A
A+
A-

PS.8030.2.2016                                                                                                           Świdnica, 25 listopada 2016 r.OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY


informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wybór, w latach 2016-2017, realizatora programu polityki zdrowotnej, pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica”, wpłynęła jedna oferta:

DOBROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Zamenhofa 46,
58-100 Świdnica.


W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z regulaminem konkursu, oferta nie spełniła wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu, w związku
z czym nie wybrano realizatora programu.


   

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2016 r., poz. 239)


 

Przedmiot konsultacji:

„PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW ŚWIDNICY NA LATA 2016-2018 W GMINIE MIASTO ŚWIDNICA”

Czas rozpoczęcia konsultacji:  19 października 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji: 21 października 2016 r.

W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.

   

Prezydent Miasta
Beata Moskal-SłaniewskaŚwidnica, 24 października 2016 r.


 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Świdnicy

informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wybór, w latach 2016-2017, realizatora programu polityki zdrowotnej, pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”, wpłynęły dwie oferty:
1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
    ul. Leśna 27-29,
    58-100 Świdnica;
2) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o. w Świdnicy,
    ul. Mieszka I 10,
    58-100 Świdnica.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z regulaminem konkursu, poszczególne oferty uzyskały następujące oceny:
1) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – 73,78 pkt;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o. w Świdnicy – 100 pkt (wielkość maksymalna).
 
Wybrano ofertę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o.  i przyznano kwotę na realizację zadania w latach 2016-2017 w wysokości 226.800 zł.
 

Informacja dodatkowa w sprawie otwartego konkursu ofert
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców
Gminy Miasta Świdnica w latach 2016 – 2017
dot. szczepień przeciwko wirusowi HPV


W związku ze złożonym w dniu 15 listopada 2016 r. zapytaniem w sprawie liczby dziewcząt z danego rocznika, podlegających szczepieniom, informujemy, że do obliczeń cen ogółem w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-309/2016 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 3 listopada 2016 r.), należy założyć, iż jest to liczba 200.

 Danuta Nowicka
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Świdnica, 15 listopada 2016 r.
 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Świdnicy
na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)  oraz uchwały nr XXIV/256/16 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 28 października w sprawie przyjęcia „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie  szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018
w Gminie Miasto Świdnica”
ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców
Gminy Miasta Świdnica w latach 2016 – 2017

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy
 3. Regulamin konkursu
 4. Formularz ofertowy
 5. Umowa
 6. Program profilaktyki

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Świdnicy
na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)  oraz uchwały nr XXIII/245/16 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 30 września w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców
Gminy Miasta Świdnica w latach 2016 – 2017

 

Załączniki:


 1. Ogłoszenie HPV
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy
 3. Regulamin konkursu HPV
 4. Formularz ofertowy HPV
 5. Umowa HPV
 6. Program profilaktyki HPV

formularz STMiG - zgłoszenie

 

Sprawozdanie: [pobierz.. PDF]

Test Coopera: [pobierz...PDF]


do góry