DOTACJE CELOWE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE i ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH do REJESTRU ZABYTKÓW

 

Opis procedury udzielania


OPIS PROCEDURY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE i ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH ZLOKALIZOWANYCH na TERENIE ŚWIDNICY,  WPISANYCH do REJESTRU ZABYTKÓW

Dotacje udzielane są zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad  zabytkami  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.),  na  zasadach  określonych w uchwale nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Dotacje udzielane są na prace planowane i na prace interwencyjne, w obu przypadkach prace muszą być wykonane w danym roku budżetowym.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane ogłasza Prezydent Miasta Świdnicy niezwłocznie po przyjęciu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy.
Ogłoszenie publikowane jest w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy Miasta Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Świdnicy.
Wnioski o udzielenie dotacji na prace interwencyjne przyjmowane są bez określonego terminu.
Złożone wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym zgodnie
z przepisami zarządzenia nr 0050-49/2018 Prezydenta Miasta Świdnicyz dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia  trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy, dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.
Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy na podstawie odrębnej uchwały.
O dotacje mogą ubiegać się posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków, którzy złożą poprawnie opracowany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w ogłoszonym terminie naboru. Wniosek  składa się na obowiązujacym FORMULARZU WNIOSKU zawierajacym listę wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z formularzem.
Dotacja na prace planowane nie może przekroczyć 80% wartości kosztorysowej prac lub robót.
Dotacja na prace interwencyjne, w przypadku nagłego zagrożenia zabytku dotacja może wynosić 100% wartości kosztorysowej prac lub robót. a wnioski w tej sprawie przyjmowane są bez określonego terminu.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest gwarancją jej uzyskania.
Z posiadaczami zabytków, którym udzielono dotacji zawierane są umowy określające warunki przekazania i rozliczenia dotacji oraz kontroli wydatkowania środków. Po zakończeniu prac lub robót beneficjenci składają sprawozdania z ich rzeczowo-finansowej realizacji (WZÓR UMOWY i WZÓR SPRAWOZDANIA).
Z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta dotację uznaje się za prawidłowo rozliczoną. W przypadku odrzucenia sprawozdania dotacja podlega zwrotowi do budżetu Miasta wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od daty przekazania dotacji na konto beneficjenta.
Przedmiotowa dotacja udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).Podmioty prowadzące działalność gospodarczą załączają do wniosku o udzielenie dotacji  informację o pomocy de minimis uzyskanej w roku udzielenia dotacji i 2 latach poprzedzających ten rok oraz  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedza-jących go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.Informację sporządza się na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). (FORMULARZ INFORMACJI o POMOCY de MINIMIS i instrukcja jego wypełniania).
W szczególnych przypadkach, po udzieleniu dotacji, beneficjent może wystąpić bezterminowo z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji. Zmiana przeznaczenia dotacji odbywa się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy (FORMULARZ WNIOSKU o ZMIANĘ PRZEZNACZENIA DOTACJI).

   
Załączniki:

  1. FORMULARZ WNIOSKU
  2. WZÓR UMOWY
  3. WZÓR SPRAWOZDANIA
  4. FORMULARZ INFORMACJI o POMOCY DE MINIMIS
  5. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI o POMOCY DE MINIMIS
  6. FORMULARZ WNIOSKU O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA UDZIELONEJ DOTACJI
  7. ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
  8. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze wniosków o udzielenie

Prezydent Miasta Świdnicy

na podstawie uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r.,
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
 wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
ogłasza nabór wniosków
 o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy w 2019 r.

  *   prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zwane są dalej pracami;
**   zarządzenie NR 0050-49 /2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 5 lutego 2018 r. zwane jest dalej zarządzeniem

1. Organ udzielający dotacji:  Rada Miejska w Świdnicy.

2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2019 r.:  688 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

3. Maksymalna wielkość dotacji: do 80% wartości kosztorysowej prac (brutto).

4. Uprawnieni wnioskodawcy
O dotację może ubiegać się  osoba fizyczna lub jednostka  organizacyjna  posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku  zobowiązaniowego, która  złoży wniosek opracowany w formie, miejscu i terminie  określonych w tym ogłoszeniu.  
                                                                                                            
5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania
Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków  oraz  na  prace przy  zabytkach  ruchomych  wpisanych do rejestru zabytków, wyłącznie tych, które zlokalizowane są na terenie Świdnicy.
Wnioskodawca  może  złożyć jeden  wniosek  na  prace  przy  kilku  zabytkach.
Wnioskodawca  może złożyć więcej niż jeden wniosek.
 
6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania                                                                
Dotacja  może  obejmować  wyłącznie  nakłady  określone  w  art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.). Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2019 r.
                                             
7. Termin realizacji prac objętych dotacjami
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r.

8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z  budżetu Gminy Miasta  Świdnicy  dotacji  celowych  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.
Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na 2019 r.
Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Prezydent Miasta zawrze umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.                              
    
Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) a w przypadkach, w których przepi-sy.te  nie  mają zastosowania Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu finansowo-  rzeczowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.                                                                                                         
Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta.
 
Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzyma-niem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącz-   
nika powinny być ponumerowane.
9.4. Wszystkie  rubryki  formularza  należy wypełnić wymaganą treścią lub  zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą  być  potwierdzone  za  zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.   
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć wg kolejności stron.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Referacie Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój nr 1a (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

11. Termin naboru wniosków: do dnia 28 lutego 2019 r.

UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.
Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Miasta Świdnicy bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:
Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój  nr 321, tel. 74 / 856-28-85

wzór wniosku

klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

formularz informacji o pomoc de minimis

wzór umowy

wzór sprawozdania

 

Prezydent Miasta Świdnicy

na podstawie uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
ogłasza nabór wniosków

 o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy
w 2018 r.

  * prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zwane są dalej pracami;
**  ZARZĄDZENIE NR 0050-49/2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 5 lutego 2018 r. zwane jest dalej zarządzeniem


1. Organ udzielający dotacji: Rada Miejska w Świdnicy.
2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2018 r.: 1 000 000,00 zł; słownie: jeden milion złotych.
3. Maksymalna wielkość dotacji: do 80% wartości kosztorysowej prac (brutto).
4. Uprawnieni wnioskodawcy.
O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna  posiadająca  tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowe - go albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie, miejscu i terminie, określonych w tym ogłoszeniu.                                                                                                              
5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz na prace przy  zabytkach ruchomych  wpisanych do rejestru zabytków, wyłącznie tych, które zlokalizowane są na terenie Świdnicy. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy kilku zabytkach. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek.
6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.                                                                                           
Dotacja  może  obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz.2187, z późn. zm.). Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2018 r.                                              
7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.
8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do uchwały nr XL/439/18  Rady Miejskiej  w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia  zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Do wniosku  należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku. Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na 2018 r. Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Prezydent Miasta zawrze umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.                              
    
Beneficjenci zobowiązani będą do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) a w przypadkach, w których przepisy te nie mają zastosowania beneficjenci zobowiązani będą do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia, ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu,  którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.

Stwierdzenie  nieprawidłowości w zakresie  realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.         
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane.
9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.  
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć wg kolejności stron.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Referacie Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój 1a (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

11. Termin naboru wniosków: do dnia 16 marca 2018 r.

UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane. Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Miasta Świdnicy bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:
Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, tel. 74 / 856-28-85, pokój nr 321.  

- wzór wniosku,
- wzór umowy,
- wzór sprawozdania,
- formularz informacji o pomocy de minimis

Formularz informacji o pomocy de minimis dostępny jest również pod linkiem FORMULARZ

 

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o wynikach naboru wniosków o udzielenie

PREZYDENT  MIASTA  ŚWIDNICY

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu Wspólnocie Mieszkaniowej przy Rynku 23a w Świdnicy, dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych  do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w wysokości 9 000,00 zł; słownie: dziewięciu tysięcy złotych, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części budynku przy Rynku 23a,  tj. przejścia bramnego nad ciągiem ulicy Świętokrzyskiej.
Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VIII/69/19 z dnia 31 maja 2019 r.

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2019 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówskładanych w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VI/57/19 z dnia 29 marca 2019 r. W terminie naboru wpłynęło 85 ważnych wniosków. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr VI/57/19 z dnia 29 marca 2019 r.  oraz uchwałą nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. dotacji udzielono 19 beneficjentom, uchwałą z dnia  31 maja 2019 r. kolejnym 8. Kwotę przeznaczoną na te dotacje w budżecie Miasta na 2019 r. zwiększono z 688 000,00 zł  do 1 197 000,00 zł a następnie do 1 208 700,00 zł. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w tabeli „Wykaz udzielonych dotacji”, gdzie opisano:
- czcionką czarną - dotacje udzielone uchwałą nr  VI/57/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r.,
- czcionką niebieską - dotacje udzielone albo zmienione uchwałą nr  VIII/68/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019 r.
W załączeniu  – Tab. ”Wykaz udzielonych dotacji”. załącznik

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu, z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
W terminie naboru wniosków tj. do dnia 16 marca 2018 r. wpłynęły 84 wnioski.  Wszystkie były opracowane poprawnie, żaden nie został odrzucony z powodów formalnych.
Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji, na 29 spośród nich, uchwałami:
- nr XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.;
- nr XLV/495/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.;
- nr XLVII/507/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- nr XLVIII/517/18 z dnia 28 września 2018 r.
Kolejnych dotacji udzielano w miarę zwiększania, na wniosek Prezydenta Miasta, kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.
Zbiorczy wykaz udzielonych dotacji podano w załączniku do ogłoszenia link

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu, z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r., dotacji celowych na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy, na wnioski złożone bezterminowo, uchwałami:
- nr XLI/445/18 z dnia 23 lutego 2018 r.
-  nr XLVIII/516/18 z dnia 28 września 2018 r.
Zbiorczy wykaz udzielonych dotacji podano w załączniku do ogłoszenia link

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o poszerzeniu listy beneficjentów dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
którzy złożyli wnioski w terminie naboru tj. do 16 marca 2018 r.
Uchwałą nr XLIII/469/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. udzieliła dotacji 18 wnioskodawcom. W związku ze zwiększeniem w budżecie Miasta na 2018 r. wydatków na w/w dotacje o kwotę 317 100,00 zł, uchwałą nr XLV/495/18 z dnia 21 czerwca Rada Miejska udzieliła dotacji kolejnym 6 beneficjentom.
Listę tych beneficjentów, przeznaczenie i kwoty udzielonych dotacji podano w załączonej tabeli - link.

 

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków o udzielenie z budżetu Miasta Świdnicy na 2018 r. dotacji celowych
na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; składanych w terminie do dnia 16 marca 2018 r. Dotacji udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W terminie naboru wpłynęły 84 wnioski. Wszystkie wnioski opracowano poprawnie. Żaden nie został odrzucony. Wyboru dokonano kierując się kryteriami wartości zabytkowej, stanu technicznego i dostępności publicznej. Kwotę przeznaczoną na te dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2018 r. zwiększono z 1 000 000,00 zł do 2 338 900,00 zł.  Dotacji udzielono 18 beneficjentom. Listę beneficjentów, nazwy zabytków, zakresy prac, kwoty udzielonych dotacji podano w tabeli „Wykaz udzielonych dotacji”
(w załączeniu).

 

Prezydent Miasta Świdnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu dotacji na interwencyjne prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
współwłaścicielom budynku przy ul. Środkowej 1 w Świdnicy.

Dotacji, w wysokości 54 000,00 zł; słownie pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych, z przeznaczeniem na remont dachu, udzieliła Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XLI/445/18 z dnia 23 lutego 2018 r. Uchwałę o udzieleniu dotacji podjęto w oparciu o uchwałę nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy, dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w trybie udzielania dotacji na prace interwencyjne tj. w sytuacji zagrożenia zabytku.


do góry