DOTACJE CELOWE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE i ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH do REJESTRU ZABYTKÓW

 

Opis procedury udzielania


OPIS PROCEDURY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE i ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH ZLOKALIZOWANYCH na TERENIE ŚWIDNICY,  WPISANYCH do REJESTRU ZABYTKÓW

Dotacje udzielane są zgodnie z art. 81 u stawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  zabytków  i opiece  nad  zabytkami  (Dz.U. z 2014 r. poz.1446, z pón. zm.)  na  zasadach  określonych w uchwale nr VI-49-15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 marca 2015 r.  Nabór wniosków o udzielenie dotacji ogłasza Prezydent Miasta Świdnicy niezwłocznie po przyjęciu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ogłoszenie publikowane jest w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy Miasta Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Złożone wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym zgodnie z przepisami zarządzenia nr 0050 - 273/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu udzielania, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy, dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy na podstawie odrębnej uchwały. O dotacje mogą ubiegać się posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków, którzy złożą poprawnie opracowany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w ogłoszonym terminie naboru. Wniosek  składa się na obowiązujacym FORMULARZU WNIOSKU zawierajacym listę wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z formularzem. Dotacja nie może przekroczyć 80% wartości kosztorysowej prac lub robót. W przypadku nagłego zagrożenia zabytku dotacja może wynosić 100% wartości kosztorysowej prac lub robót a wnioski w tej sprawie przyjmowane są bez określonego terminu. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest gwarancją jej uzyskania. Z posiadaczami zabytków, którym udzielono dotacji zawierane są umowy określające warunki przekazania i rozliczenia dotacji oraz kontroli wydatkowania środków. Po zakończeniu prac lub robót beneficjenci składają sprawozdania z ich rzeczowo-finansowej realizacji (WZÓR UMOWY i WZÓR SPRAWOZDANIA).

Z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta dotację uznaje się za prawidłowo rozliczoną. W przypadku odrzucenia sprawozdania dotacja podlega zwrotowi do budżetu Miasta wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od daty przekazania dotacji na konto beneficjenta.
Przedmiotowa dotacja udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą załączają do wniosku o udzielenie dotacji  informację o pomocy de minimis uzyskanej w roku udzielenia dotacji i 2 latach poprzedzających ten rok oraz  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Informację sporządza się na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). (FORMULARZ INFORMACJI o POMOCY DE MINIMIS i instrukcja jego wypełniania)            

    
Załączniki:

  1. WZÓR OGŁOSZENIA
  2. FORMULARZ WNIOSKU
  3. WZÓR UMOWY
  4. WZÓR SPRAWOZDANIA
  5. FORMULARZ INFORMACJI o POMOCY DE MINIMIS
  6. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI o POMOCY DE MINIMIS
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze wniosków o udzielenie
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o wynikach naboru wniosków o udzielenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świdnicy o wynikach naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2017 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Świdnicy.

Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.Stanisława i Św.Wacława w Świdnicy dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  zlokalizowanym na terenie Świdnicy, wpisanym do rejestru zabytków, w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy złotych), z przeznaczeniem na prace zabezpieczające przy wieży Katedry Świdnickiej - w części od tarasu widokowego do narożnych balkonów pod zegarem. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XXXVIII/422/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Prezydent Miasta Świdnicy podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2017 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Świdnicy, składanych w terminie do dnia 20 lutego br.

Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XXXII/344/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w załączniku do ogłoszenia pn.: Tab. Wykaz udzielonych dotacji.

Wykaz udzielonych dotacji

 


do góry