Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska.


 

Ogłoszenie dotyczące prowadzenia Polsko-Czeskiego Punktu  Konsultacyjnego
w ramach projektu pn. "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" dofinansowanego
 z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu    Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074
 

 

Zapraszamy do złożenia oferty dot. prowadzenia Polsko-Czeskiego Punktu Konsultacyjnego  działającego w ramach projektu w   Urzędzie Miejskim w  Świdnicy, ul. A. Krajowej 49, w okresie od   01.01.2020 - 29.02.2020 roku ( 2 miesiące), w  dni robocze w godz. 9.00 do 12.00.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres obowiązków konsultanta obejmuje następujące zadania:

 1. Udzielanie bezpłatnej informacji dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  na terenie Polski i Czech;
 2. Wspieranie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami działającymi na polsko-czeskim pograniczu;
 3. Promocja gospodarcza  przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie pogranicza;
 4. Organizacja i udział w spotkaniach biznesowych organizowanych w ramach projektu.
 5. Prowadzenie ścisłej współpracy z Czesko - Polskim  Punktem Konsultacyjnym.
 6. Współpraca z instytucjami społecznymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję i rozwój gospodarczy pogranicza;
 7. Wspieranie przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 8. Uczestnictwo w działaniach projektowych  wspierających przedsiębiorczość oraz
 9. monitorowanie wdrożonych działań;

Wymagania:

 • osoba pełnoletnia
 • wypełnienie formularza oferty cenowej na stronie www.um.swidnica.pl  lub  pobranego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. 205


Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę uwzględniającą miesięczne wynagrodzenie brutto oraz oświadczenie pracownika Punktu Konsultacyjnego należy złożyć na piśmie na adres Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 205: do dnia 13.12.2019  z dopiskiem "Oferta na prowadzenie Polsko-Czeskiego Punktu Konsultacyjnego". Dodatkowych informacji udziela Pani Anny Skrzypacz ( tel. 74 85 62 904)
 – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego.
 

Świdnica, 4 grudnia 2019 r.

 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8. Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30000 euro z 24.07.2014 r., art. I, ust. 4, pkt. 1.

Zamawiający:
Gmina Miasto Świdnica z siedzibą ul. Armii Krajowej 49, tel. 74-856-2827, fax. 74-852 31 10,
Regon: 890718314, NIP: 884 00 24 797 w ramach projektu pn. "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074 uruchamia  Polsko-Czeski Punkt  Konsultacyjny.
Zapraszam do złożenia oferty dot. prowadzenia Polsko-Czeskiego Punktu Konsultacyjnego  działającego w ramach projektu w   Urzędzie Miejskim w  Świdnicy, ul. A. Krajowej 49, w okresie od   01.03.2018 - 29.02.2020 roku ( 24 miesiące), w  dni robocze w godz. 9.00 do 12.00.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres obowiązków konsultanta obejmuje następujące zadania:

 1. Udzielanie bezpłatnej informacji dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  na terenie Polski i Czech;
 2. Wspieranie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami działającymi na polsko-czeskim pograniczu;
 3. Promocja gospodarcza  przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie pogranicza;
 4. Organizacja i udział w spotkaniach biznesowych organizowanych w ramach projektu.
 5. Prowadzenie ścisłej współpracy z Czesko - Polskim  Punktem Konsultacyjnym.
 6. Współpraca z instytucjami społecznymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję i rozwój gospodarczy pogranicza;
 7. Wspieranie przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 8. Uczestnictwo w działaniach projektowych  wspierających przedsiębiorczość oraz
 9. monitorowanie wdrożonych działań;

Wymagania:

Podstawa zatrudnienia:
Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie  umowy cywilno-prawnej lub innej dopuszczalnej przez prawo formie.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę uwzględniającą miesięczne wynagrodzenie brutto oraz oświadczenie pracownika Punktu Konsultacyjnego należy złożyć na piśmie na adres: Gmina Miasto Świdnica (Biuro podawcze), ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, do dnia 28.02.2018  do godz. 10.00 z dopiskiem "Oferta na prowadzenie Polsko-Czeskiego Punktu Konsultacyjnego"

Informacje dodatkowe:
Z  wnioskiem projektowym można zapoznać się u Pani Mirosławy Babisz - Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 201, który udzieli również informacji dot. przedmiotu zamówienia - tel. 74 85 62 898.

Świdnica,   19 lutego2018 r.

Koordynator projektu: Mirosława Babisz


do góry