Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych

 

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Marcinkowskiego 4-6 w Świdnicy;
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy;
Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II, pl. Wojska Polskiego 3 w Świdnicy;
Przedszkola Miejskiego nr 1, pl. Św. Małgorzaty 15 w Świdnicy;
Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Okrężna 30 w Świdnicy ;
Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Kozara - Słobódzkiego 10 w Świdnicy ; 
Przedszkola Miejskiego nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45 w Świdnicy ;
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16, ul. Marcinkowskiego 10 w Świdnicy;
Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2 w Świdnicy.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 ust.1, § 2 ust.1 i § 5 ust.1 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
II. Kandydat przystępujący do konkursu składa następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły/placówki oświatowej;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 (parter, pok. 1a) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA (podać nazwę i adres przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, której konkurs dotyczy)”
w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Świdnicy.
 
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Bliższych informacji można zasięgać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pok. 110, tel. 74 856 28 38.
 

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica

 

1.Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
3) posiada wiedzę z zakresu:
a) zarządzania kulturą,
b) działalności i finansowania bibliotek (w szczególności bibliotek publicznych),
c) finansów publicznych i samorządu terytorialnego,
d) pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków Unii Europejskiej).

 

2. Dyrektor Biblioteki zostanie powołany na okres trzech lat.

 

3. Preferowani będą kandydaci ze znajomością języków: angielskiego, niemieckiego.

 

4. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym;
2) list motywacyjny;
3) CV;
4) koncepcję pracy, na stanowisku dyrektora, na okres trzech lat uwzględniającą w szczególności:
a) określenie misji i celów strategicznych Biblioteki,
b) propozycję optymalnego wykorzystania nieruchomości zarządzanych przez Bibliotekę,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność Biblioteki;
5) kserokopie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, odbyte kursy, specjalizacje zawodowe itp.);
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczej;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów związanych z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

5. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy - nie otwierać”, należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy - Obsługa Interesantów (pokój 1a),
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy - Referat Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 12 maja 2017 r. (o terminie przyjęcia decyduje data wpływu do Urzędu).

 

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

7. Kandydaci mogą zapoznać się, na miejscu, z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki w Urzędzie Miejskim, w Referacie Kultury, ul. Armii Krajowej 49, pokój 317. Zainteresowany kandydat będzie mógł także obejrzeć bazę lokalową Biblioteki, w terminie uzgodnionym z Referatem Kultury Urzędu Miejskiego, tel.74-8562-836.

 

8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

 

9. Spotkanie komisji konkursowej z kandydatami zaplanowane jest w okresie 22-31 maja 2017 r. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Jesteśmy Twoim partnerem. Służymy wsparciem w realizacji Twoich celów.
Praca to nie konieczność - to Nasz wspólny wybór.
Jesteśmy dla Ciebie: http://www.praca.swidnica.pl/

tel. 74 856 18 12


Inne oferty pracy

 

Nie ma nowych wiadomości


do góry