................................................................................

6.         Wykształcenie ........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

....................................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

7.         Wykształcenie uzupełniające ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8.         Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.         Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10.       Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11.       Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria .................
nr .................................... wydanym przez ................................................ w ............................................

albo innym dowodem tożsamości ....................................................................................................................................

 

.................................................                                                   .............................................................

(miejscowość i data)                                                           (podpis osoby składającej kwestionariusz)

*) niepotrzebne skreślić

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska strażnicze – aplikantów  w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy – aplikant

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

ATUTEM BĘDZIE POSIADANIE PRZEZ KANDYDATA:

 • prawo jazdy,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • preferowane ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
 • preferowana znajomość języków obcych,
 • kursy, szkolenia informatyczne (wykształcenie informatyczne, obsługa programów do cyfrowej obróbki obrazu)
 • dobra znajomość topografii Świdnicy,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, dyspozycyjność.

KRYTERIA OCENY

 • przygotowanie merytoryczne,
 • treść i poprawność wypowiedzi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego            w zakresie określonym stosownymi przepisami,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo                          w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,
 9. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) odręcznie podpisany,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
 5. kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
 6. w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron : ze zdjęciem potwierdzających dane osobowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej; dokument do wglądu),
 7. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

10.   podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie                 z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”

PONADTO:

- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

 

                     ● kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).

Informacja o warunkach pracy:

1.praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,

2.praca zmianowa, w tym w porze nocnej,

3.praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ( w tym praca w niedziele i święta),

4.stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2500,00 zł + dodatki (np. praca w godzinach nocnych, wysługa lat pracy),

5.dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2018 r. do godziny 15.00

Sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, pok.201 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu,  z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się od 02.05.2018 r.

Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postepowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy:

- złożyli kompletne oferty pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego

Ilość etatów:   3

Szkolenie podstawowe odbywać się poza terenem Świdnicy ( na zasadach skoszarowania na okres około jednego miesiąca).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/  oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowej 2-4-6-8.

kwestionariusz osobowy

oświadczenie dla kandydata- strażnik miejski

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej w Świdnicy

 

JAN ŁĘTOWSKI

 

 


Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Jesteśmy Twoim partnerem. Służymy wsparciem w realizacji Twoich celów.
Praca to nie konieczność - to Nasz wspólny wybór.
Jesteśmy dla Ciebie: http://www.praca.swidnica.pl/

tel. 74 856 18 12


Inne oferty pracy

 

Nie ma nowych wiadomości


do góry