A
A+
A-

DOTACJE CELOWE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

 

Opis procedury udzielania

OPIS PROCEDURY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH na PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŚWIDNICY, WPISANYCH do REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Dotacje udzielane są zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), na zasadach  określonych w uchwale nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 w/w ustawy.

Dotacje udzielane są na prace planowane i na prace interwencyjne w przypadku nagłego zagrożenia zabytku. W obu przypadkach prace muszą być wykonane w danym roku budżetowym (w przypadkach szczególnie uzasadnionych mogą być kontynuowane do 30 czer- wca roku następującego po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji).

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane ogłasza Prezydent Miasta Świdnicy niezwłocznie po przyjęciu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ogłoszenie publikowane jest w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy Miasta Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Dotacja na prace planowane nie może przekroczyć 80% wartości kosz-  kosztorysowej prac lub robót.

Wnioski o udzielenie dotacji na prace interwencyjne przyjmowane są bez  określonego terminu. Dotacja na prace interwencyjne może wynosić 100% wartości kosztorysowej prac lub robót a wnioski w tej sprawie przyjmowane są bez określonego terminu.

Złożone wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, merytorycznym  i prawnym zgodnie z przepisami zarządzenia nr 0050-49/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia

5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia  trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy, dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.

Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy na podstawie odrębnej uchwały.

O dotacje mogą ubiegać się posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, którzy złożą poprawnie opracowany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w ogłoszonym terminie naboru. Wniosek  składa się na obowiązującym FORMULARZU WNIOSKU zawierającym listę wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z formularzem.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest gwarancją jej uzyskania.

Z posiadaczami zabytków, którym udzielono dotacji zawierane są UMOWY określające warunki przekazania i rozliczenia dotacji oraz kontroli wydatkowania środków.

Po zakończeniu prac lub robót beneficjenci składają SPRAWOZDANIA z ich rzeczowo-finansowej realizacji. Z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta dotację uznaje się za prawidłowo rozliczoną. Beneficjent otrzymuje pisemne zawiadomienie o prawidłowym rozliczeniu dotacji. W przypadku odrzucenia sprawozdania dotacja podlega zwrotowi do budżetu Miasta wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od daty przekazania dotacji na konto beneficjenta. Beneficjent otrzymuje decyzję administracyjną określająca m.in. kwotę do zwrotu, termin zwrotu, uzasadnienie wydania decyzji.

Przedmiotowa dotacja udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.)  podmioty prowadzące działalność gospodarczą załączają do wniosku o udzielenie dotacji  informację      o pomocy de minimis uzyskanej w roku udzielenia dotacji i 2 latach poprzedzających ten rok albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Informację sporządza się na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). W przypadku uzyskania dotacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.)  Prezydent Miasta wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

W szczególnych przypadkach, po udzieleniu dotacji, beneficjent może wystąpić bezterminowo z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji. Zmiana przeznaczenia dotacji odbywa się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy.          

Formularz wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy, wzór sprawozdania, wzór wniosku o zmianę przeznaczenia dotacji  oraz formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i wzór oświadczenia o uzyskaniu/nieuzyskaniu takiej pomocy w ciągu roku składania wniosku i 2 lat poprzedzających go lat,  opublikowane są do pobrania pod ogłoszeniem Prezydenta Miasta o naborze wniosków.


Załącznik 1: Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy o zasadach udzielania dotacji

Załącznik 2: Zarządzenie nr 0050-49-2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 lutego 2018 r.

Załącznik 3: Art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze wniosków o udzielenie

Prezydent Miasta Świdnicy

na podstawie uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy w 2021 r.

  *   prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zwane są  dalej pracami;

**   zarządzenie NR 0050-49 /2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 5 lutego 2018 r. zwane jest dalej zarządzeniem

1. Organ udzielający dotacji:  Rada Miejska w Świdnicy.

2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2021 r.: 3 000 000,00 zł;  słownie: trzy miliony złotych.                                      

3. Maksymalna wielkość dotacji: do 80% wartości kosztorysowej prac (netto w przypadku podmiotów uprawnionych do odpisu podatku VAT lub brutto w przypadku podmiotów nie posiadających tego uprawnienia).

4. Uprawnieni wnioskodawcy.

O dotację może ubiegać się  osoba fizyczna lub jednostka  organizacyjna  posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie, miejscu i terminie  określonych w tym ogłoszeniu. 

5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.

Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków  oraz  na  prace przy  zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wyłącznie tych, które zlokalizowane są na terenie Świdnicy.

6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.                                                                                           

Dotacja  może  obejmować  wyłącznie  nakłady  określone  w  art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2021 r.

7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.

Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r.

8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.

Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z  budżetu Gminy Miasta  Świdnicy  dotacji  celowych  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.

Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na 2021 r.

Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Prezydent Miasta zawrze umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) a w przypadkach, w których przepisy te  nie  mają zastosowania, Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu finansowo-  rzeczowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.                                                                                                        

Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzyma-niem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.

9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu przy czym wniosko-dawca  może  złożyć jeden  wniosek  na  prace  przy  kilku  zabytkach lub więcej niż jeden wniosek.

9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.

9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane.

9.4. Wszystkie  rubryki  formularza  należy wypełnić wymaganą treścią lub  zwrotem: „nie dotyczy”czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.

9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą  być  potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.   

9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć wg kolejności stron.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:                                                

„Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Referacie Administracyjno -  Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój nr 1a (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

11. Termin naboru wniosków: do dnia 10 maja 2021 r.

UWAGA!

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.

Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Miasta Świdnicy bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.

Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:

Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,

Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój  nr 321, tel. 74 / 856 28 85

 

Załącznik 1: wzór wniosku

Załącznik 2: formularz informacji przy ubieganiu sie opomoc de minimis

Załącznik 3: oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 4: wzór umowy

Załącznik 5: wzór sprawozdania

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o wynikach naboru wniosków o udzielenie

Prezydent Miasta Świdnicy
podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie wyników naboru wniosków  o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2021 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków          

Rada Miejska w Świdnicy, uchwałą nr XXIX/311/21 z dnia 28 maja 2021 r., udzieliła przedmiotowych dotacji na realizację  20 zadań. W związku ze zwiększeniem w budżecie Miasta na 2021 r. kwoty wydatków przeznaczonych na te dotacje o 300 000,00 zł: z 2 917 000,00 zł do 3 217 000,00 zł, Rada Miejska w Świdnicy, na sesji w dniu 18 czerwca br., podjęła uchwałę nr XXX/319/21 zmieniającą w/w uchwałę i udzieliła dotacji na realizację kolejnych 8 zadań., podmiotom (wspólnotom mieszkaniowym), które złożyły poprawnie opracowane wnioski w obowiązującym terminie do dnia 10 maja br. Zbiorczą listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w załączniku  do ogłoszenia: „Tab. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie dwóch uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy”.
 


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2021 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

W obowiązującym  terminie do dnia 10 maja 2021 r. wpłynęło 88 wniosków. Jeden wniosek odrzucono ponieważ budynek, którego dotyczył nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W budżecie Miasta na 2021 r. na przedmiotowe dotacje przeznaczono 2 917 000 000,00 zł. W ramach tej kwoty  Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XXIX/311/21 z dnia 28 maja 2021 r. udzieliła dotacji 20 podmiotom: 2  osobom prawnym kościołów, 17 wspólnotom mieszkaniowym, 1 osobie fizycznej. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano  w załączniku  do ogłoszenia: „Tab. Wykaz udzielonych dotacji” - załącznik.         

 


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków  o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2020 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

W obowiązującym  terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wpłynęły 83 wnioski. Wszystkie opracowano poprawnie. Ze względu na dużą ilość wniosków kwotę pierwotnie przeznaczoną w budżecie Miasta na te dotacje zwiększono o 1 0000000,00 zł, do 1 470 000,00 zł. W ramach tej kwoty Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XIX/201/20  z dnia 18 czerwca 2020 r. udzieliła dotacji 8 podmiotom: dwóm osobom prawnym kościołów i 6 wspólnotom mieszkaniowym. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w załączniku  do ogłoszenia: „Tab. Wykaz udzielonych dotacji”.  W załączeniu  – Tab. ”Wykaz udzielonych dotacji”. załącznik


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu Wspólnocie Mieszkaniowej przy Rynku 23a w Świdnicy, dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych  do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w wysokości 9 000,00 zł; słownie: dziewięciu tysięcy złotych, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części budynku przy Rynku 23a,  tj. przejścia bramnego nad ciągiem ulicy Świętokrzyskiej.
Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VIII/69/19 z dnia 31 maja 2019 r.


PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2019 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówskładanych w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VI/57/19 z dnia 29 marca 2019 r. W terminie naboru wpłynęło 85 ważnych wniosków. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VI/57/19 z dnia 29 marca 2019 r.  oraz uchwałą nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. dotacji udzielono 19 beneficjentom, uchwałą z dnia  31 maja 2019 r. kolejnym 8. Kwotę przeznaczoną na te dotacje w budżecie Miasta na 2019 r. zwiększono z 688 000,00 zł  do 1 197 000,00 zł a następnie do 1 208 700,00 zł. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w tabeli „Wykaz udzielonych dotacji”, gdzie opisano:
- czcionką czarną - dotacje udzielone uchwałą nr  VI/57/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r.,
- czcionką niebieską - dotacje udzielone albo zmienione uchwałą nr  VIII/68/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019 r.
W załączeniu  – Tab. ”Wykaz udzielonych dotacji”. załącznik


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu, z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
W terminie naboru wniosków tj. do dnia 16 marca 2018 r. wpłynęły 84 wnioski.  Wszystkie były opracowane poprawnie, żaden nie został odrzucony z powodów formalnych.
Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji, na 29 spośród nich, uchwałami:
- nr XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.;
- nr XLV/495/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.;
- nr XLVII/507/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- nr XLVIII/517/18 z dnia 28 września 2018 r.
Kolejnych dotacji udzielano w miarę zwiększania, na wniosek Prezydenta Miasta, kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.
Zbiorczy wykaz udzielonych dotacji podano w załączniku do ogłoszenia link


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu, z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r., dotacji celowych na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy, na wnioski złożone bezterminowo, uchwałami:
- nr XLI/445/18 z dnia 23 lutego 2018 r.
-  nr XLVIII/516/18 z dnia 28 września 2018 r.
Zbiorczy wykaz udzielonych dotacji podano w załączniku do ogłoszenia link


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o poszerzeniu listy beneficjentów dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
którzy złożyli wnioski w terminie naboru tj. do 16 marca 2018 r.
Uchwałą nr XLIII/469/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. udzieliła dotacji 18 wnioskodawcom. W związku ze zwiększeniem w budżecie Miasta na 2018 r. wydatków na w/w dotacje o kwotę 317 100,00 zł, uchwałą nr XLV/495/18 z dnia 21 czerwca Rada Miejska udzieliła dotacji kolejnym 6 beneficjentom.
Listę tych beneficjentów, przeznaczenie i kwoty udzielonych dotacji podano w załączonej tabeli - link.


Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r. dotacji celowych
na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; składanych w terminie do dnia 16 marca 2018 r. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W terminie naboru wpłynęły 84 wnioski. Wszystkie wnioski opracowano poprawnie. Żaden nie został odrzucony. Wyboru dokonano kierując się kryteriami wartości zabytkowej, stanu technicznego i dostępności publicznej. Kwotę przeznaczoną na te dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2018 r. zwiększono z 1 000 000,00 zł do 2 338 900,00 zł.  Dotacji udzielono 18 beneficjentom. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w tabeli „Wykaz udzielonych dotacji”
(w załączeniu).

 

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu dotacji na interwencyjne prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
współwłaścicielom budynku przy ul. Środkowej 1 w Świdnicy.

Dotacji, w wysokości 54 000,00 zł; słownie pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych, z przeznaczeniem na remont dachu, udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XLI/445/18 z dnia 23 lutego 2018 r. Uchwałę o udzieleniu dotacji podjęto w oparciu o uchwałę nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy, dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w trybie udzielania dotacji na prace interwencyjne tj. w sytuacji zagrożenia zabytku.


do góry