A
A+
A-

Pierwszy okres programowania środków europejskich, tj. lata 2004 – 2006 był dla Miasta Świdnicy czasem, w którym uczyliśmy się pisać projekty i próbowaliśmy zdobywać środki z różnych źródeł. Pozyskano środki na działania: infrastrukturalne, edukacyjne, kulturalne, społeczne oraz szkoleniowe.

 

Ze środków funduszy europejskich zrealizowaliśmy 7 projektów oraz 2 projekty w ramach środków pozyskanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz 1 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Właściwie zrealizowane projekty pozwoliły nam gruntownie przygotować się do absorpcji o wiele większych środków dostępnych w następnym okresie programowania tj. 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Projekty realizowane w Świdnicy w latach 2014-2020

Tytuł: Cyfrowa Gmina – Cyberbezpieczeństwo, POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Źródło: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu/dotacji: Wysokość grantu 100 000,00 zł  (100% dofinansowania).

Okres realizacji projektu: 18 miesięcy, maksymalnie do dnia 30.09.2023 roku.

Opis: Celem projektu jest usprawnienie i podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w  Świdnicy oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Zaplanowane w projekcie inwestycje stanowią realną odpowiedź na potrzebę wzmacniania cyberodporności oraz lepsze przygotowanie pracowników do  internetowej obsługi  klientów,   również w warunkach pracy zdalnej. Niezbędne są w tym celu inwestycje w infrastrukturę i sprzęt ICT  oraz inwestycje w kapitał ludzki. Gmina Miasto Świdnica przeprowadziła inwentaryzację zasobów cyfrowych Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych. Na  podstawie inwentaryzacji określono zapotrzebowanie na zakup sprzętu informatycznego oprogramowania wspomagającego cyberbezpieczeństwo, licencji, a także przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych uzupełniających wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie cyfryzacji.

Tytuł: "Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju"

Źródło: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002574

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 21 654,00 euro

Wysokość dotacji: Wysokość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 18 405,90 euro (85%), z budżetu państwa 1 082,70 Euro (5%).

Opis: Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt w partnerstwie z miastem Trutnow.
Projekt pogłębi zainicjowaną współpracę gospodarczą obu miast. Planowane działania dotyczą wpierania przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w regionie i są to  m.in: konferencje, wizyty studyjne, targi oraz kampania informacyjna w mediach na tematy związane
z rozwojem gospodarczym miasta.

Okres realizacji: Realizacja projektu w terminie 01.01.2020 – 31.10.2021.

 

Nazwa zadania: „zdalna Szkoła+

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A.

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Gmina Miasto Świdnica po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100%.

Celem projektu jest wsparcie realizacji nauki w formie zdalnej poprzez zapewnienie sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa.

Uzyskane przez Gminę Miasto Świdnica wsparcie finansowe w wysokości 104.200,00 zł zostało przeznaczone na zakup 47 laptopów wraz z oprogramowaniem Cenzor, które trafiły bezpośrednio do siedmiu szkół podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105 i nr 315 w Świdnicy. Beneficjentami ostatecznymi są uczniowie z Miasta Świdnicy - uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Okres realizacji: od 29.06.2020 r. do 29.12.2020 r.

Nazwa zadania: „ZDALNA SZKOŁA

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A.

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 99 911,40 zł

Wysokość dotacji: 99 911,40 zł ze środków europejskich w ramach projektu pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Opis: ww. cel zrealizowany zostanie w ramach wsparcia szkół w celu ułatwienia prowadzenia zajęć w formie zdalnej – zostało zakupionych 40 sztuk laptopów.

Beneficjentami Projektu – są uczniowie Szkół Podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105 i nr 315 w Świdnicy.

Okres realizacji: od 20.04.2020 r. do 20.10.2020 r.

Nazwa zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”.

Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0005/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW, Typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energetyki – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej

I. CEL PROJEKTU

Podstawowym założeniem Projektu jest ograniczenie niskiej emicji poprzez likwidacjęw lokalach mieszkalynych palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. W przypadku Gminy Miasto Świdnica jest to przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (dotyczy budynków Przechodnia 3, 4, 5, 6, 8, 10 i Teatralna 25) oraz montaż kotłów gazowych (dotyczy budynków Kroszowicka 32, 34, 35).

II. PLANOWANE EKEKTY

W ramach Projektu planowano zlikidować 51 palenisk na paliwo stałe w 51 miejszkaniach w 10 budynkach komunalnych. Ostatecznie zdemontowano ich aż 73 sztuki.
Szacowany roczny efekt redukcji niskiej emisji wynosi:
- gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2): 31,37 ton,
- pyłu PM10: 1,07 tony,
- pyłu PM2,5: 0,91 tony.

Projekt jest realizowany od sierpnia 2018 r. do końca kwietnia 2020 r.
Prace budowlane były wykonane w roku 2019 r.

III. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość zadania wyniosła: 2.255.217,38 zł, w tym:
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach w/w Programu: 1.326.465,76 zł.

Prezentacja dotycząca projektu zobacz

Nazwa zadania: „MOZAIKA EDUKACYJNA”.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (liderem partnerstwa) oraz Partnerami: Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z Wrocławia, Civis Europae z Lubina i Gminą Lubin.

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/aktualnosci-air/719-mozaika-edukacyjna-fundacja-krzyzowa-liderem-projektu-dla-szkol-podstawowych-z-lubina-i-swidnicy

Celem Projektu powiększenie kompetencji uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii a także wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 1 521 283,72 zł

Wysokość dotacji: 1 293 091,16 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do  wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Opis: ww. cel zrealizowany zostanie w ramach następujących zadań:

1) wsparcie szkół na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK (technologia informacyjna i komunikacyjna) oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,
2) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
3) szkolenia doskonalące dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych,
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,
5) różnorodne formy rozwijania uzdolnień uczniów,
6) poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe,
7) zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,
8) lekcje wyjazdowe.

Beneficjentami Projektu – są uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Szkół Podstawowych: nr 1, nr 4 i nr 8 w Świdnicy oraz Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie.

Okres realizacji: od 01.09.2018 do 31.07.2020

Nazwa zadania: „ŚWIDNICKA MOZAIKA EDUKACYJNA”

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (liderem partnerstwa).

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/1349-swidnicka-mozaika-edukacyjna

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4. Zapewnienie równego dostępu do  wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 1 761 242,88 zł
Wysokość dotacji: 1 595 125,88 zł
Opis: Celem Projektu jest zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne. Beneficjentami Projektu są uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Szkół Podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105 i nr 315.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zadań:
1) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,
2) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
3) realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe, coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways,
4) organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów,
5) realizacja różnych form rozwijania uzdolnień uczniów,
6) zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,
7) zajęcia specjalistyczne dla uczniów m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje emocjonalno – społeczne,
8) realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazdy na Politechnikę Wrocławską oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej na zajęcia cyfrowe w ramach Digital Pathways.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 30.04.2021 r.

Tytuł: „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 581 880,14 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 92 100,80 euro.

Wysokość dotacji dla Gminy Miasto Świdnica: 78 285,68 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Miejską Kłodzko, Miastem Trutnov, Stowarzyszeniem Barunka z. s. z Czeskiej Skalicy, Miastem Hronov. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Kłodzko.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy społeczności polskiej i czeskiej, żyjącej na pograniczu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaproponowane działania,     w ramach których dojdzie do integracji na dwóch płaszczyznach - transgranicznej oraz międzypokoleniowej. Działania projektu kierowane są do seniorów 60+  oraz dzieci i  młodzieży (szkoła podstawowa) z miast partnerów projektu. Są to: warsztaty o różnej tematyce np. plastyczne, florystyczne, sportowe, gry itp., polsko – czeskie warsztaty integracyjne i wydarzenia integracyjne.

Okres realizacji: Realizacja w terminie 01.05.2019 – 30.06. 2021.

Tytuł: „Turystyka – wspólna sprawa”
 

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4. Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 393 365,8 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 263788, 00 euro.
Wysokość dotacji: 224 220,00 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Miasto Świdnica, a partnerem Miasto Trutnov. Projekt odpowiada na potrzebę debaty nad rozwojem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza oraz zwiększenia intensywności współpracy w tym zakresie. Podejmuje próbę integracji instytucji i społeczności działających na rzecz turystyki, stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój tej dziedziny gospodarki jest bardzo trudny. Potrzeby te zostaną zaspokojone m.in. poprzez cykl transgranicznych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i szkoleń. W ramach projektu realizowane będą również działania promocyjne – wydawnictwa (m.in. ulotki, mapy, publikacje, publikacje w prasie), zostanie powołana Rada Rozwoju Turystyki Polsko-Czeskiego Pogranicza, będą ogłaszane konkursy na Najlepszy Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza, Najlepszą Usługę Turystyczną Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Osobowość Turystyki Polsko-Czeskiej.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.01.2010 – 30.06.2021.

Tytuł: Razem poprzez wieki

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 20 000 euro

Wysokość dotacji: 18000 euro, w tym 17000,00 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1000 euro z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Opis: Ideą projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy miastami Świdnicą i Czeską Skalicą oraz ich organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. edukacji kulturalnej, regionalnej, historycznej, turystycznej i wymiany dobrych praktyk. Ma przyczynić się do lepszego zrozumienia i pogłębienia więzi pomiędzy jego uczestnikami poprzez zrozumienie wspólnej historii, która opowiadana będzie podczas 1. Turnieju o Pierścień Anny Świdnickiej. wpisującego się w tożsamość regionu polsko-czeskiego pogranicza.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.03.2019 – 29.02.2020

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23  w Świdnicy na mieszkania  wspomagane.”

Przedmiotem    projektu   jest    przebudowa    i   wyposażenie    infrastruktury   zdegradowanego     budynku
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy w celu jego adaptacji na mieszkania  o w charakterze wspomaganym. Wsparcie będzie powiązane z procesem aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie społeczności lokalnej miasta Świdnica infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług społecznych w postaci mieszkań wspomaganych.  W tym celu została wykonana przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 23 w Świdnicy. Do celów głównych projektu należą również:

- przeciwdziałanie degradacji budynku,
- zwiększenie dostępności i użyteczności obiektu,
- poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności estetycznej Świdnicy.

Budynek oraz zagospodarowany teren działki dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 4.069.459,92 PLN

Wysokość dotacji: 2.623.085,78 PLN z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 1 – 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie 4 – 6.1.4. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW.

Opis: W ramach przedsięwzięcia  powstało 20 mieszkań i  wykonano następujące roboty: rozbiórki  ścian, posadzek, pokrycia dachu, instalacji, itd., remont dachu, przebudowę wewnętrznej klatki schodowej i istniejących ścian wewnętrznych,  budowę: nowych ścian działowych, przewodów wentylacyjnych, sufitów podwieszonych z płyt g-k, szybu windy i montaż urządzeń windy w szybie, wykonano tynki i okładziny ścian, całkowitą wymianę stolarki i balustrad schodowych, wykonano nowe podłoża i posadzki, pomalowano wewnętrzne ściany i sufity, pomalowano elewację i wykonano częściową wymianę tynków, naprawę gzymsów, ogniomurów i opasek okiennych oraz wymianę zewn. parapetów,  docieplenie ścian piwnicznych,  remont istniejących schodów wejścia głównego, budowę nowych schodów wejścia bocznego, wykonano wewnętrzne instalacje: sanitarne wody, kanalizacji i c.o. oraz elektryczne (domofonowe, odgromowe, teletechniczne i oświetlenia), remont budynku gospodarczego, budowę przyłączy do budynku: sanitarnych (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz elektrycznych i teletechnicznych,   budowę kamiennego murku , ścian oporowych,  wykonano podjazdu dla niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, wykonano nawierzchnię  z kostki brukowej betonowej i szutrowej  placyku rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury.

Zakończenie realizacji: 30.11.2018 r.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”, nr RPDS.06.03.04-02-0010/17

Celem projektu jest zrewitalizowanie budynku oraz przestrzeni publicznej w miejscowości Świdnica, w następstwie czego zahamowana zostanie ich degradacja. Równocześnie efektem przeprowadzonej rewitalizacji będzie przywrócenie oraz nadanie ww. infrastrukturze nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych. Celem ww. działań będzie także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu:  9 822 048,44 PLN

Wysokość  dofinansowania:  6 500 344,82 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (schemat A i C).

Opis projektu:
Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem:
- przebudowa układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu, w tym dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych;
- przebudowa elewacji polegająca na dociepleniu elewacji frontowej z częściową przebudową elewacji tylnej,
- częściową wymianę stolarki zewnętrznej,
- remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej,
- budowa instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych,
- przebudowa instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. z wykorzystaniem istniejącej kotłowni miejskiej, elektrycznej i teletechnicznej,
- przebudowa odcinka instalacji gazowej.
Wszystkie kondygnacje budynku zostaną udostępnione dla osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowaną windę.

Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy:
- budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu,
- wykonanie powierzchni zielonych,
- budowa zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych, budowa muru oporowego i schodów zewnętrznych,
- lokalizacja elementów małej architektury, przebudowa istniejącej studni,
- budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni,
- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia, kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Siostrzanej w Świdnicy:
- przebudowa ww. ulicy od ul. Bohaterów Getta do ul. Franciszkańskiej bez skrzyżowań na długości 174 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj, sieci gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2019 r.

Nazwa zadania: „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25  w Świdnicy”, nr RPDS.06.03.04.-02-0211/16

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru Świdnicy poprzez remont komunalnych budynków przy ul. Przechodniej 3, 5, 6, 8, i 10 oraz ul. Teatralnej 25. Celami szczegółowymi projektu są:
- poprawa stanu technicznego oraz estetyki budynków,
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budynków,
- poprawa jakości życia mieszkańców budynków i okolic.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu:  1 954 998,39 PLN
Wysokość  dofinansowania:  1 422 648,98 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW, Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Opis projektu:
ul. Przechodnia 3. Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji oraz dachu wraz z wymianą pokrycia papowego  w budynku.
ul. Przechodnia 5: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji oraz dachu wraz z wymianą pokrycia gontu orła i dachówkowego na dach z dachówki karpiówki oraz remont klatki schodowej.   
ul. Przechodnia 6: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji oraz remont klatki schodowej.   
ul. Przechodnia 8: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej.   
ul. Przechodnia 10: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej.   
ul. Teatralna 25 : Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej.   

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Nazwa zadania: „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3A; ul. 1-go Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy”, nr RPDS.06.03.04.-02-0210/16

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru Świdnicy poprzez remont komunalnych budynków przy ul. Gdyńskiej 3-3A, ul. Pierwszego Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A. Celami szczegółowymi projektu są:
- poprawa stanu technicznego oraz estetyki budynków,
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budynków,
- poprawa jakości życia mieszkańców budynków i okolic.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu:  2 244 710,94  PLN
Wysokość  dofinansowania:  1 835 662,99 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW, Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Opis projektu:
ul. Gdyńska 3-3A. Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz dachu wraz z wymianą pokrycia papowego  w budynku.
ul. Pierwszego Maja 3: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz dachu wraz z wymianą pokrycia papowego.   
ul. Żeromskiego 6: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz dachu z wymianą pokrycia papowego.   
ul. Kotlarskiej 5A: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz wymiana pokrycia ceramicznego.   
ul. Spółdzielcza 29-31: Remont  polega na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elewacji wraz z kolorystyką oraz wymianą pokrycia ceramicznego.   

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Nazwa zadania: „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół”.

http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/123-kazdy-jest-wazny-dla-swidnicy

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (liderem partnerstwa).

Celem Projektu jest zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 1 588 896,00 zł

Wysokość dotacji: 1 417 776,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.4. Zapewnienie równego dostępu do  wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.

Opis: ww. cel zrealizowany zostanie w ramach następujących zadań:

1) wsparcie szkół na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK (technologia informacyjna i komunikacyjna) oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,

2) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3) szkolenia doskonalące dla nauczycieli,

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,

5) różnorodne formy rozwijania uzdolnień uczniów - Ligi Mistrzów,

6) poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe,

7) zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,

8) lekcje wyjazdowe w centrach edukacji.

Beneficjentami Projektu – są uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów Szkół Podstawowych: nr 6 i nr 315 oraz klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych nr 2,  nr 6 i nr 105.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.05.2019 r.

 


Tytuł: „Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov”

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001435

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 34562,80 euro

Wysokość dotacji: 29982,00 euro, w tym 25484,00 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1499,10 euro, 2998,20 euro z budżetu gminy z budżetu państwa, budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Opis: Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt w partnerstwie z miastem Trutnov.  Tematem wiodącym w obu projektach jest pionierskie lotnictwo z początku XX wieku na pograniczu polsko-czeskim. Celem projektu dla Świdnicy jest rozwój potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i legendę słynnego mieszkańca Świdnicy, asa lotnictwa I wojny światowej, Manfreda von Richthofena - Czerwonego Barona. Replika samolotu Fokker, na którym latał, trasa turystyczna, quest, tablica informacyjna, wystawa realizowana wraz z partnerem z Czech oraz jego działania dotyczące Igo Etricha złożą się na nowe atrakcje odnoszące się do dziedzictwa regionu i poprawią ruch turystyczny na tym obszarze.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.04.2018 – 31.03.2019.

Tytuł: „Festiwal wrażeń”

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu  456 954,96 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 68 651,20 euro.

Wysokość dotacji:  dla całego projektu: 388 411,72 euro  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Gminy Miasto Świdnica: 58 353,52 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie ze Stowarzyszeniem Branka o.p.s., Gminą Miejską Kłodzko oraz Powiatem Kłodzkim. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Branka o.p.s. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej oferty promocyjnej, która przyczyni się do zwiększenia mobilności turystów na terenie objętym projektem. Podstawą realizacji projektu jest założenie, że o atrakcyjności turystycznej decydują w znacznej mierze przeżycia i wrażenia, których turysta doświadcza podczas wizyty w danym obiekcie turystycznym, a których dostarczyć ma właśnie „Festiwal Wrażeń”. Podczas letnich sezonów wakacyjnych 2018-2020 w różnych obiektach turystycznych, po stronie czeskiej i polskiej, będą odbywały się warsztaty dostarczające unikalnych przeżyć i wrażeń, które sprawią, ze zwiedzający będą nie tylko biernymi odbiorcami, ale również aktywnymi uczestnikami tych wydarzeń. W roku 2018 tematem przewodnim festiwalu będą wybitne osobistości, w roku 2019 będzie to historia wojskowości, a w 2020 tradycyjne rzemiosło.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 1.10.2017 – 30.09.2020.

Nazwa zadania: „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności na terenie Świdnicy do wysokiej jakości usług na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej zapewnienia uwzględniające poprawę warunków technicznych obiektu oraz jego bezpieczeństwo otoczenia.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 3 442 159,09 PLN

Wysokość dotacji: 2 514 071,43 PLN z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 1 – 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie 4 – 6.1.4. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW.

Opis: Realizacja przedsięwzięcie polega na modernizacji budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy, uwzględniającej wykonanie przebudowy wewnętrznej infrastruktury wraz z termomodernizacją budynku ( w zakresie przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji gazu, przebudowy i remontu instalacji wod-kan, hydrantowej, co i cuw oraz elektrycznej, docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana stolarki zew. i wew.) i jego doposażeniem w brakujące wyposażenie oraz sprzęty (windy towarowe, sprzęty kuchenne, i sanitarne) a także przebudowę placu zabaw ( z ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem go w nowe urządzenia do zabawy).

Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła  Podstawowa nr 4 w Świdnicy. Sekcja B”

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW”

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 6 592 292,06 zł brutto.
Wysokość dofinansowania: 1 977 890,76 zł brutto

Opis: Remontem objęty został budynek Szkoły Podstawowej nr 4 sekcja B przy ul. Marcinkowskiego 4-6 w Świdnicy. Zadanie objęło wykonanie termmodernizacji całego budynku szkoły wełną mineralna grubości 17 cm, zakresem prac objęto również termomodernizację dachu wełną mineralną 30 cm wraz z nowym pokryciem dachowym. Wyremontowano kominy wentylacyjne wraz z czapami, wykonano ściankę attykową z obróbką blacharską. W budynku zmodernizowano instalacje ciepłej wody oraz C.O. Został wymieniony węzeł cieplny, wszystkie rury wodne i wodno-kanalizacyje, zamontowano nowe grzejniki. W budynku wymieniono stare oświetlenie na nowe oświetlenie energooszczędne LED wraz z nowa instalacją elektryczną. Remontem objęte zostały sale lekcyjne, stołówka, szatnie, korytarze oraz sanitariaty. Wszystkie sale i korytarze zostały wymalowane, na podłogach pojawiły się nowe wykładziny, w łazienkach wykonano nową armaturę sanitarną wraz z nowymi kafelkami łazienkowymi, zostały wymienione wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano nowe wiatrołapy w głównych wejściach do budynku oraz zmodernizowano portiernię.

Zakończenie realizacji projektu: 29.12.2017 r.

Tytuł: „Szlak kamienia”
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 1 980144 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 315 000, 00 euro.
Wysokość dotacji: 267750 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt wraz z 4 partnerami: Gminą Miasto Horice, Gminą Strzegom, Gminą Dobromierz, Podzvičinsko, z. s., ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Partnerem wiodącym jest Gmina Horice. W ramach projektu na terenie Gminy Miasto Świdnica wyremontowane zostaną 4 zabytkowe, barokowe fontanny w Rynku, powstanie również miejska trasa turystyczna dotycząca kamienia występującego w architekturze miejskiej – przedstawiająca Świdnicę jako plenerową galerię kamienia. Będzie ona elementem sieci tras tematycznych Szlaku Kamienia. W ramach projektu realizowane będą również działania promocyjne – wydawnictwa (m.in. ulotki, mapy, udział w targach, spoty reklamowe, publikacje w prasie).

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.01.2017 – 30.06.2019.

Nazwa zadania: "Uwierz we własne siły"
Cel projektu: Celem projektu jest aktywna integracja 30 mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Wartość umowy: 481 587,50 zł brutto
Wartość dofinansowania: 396 627,50 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2019 r.
Więcej informacji: http://www.mops.swidnica.pl/uwierz-we-wlasne-sily/

Nazwa zadania: "Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej"
W tym zadania inwestycyjne:
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w tym:
Zadanie 1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika.
Zadanie 2. Przebudowa oświetlenia ulicy M. Kopernika w Świdnicy.
2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy
3. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy.
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.
5. Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy.
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy.
Wartość umowy: 7 900 942,97 zł brutto
Wartość dofinansowania: 6 707 067,60 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Tytuł: "I małe jest piękne"
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Fundusz Mikroprojektów – typ A.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 62 509,50 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 29 970 euro.
Wysokość dotacji: 25 474,50 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 498,50 euro z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov i Stowarzyszeniem Podzvicinsko. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Podzvicinsko.
W ramach projektu promowane będą małe, mniej znane, niekiedy zapomniane i nie zwracające szczególnej uwagi, ale ciekawe elementy architektoniczne w mieście. Efektem projektu będzie wydawnictwo książkowe, strona internetowa oraz gra na smartfona.
Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.03.2017 – 28.02.2018.

Tytuł: „Domowe krajobrazy i ich opowieści”
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności. Fundusz Mikroprojektów – typ A.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu  43 191,20 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 19 945,00 euro.
Wysokość dotacji: 16 953,25 euro  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i 997,25 euro z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov. Partnerem wiodącym jest Miasto Trutnov. Projekt skierowany do dzieci. W jego ramach realizowane będą wielotematyczne, wspólne wycieczki dla dzieci z Polski i Czech z elementami warsztatów plastycznych. Obserwacje uczestników projektu w formie prac plastycznych zostaną ukazane w drobnych publikacjach, które będą stanowiły swoiste mini przewodniki.
Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.02.2017 – 31.01.2018.

Tytuł: "Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza"
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu  479 427,58 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica  133 943,20 euro.
Wysokość dotacji dla Gminy Miasto Świdnica: 113 851,72 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov, Miastem Nachod, Stowarzyszeniem Barunka z Ceskiej Skalicy, Gminą Kędzierzyn – Koźle, Gminą Miejską Kłodzko. Partnerem wiodącym jest Gmina Miasto Świdnica.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań:
1. Konferencje dla osób pracujących z osobami starszymi. Gmina Miasto Świdnica i Mesto Trutnov zorganizują po jednej konferencji dla 60 osób (łącznie dla 120 osób). Uczestnicy będą przedstawicielami instytucji, jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń pracujących z osobami starszymi. Tematami konferencji będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką senioralną, np. zagospodarowaniem czasu dla osób starszych. Konferencje będą realizowane w formie przedstawiania swoich doświadczeń, dobrych praktyk oraz pomysłów do realizacji w przyszłości.
2. Szkolenia i warsztaty dla seniorów aktywizujące osoby starsze:
- artystyczne np. fotograficzne, technik decoupage, dekoracyjne itp.
- taneczne,
- ogólnoruchowe np. nordic walking, aerobic itp.
- zdrowotne np. kulinarne, radzenia sobie ze stresem i depresją, treningi pamięci itp.,
3. Organizacja wydarzeń integracyjnych tj pokazy, parady, pikniki, festiwale, wystawy, targi skierowane dla seniorów, pobudzające do aktywności zarówno intelektualnej, ruchowej, społecznej. Ponadto wszystkie miasta zaangażowane w projekt tj. Świdnica, Kędzierzyn - Koźle, Kłodzko, Trutnov, Nachod, Ceska Skalice zorganizują wyjazdy na spotkania integracyjne do pozostałych miast partnerów projektu. W każdym wyjeździe uczestniczyć będzie po 45 uczestników od każdego partnera. Partnerzy projektu - Trutnov, Kłodzko zorganizują po dwa wydarzenia - spotkania integracyjne, Świdnica, Ceska Skalice i Kędzierzyn-Koźle po 3 wydarzenia a Mesto Nachod 1 wydarzenie.
Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.01.2017 – 30.04.2019.

Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Świdnicy”
Źródło: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 130 462,00 PLN.
Wysokość dotacji: 117 415,80 PLN pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu jest wsparcie Gminy Miasta Świdnicy w procesie opracowania programu rewitalizacji, stanowiącego podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Więcej: http://um.swidnica.pl/pages/mieszkancy/nasze-miasto/rewitalizacja.php


 

baner KAWKA Likwidacja Niskiej Emisji - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Tytuł: „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej.”
Źródło: Projekt realizowany w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” .
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu netto: 11 870 000,00 PLN.
Wysokość dotacji: 7 122 000,00 PLN dotacji bezzwrotnej pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 3 561 000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opis: Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację około 497 palenisk węglowych i podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
Więcej informacji na stronach: http://um.swidnica.pl/pages/mieszkancy/czysta-swidnica/program-kawka.php oraz http://www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Nazwa zadania: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"
Źródło: Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW.
Cel projektu: Celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowania, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia procesów administracji samorządowej Gminy Miasto Świdnica
Wartość umowy: 1 839 998,82 zł brutto
Wartość dofinansowania: 1 563 998,99 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 08.12.2017 r.
Więcej informacji na stronie: http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/eurzad.php

 

Nazwa zadania: "Razem dla e-Rozwoju"
Źródło: Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 532 000,00  PLN.
Wysokość wkładu własnego partnerów: 398 030,40  PLN (wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów
Opis: Celem projektu zaproponowanego przez Spółkę Certes i Partnerów: Miasto Świdnicę, Miasto Duszniki Zdrój, Gminę Lądek Zdrój, Gminę Stronie Śląskie, Gminę Międzylesie, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Kudowa Zdrój, Gminę Ząbkowice Śląskie, Gminę Korfantów, Gminę Ciepłowody, Gminę Lewin Kłodzki, Gminę Pokój i Gminę Kondratowice  jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

 •  wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • podniesienie kompetencji kadr JST (600 os w tym 390K) przez szkolenia z obszarów:

a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych

b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)

 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie od 01.09.16 - 30.06.18 roku.

 

Tytuł: „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu  122 881,34  euro.
Wartość projektu  dla Gminy Miasto Świdnica: 64 9363,60  euro.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov. Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” polegać będzie na pogłębieniu współpracy obu miast  z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami  przedsiębiorców. Wspierana będzie  również współpraca transgraniczna  instytucji wpływających na jakość otoczenia biznesu. W ramach projektu w Świdnicy i w Trutnowie  utworzone zostaną Punkty Konsultacyjny dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Republice Czeskiej. Ponadto przygotowane zostaną  dwujęzyczne przewodniki dotyczące zakładania i prowadzenia biznesu w tych krajach,  zorganizowane zostaną spotkania, dyskusje, seminaria i konferencje.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.03.2018 – 29.02.2020.

 

Tytuł: Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy
Źródło: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie poprawa jakości środowiska miejskiego

Zadanie nr 1: Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy

Całkowita wartość inwestycji: 10 589 985,12 zł
Wartość dofinansowania z UE: 5 891 466,81 zł
Opis: Obszar objęty rewitalizacją 12,203 ha. Zachodnią granicę parku wyznacza ulica Sprzymierzeńców oraz teren Wyższego Seminarium Duchownego i zakładu poprawczego, od północy park graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej, Placem Ludowym i ulicą Lipową, wschodnią graniczę wyznacza ulica Śląska a południową ulica Pionierów Ziemi Świdnickiej.
Więcej informacji na stronie: http://park-centralny.um.swidnica.pl/

Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Zadanie nr 2: Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - etap I
Całkowita wartość inwestycji: 4 311 665,48 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 2 429 382,65 zł

Opis: Rewaloryzacja zieleni obejmuje stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parku zachęcającej do częstszego korzystania z niego przez mieszkańców miasta. Realizacja tych prac poprawi układ funkcjonalno-przestrzenny parku, a istniejąca szata roślinna wzbogacona zostanie o nowe układy dodające jej wysokich walorów dekoracyjnych. Poza rewitalizacją zieleni zakres prac obejmuje także remont oraz przebudowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia Parku oraz wygrodzenie i urządzenie wybiegu dla psów. Stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Więcej informacji na stronie: http://park-sikorskiego.um.swidnica.pl/

Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.


Zadanie nr 3: Rewaloryzacja skweru przy pl. 1000-lecia

Całkowita wartość inwestycji: 918 336,42 zł<

Projekty realizowane w Świdnicy w latach 2007-2013


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 8 064 210, 09 PLN.
Wysokość dotacji: 5 472 146,46 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Po 44 latach w Świdnicy odbudowana zostanie wieża ratuszowa, która przywróci styl
i charakter staromiejskiej zabudowie świdnickiego Rynku. Zabytkowa część miasta, stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców jak i licznych turystów.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.pikgroup.pl/wieza/
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przebudowa rewaloryzacyjno-remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ulicy Łukowej”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 547 319, 92 PLN.
Wysokość dotacji: 1 670 682,91 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt odmienił dotychczas zaniedbaną ulicę Łukową, poprawił jej estetykę, zmienił charakter przestrzenny tej części miasta oraz zwiększył jej atrakcyjność poprzez utworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom Na deptaku pojawiła się: fontanna, klomby z kwiatami oraz ławeczki.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http: //www.przebudowa.swidnica.pl/lukowa/
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 5 539 370,18 PLN.
Wysokość dotacji: 2 644 782,02 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Zakończono przebudowę budynku przy ul. Długiej 33 z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Utworzone Centrum będzie wspierało współpracę między lokalnymi organizacjami pozarządowymi i tworzyło przyjazne warunki dla powstania nowych tego typu organizacji. Ponadto, realizacja projektu zmieniła dotychczasową funkcję obiektu oraz poprawiła estetykę ulicy Długiej.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.pikgroup.pl/dluga/
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przebudowa-zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami Świdnicy,,
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 048 122, 91 PLN.
Wysokość dotacji: 1 421 639, 71 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu Placu Jana Pawła II, który został utwardzony kostką granitową. Przebudowie uległy drogi dojazdowe oraz powstały nowe miejsca parkingowe i chodniki. Podświetlone zostały schody kamienne z cytatami Papieża Jana Pawła II z pielgrzymek. Ustawiono stylizowane ławeczki, nasadzono zieleń i zamontowano oświetlenie. Dominującym obiektem małej architektury w przyszłości będzie pomnik Jana Pawła II.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Remont elewacji frontowej i klatki schodowej budynku przy ul. Kotlarskiej 22 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła110 415, 73 PLN.
Wysokość dotacji: 69 895, 80 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont budynku przy ulicy Kotlarskiej 22. Prace remontowe obejmowały: elewację frontową, klatkę schodową. W ramach tych prac wykonano: roboty rozbiórkowe, impregnację tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wymianę tynków, stolarkę okienną, roboty ślusarskie, malarskie i instalację odgromową.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Remont elewacji frontowej i dachu budynku Rynek 41 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 463 803, 01 PLN.
Wysokość dotacji: 211 423,59 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont starej kamienicy w centrum miasta Rynek 41. Remont obejmował odnowienie elewacji frontowej oraz remont dachu. W ramach prac budowlanych wykonano: impregnację i wymianę tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, remont cokołu, obróbki blacharskie, stolarkę okienną i drzwiową, prace malarskie i montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki Rynku oraz poprawiły warunki lokalowe i bezpieczeństwo mieszkańców.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Remont elewacji frontowej budynku Rynek 42 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła188 719, 56 PLN,
Wysokość dotacji: 118 034,21 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Przedmiotem projektu był remont części bloku śródrynkowego Rynek 42. Remont obejmował odnowienie elewacji frontowej. W ramach prac budowlanych wykonano: impregnację i poprawienie tynków i cokołu, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace malarskie. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki Rynku oraz tkankę urbanistyczno - architektoniczną miasta.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą woj. 382 i ul. Stęczyńkiego w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Działania 3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 7 519 019, 30 PLN,
Wysokość dotacji: 3 507 131, 92 PLN pochodził0 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Inwestycja miała za zadanie zaktywizowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż północnej granicy miasta pozostających w zasobach miasta i gminy Świdnica. W ramach prac wykonano część drogi, w tym jezdnie, skrzyżowania, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe z odwodnieniem oraz uzbrojeniem terenu w sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poprowadzono linię kablową zasilającą przepompownie ścieków sanitarnych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.powiat.swidnica.pl/   (obejrzyj film wmv)

Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przebudowa placu Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 9 891 701, 14 PLN,
Wysokość dotacji: 4 324 592,50 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Realizacja inwestycji poprawiła dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zrealizowany projekt zapewnia komfort i bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, poprawia „czytelność” i przepustowość skrzyżowania, usprawnia obsługę komunikacji zbiorowej. Zwiększono o 40 ilość miejsc parkingowych oraz zmodernizowano 1,08 km dróg. Utworzone tereny zielone służą mieszkańcom zapewniając im wypoczynek i rekreację. Przebudowa placu poprawiła w znacznym stopniu estetykę ważnego centrum komunikacyjnego miasta stanowiącego połączenie lokalnych dróg z siecią dróg krajowych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: http://www.przebudowa.swidnica.pl
INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności - Miasto Świdnica - UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”.
Źródło: Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20138. Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 1 300 788, 00 PLN
Wysokość dotacji: 1 049 142, 77 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin świdnickich , w których z racji niepełnosprawności, bądź niskiego dochodu istnieje zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Istotą projektu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności informatycznych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich aktywności społecznej. Projekt będzie realizowany przez okres 8-miu lat. W projekcie weźmie udział 167 rodzin z terenu Świdnicy, które będą korzystały z użyczonego im przez Gminę Miasto Świdnicę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu. Gmina Miasto Świdnica zapewniać będzie serwisowanie sprzętu i opłacać dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
Tytuł: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
Wartość projektu: planowany całkowity koszt realizacji projektu - 30.546.072,39 PLN, w tym: Gmina Miasto Świdnica 18.658.089,42 PLN.
Wysokość dotacji:planowane dofinansowanie na realizację projektu ogółem - 22.699.518,28 PLN, w tym: Gmina Miasto Świdnica 13.910.294,46 PLN.
Opis: Realizacja projektu ma na celu wykonanie prac termo modernizacyjnych, które pozwolą na oszczędzanie energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poprawę oświetlenia i usprawnienie instalacji grzewczych.
W projekcie biorą udział: Gmina Miasto Świdnica – lider projektu, Gmina Świdnica, Gmina Jawor, Gmina Świebodzice, Powiat Świdnicki. Projekt obejmuje termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej tj. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalne, domy kultury, biblioteki. W Świdnicy wyremontowane zostaną następujące placówki: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Dolnośląski Szlak UNESCO”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytetu 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działania6.4 Turystyka kulturowa
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wyniósł 209 048, 00 PLN
Wysokość dotacji: 135 881,20 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W ramach projektu, wypromowano Dolnośląski Szlak UNESCO. Projekt realizowany był w wybranych polskich miastach posiadających własne obiekty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO tj.: Toruń, Zamość, Kraków, Wieliczka, Wrocław. Kampania informacyjna w poszczególnych miastach objęła: prezentację etiudy filmowej przedstawiającej walory czterech dolnośląskich zabytków, spektakl teatralny pt.„Mądry tak nie podróżuje…”, oparty na tekście Christiana Czepki „Podróż szwedzka”, w którym wystąpili artyści Starego Teatru oraz Piwnicy pod Baranami. Ścieżkę edukacyjną skierowana była do młodzieży licealnej. Powstała prezentacja multimedialna i wystawa planszowa przedstawiająca trzy zabytki Dolnośląskiego Szlaku UNESCO.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności - Dolny Śląsk -Miasto Świdnica - UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”.
Źródło: Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wynosi 271 567, 18 PLN.
Wysokość dotacji: 230 832, 10 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był w partnerstwie różnego szczebla samorządów i organizacji pozarządowych z terenu pięciu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. Gmina Miasto Świdnica była jednym z partnerów. W wyniku realizacji projektu powstanie południowo-zachodni Szlak Cysterski – sieciowy produkt turystyczny przebiegający przez główne korytarze tranzytowe związane z EURO 2012. Szlak przebiega w pobliżu najbardziej wartościowych i najciekawszych zabytków Dolnego Śląska.
W ramach projektu w Świdnicy przy Pl. Wojska Polskiego powstał parking samochodowy na 26 miejsc, wraz z nowoczesnym obiektem sanitarnym – toaletą, a także kiosk multimedialny przy dawnym Pałacu Opatów Cysterskich (Miejska Biblioteka Publiczna) oraz promocyjne oznakowanie drogowe znakami typu e-22.
Stan zaawansowania: Projekt zrealizowany.
Więcej informacji na stronach: www.turystyka.dolnyslask.pl
Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne), Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wyniósł 1 297 860,85 PLN
Wysokość dotacji: Dotacja wyniosła 1 083 247, 57 PLN i pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był w partnerstwie Gminy Miasto Świdnica z Powiatem Świdnickim. W realizację projektu zaangażowane zostały: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Referat Świadczeń Rodzinnych, Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Referat Spraw Społecznych. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Świdnicy i Powiatu korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej, w tym osoby starsze i niepełnosprawne. mające utrudniony dostęp do usług jednostek pomocowych. Projekt przyczynił sie do rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego. Utworzony jednolity system ułatwi pracę instytucji, jednostek samorządu terytorialnego szczebla miejskiego i powiatowego wydających dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia z zakresu pomocy społecznej. System pozwoli skonsolidować informacje o osobach korzystających z pomocy społecznej, ograniczy liczbę wydawanych zaświadczeń i umożliwi wydawanie zaświadczeń cyfrowych. Zmniejszy biurokrację i czas oczekiwania klienta na wydanie decyzji.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Tytuł: „Rynek bez granic".
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze Środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniósł 136 646, 16 PLN.
Wysokość dotacji: 109 758, 12 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polegał na organizacji cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w Świdnicy i zaprzyjaźnionym Trutnovie. Działania projektowe prowadzone były w roku 2009. Ważnym elementem projektu był zakup 48 sztuk strojów, w tym 24 komplety strojów damskich i męskich krakowskich i 24 komplety damskich i męskich ułańskich. Stroje te przeznaczone zostały dla młodzieżowych amatorskich zespołów tanecznych "KRĄG" i "JUBILAT" działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury. Imprezy zrealizowane w Trutnovie, w których uczestniczyli Świdniczanie to: Trutnovskie Muzyczne Lato, Dni Dziedzictwa Europejskiego i Małe Dni Adwentowe. Imprezy w Świdnicy, w których brali udział Czescy partnerzy to: Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dni Gór, Jarmark Bożonarodzeniowy pn. „Świdnicka Kolęda”.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.Tytuł: „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 2.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki.
Wartość projektu: Wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 791 228,00 PLN
Wysokość dotacji: 672 543,80 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opis: Projekt realizowany był przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego: Bardo, Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Czeska Skalica, Prerov. Celem projektu było podjęcie przez wszystkich partnerów identycznych działań promocyjnych wykorzystujących opracowany system identyfikacji wizualnej. Działania promocyjne projektu „Citywalk” miały zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Wszystkie uczestniczące w projekcie gminy prezentują swoje trasy na jednym wspólnym portalu internetowym, w ramach którego funkcjonują podstrony o każdym z miast i każdej trasie. Na trasach znajdują się tablice zawierające opis historii i szczegółowe dane prezentowanych zabytków. Trasy miejskie zostały tak wytyczone, aby turyści mogli w sposób interesujący zapoznać się z historią miasta i regionu - dziedzictwem kulturowym tej części Europy. Ponadto partnerzy projektu uczestniczyli w ważniejszych targach turystycznych w Czechach, Polsce i w Niemczech.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronach: www.citywalk.info
www.umwd.dolnyslask.pl
Tytuł: „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 2.Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu dla Świdnicy wyniosła 725 600, 00 PLN.
Wysokość dotacji: 616 760, 00 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizowany był przez 9 partnerów: Kłodzko, Gmina Stoszowice, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Miasto Jaroměř, Králíky, Zlaté Hory i Komitet Utrzymywania Pamięci o Wojnie Roku 1866 z Hradec Králové. Obejmował działania mające na celu utworzenia wspólnego transgranicznego produktu pn.: rekonstrukcje historyczne. Każdy z partnerów organizował u siebie inscenizację historycznych bitew. Stowarzyszenia i grupy historyczne każdego z partnerów zostały doposażone w umundurowanie i uzbrojenie. U każdego z partnerów zorganizowane zostały żywe lekcje historii w szkołach, przedstawiające historię walk toczących się na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz historię fortyfikacji. Lekcje były prowadzone przez członków grup rekonstrukcji historycznych ubranych w mundury żołnierskie z epoki i wyposażonych w repliki historycznego uzbrojenia. Spora uwaga w projekcie poświęcona została promowaniu i podtrzymywaniu historii i tradycji obszarów przygranicznych. Wspólnie wyprodukowano film edukacyjno-promocyjny dotyczący rekonstrukcji historycznych, opracowano materiały informacyjne, przeprowadzono promocję w mediach.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji na stronie:http://www.umwd.dolnyslask.pl
Tytuł: „Tacy sami – Świdnica i Trutnov”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 89 051, 52 PLN.
Wysokość dotacji: 75 693, 79 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt wspierał przedsięwzięcia krzepiące tożsamość i tradycje dwóch wspólnot partnerskich z Polski i z Czech. W ramach projektu organizowane były komplementarne imprezy kulturalne w Świdnicy i Trutnovie w latach 2010-2011. Głównym celem projektu było rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania rzemiosła, zaprezentowanie bogactwa rękodzieła oraz amatorskiej twórczości artystycznej. Imprezy realizowane w Trutnovie, w których udział wzięli Świdniczanie to: Jarmark Trutnowski, Trutnowskie Dni Gór i Fotomaraton. Natomiast w Świdnicy Czesi brali udział w następujących wydarzeniach: Dni Gór, Fotomaraton, Festiwal Teatru Otwartego, Jarmark Bożonarodzeniowy pn.” Świdnicka Kolęda”.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Tytuł: „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty".
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 128 905, 28 PLN
Wysokość dotacji: 109 568, 43 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt będzie wspierał działania na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej Polski
i Czech. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy edukacyjno-kulturalne krzepiące tożsamość i tradycje mieszkańców pogranicza. Świdnica w latach 2011 i 2012 będzie obchodzić trzy ważne 250-lecia: zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Austriaków (1761), powstanie Fleszy Nowomłyńskiej (1761), zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Prusaków (1762). Wydarzenia te miały duże znaczenie dla rozwoju miasta. Imprezy kulturalne i edukacyjne będą prowadzone przez członków stowarzyszeń historycznych, prezentujących mundury oraz repliki broni z epoki. Mieszkańcom przypomniana zostanie historia pogranicza polsko-czeskiego oraz znaczenie obiektów architektury obronnej. Dla upamiętnienia zaistniałych wydarzeń wybita zostanie moneta okolicznościowa. Ważnym elementem projektu będzie pielęgnowanie tożsamości lokalnej i rozwijanie w społeczeństwie potrzeby dbałości o zabytki. Zostaną zorganizowane akcje sprzątania miejsc historycznych oraz powstanie mini replika Fleszy Nowomłyńskiej z okresu jej świetności.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.Tytuł: „Indywidualizacja-sposób na sukces ucznia”.
Źródło: Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt systemowy.
Wartość projektu: Całkowity koszt projektu wynosi 584 284, 90 PLN.
Wysokość dotacji: 584 284, 90 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis: Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz wychowania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica. W okresie trzech semestrów szkolnych począwszy od 1 września 2011r. zostanie przeprowadzone ok.7000 tys. godzin dodatkowych zajęć: specjalistycznych dla uczniów, u których zdiagnozowano określone problemy i którzy wymagają indywidualnego podejścia np. problemy w czytaniu i pisaniu, zaburzenia mowy, wady postawy, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych. W projekcie zadbano też o zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w określonych dziedzinach np. w obszarze języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych czy uzdolnionych tanecznie. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w rozmaite pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i przyrządy gimnastyczne. W projekcie weźmie udział ok. 900 uczniów i uczennic z klas I-III.
Stan zaawansowania: Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2011-31.03.2013


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł: „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 23 287 788,04 PLN,
Wysokość dotacji: 13 682 394,21 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Budowane Centrum Przesiadkowe w Świdnicy będzie pełnić funkcję węzła przesiadkowego dla mieszkańców Świdnicy i całego regionu. Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżnych korzystających z transportu zbiorowego oraz estetykę w centrum miasta.
Projekt podzielony został na III etapy:
etap I – „Przebudowa i rewaloryzacja budynku dworca kolejowego i ul. Dworcowej w Świdnicy”
etap II – „Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Świdnicy”
etap III – „Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi dworca PKP w Świdnicy”
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.
 


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł: „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy”
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 624 012,55 PLN.
Wysokość dotacji: 404 382,82 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt polega na rewaloryzacji terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy. Z nawierzchni placu planowane jest usuniecie elementów szpecących. Przewiduje się utrzymanie istniejących na placu ciągów komunikacji pieszej. Projekt zakłada całkowitą wymianę nawierzchni istniejących, wprowadzenie nowych elementów małej architektury, wymianę instalacji odwadniającej oraz elektrycznej jak również zabezpieczenie pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego. Przewiduje sie wprowadzenie na plac nowych funkcji tj. informacyjnej oraz ekspozycyjnej. Zaplanowane prace przyczynią się do poprawy estetyki w centrum miasta.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji: (pdf), www.bghgroup.com.pl/franciszkanska


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł: „Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I - elewacje budynków ul. Wewnętrzna 1,3,5 oraz Rynek 41, 42 w Świdnicy”.
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 163 862,04 PLN.
Wysokość dotacji: 74 815,79 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W wyniku realizacji inwestycji wyremontowane zostaną elewacje frontowe budynków przy ulicy Wewnętrznej 1,3,5 oraz elewacje podwórzowe budynków Rynek 41, 42 w Świdnicy. Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych tj.: impregnacja i wymiana tynków, wzmocnienie i uzupełnienie ścian, remont cokołów, obróbka blacharska, stolarka okienna i drzwiowa i prace malarskie. Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy estetyki Rynku oraz poprawi warunki lokalowe i bezpieczeństwo mieszkańców w/w kamienic.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: "Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy"
Źródło: Projekt zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 150 634,74 PLN.
Wysokość dotacji: 102 475,80 PLN pochodziła  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował organizację jednej edycji cyklicznego święta pn. „Święto Dzika” organizowanego w dniach 22-23 czerwiec 2013 r. Ideą Projektu było uzupełnianie przedsięwzięć infrastrukturalnych, realizowanych przy wsparciu środków priorytetu „Miasta”, odpowiednimi przedsięwzięciami społecznymi, integrującymi lokalną społeczność. Pierwszym dniem imprezy pn. „Święto Dzika” był - Dzień Myśliwski. W Rynku zorganizowano „wioskę myśliwską”, w której odbywały się m.in.: prezentacje kół myśliwskich, zawody strzeleckie i zabawy dla najmłodszych. Odbyła się także degustacja potraw myśliwskich. W drugim dniu imprezy zorganizowano  - Dzień Rycerski. W tym dniu przeprowadzono następujące działania: przemarsz bractw rycerskich, turnieje rycerskie, pokazy uzbrojenia i strojów z epoki koncerty muzyczne, pokazy tańców oraz pokazy rzemiosła artystycznego.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł: „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i więzy ratuszowej w Świdnicy”.
Źródło: Projekt zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 755 261,82 PLN.
Wysokość dotacji: 528 607,75 PLN pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Wieża ratuszowa pełni  funkcje punktu obsługi ruchu turystycznego w mieście i regionie. Oprócz funkcji związanych z obsługa informacyjną turystów wieża ratuszowa stanowi  miejsce licznych, bezpłatnych dla odwiedzających, ekspozycji obrazujących historie i współczesność Miasta. Projekt zakłada zakup wyposażenia wieży ratuszowej tj.: mebli, sprzętu ekspozycyjnego, oświetleniowego, komputerowego i urządzeń elektronicznych.
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.
Więcej informacji: www.wieza.swidnica.pl


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł: „Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami.”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 3 - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 - „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 4 515 527,65 PLN.
Wysokość dotacji: 2 927 080,79 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Inwestycja miała na celu przedłużenie ciągu komunikacyjnego od ronda na ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, poprzez ulice Sprzymierzeńców/Polna Droga w kierunku ul. Wałbrzyskiej. Po przebudowie wiaduktu znacznie poprawiło się połączenie ul. Wałbrzyskiej z ul. Śląską, a tym samym powstały nowe możliwości transportowe na kierunku Dzierżoniów - Wałbrzych z ominięciem centrum miasta a także zdecydowanie poprawiły się warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.
Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, tj. zalew nad Potokiem Witoszówka.
Stan zaawansowania: Zakres rzeczowy zakończono, rozliczenie dotacji z Urzędem Marszałkowskim w trakcie realizacji.

Więcej informacji: http://przebudowa.swidnica.pl/polna_droga


 Tytuł: „
Świdnicki GRYF i Trutnowski SMOK”.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007–2013.
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła  108 994,32 PLN (27 248,58 EUR). 
Wysokość dotacji: 103 576,6  PLN (25 894,15 EUR) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica (PL) przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Miasto Trutnow przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Trutnov– město draka“. Projekt polega na prowadzeniu wspólnych imprez kulturalnych i edukacyjnych na rzecz rozwoju i współpracy transgranicznej PL-Cz. W Świdnicy przewidziano 3 imprezy kulturalno-edukacyjne: Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych, Świdnicka Gryfiada, Święto Latawca-Dragonalia oraz szereg warsztatów tematycznych z zakresu modelarstwa, plastyki, muzyki i teatru. Świdniczanie uczestniczą w imprezach w Trutnowie: korowód – Parada Smoków; festyn z okazji „Wejścia smoka na wieżę Ratuszową”, impreza z okazji „Zejścia smoka z wieży Ratuszowej”. Działania projektowe są oparte o legendy, baśnie i historię miast oraz wspólne dzieje i losy m.in. Księżniczki Świdnickiej Anny, królowej Czech i Cesarza Karola
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji:  www.mdk.swidnica.plTytuł: Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”.
Źródło: Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi  446 340,00 PLN (wkład Świdnicy w realizację projektu 206 324,00 PLN). 
Wysokość dotacji: 175 375,00 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt zrealizują dwa miasta partnerskie Świdnica i Trutnov. Zakłada on wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu będzie nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi , wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych. Ekonomia odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy i intensyfikujące kontakty gospodarcze między przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia.
Trutnov przyjął w projekcie rolę partnera wiodącego. Zgodnie z założeniami projektu Świdnica w latach 2013-2015 przeprowadzi następujące działania:

 • przygotuje i zorganizuje dwie gale promujące przedsiębiorczość pn.”Świdnickie Gryfy”;
 • przygotuje przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej;
 • zorganizuje spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych;
 • umożliwi świdnickim przedsiębiorcom udział w polsko-czeskiej wystawie produktów regionalnych w Trutnowie i spotkaniach przedsiębiorców w Czechach;
 • przeprowadzi działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu.
   

Projekt skierowany będzie głównie do przedsiębiorców i osób działających w biznesie na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, w tym członków izb i stowarzyszeń gospodarczych, przedstawicieli instytucji publicznych ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz mieszkańców Świdnicy i Trutnowa.

Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

 


 Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym - etap I"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 3 891 450,70 PLN
Wysokość dotacji: 3 297 278,10 PLN pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W IV kwartale 2014 roku zakończone zostały prace remontowo - modernizacyjne budynku B Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy. W ramach zrealizowanego projektu kompleksowo przebudowano budynek B szkoły oraz zagospodarowano teren wokół obiektu. Przeprowadzony został remont elewacji budynku B wraz z salą gimnastyczną, wymianą okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i oddymiania. W wyniku przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, obiekt przystosowano do bezpiecznego oraz komfortowego użytkowania przez osoby z dysfunkcją ruchu. Poza wykonanymi pracami infrastrukturalnymi, szkoła kompleksowo wyposażona została w sprzęt informatyczny, służący dydaktyce oraz aparaty biurowe i meble szkolne. Zrealizowane działania zdecydowanie poprawiły funkcjonalność obiektu służącego uczniom, nauczycielom oraz pracownikom jednostki, a wykonane prace nadały placówce nową jakość oraz przyczyniły się do rozwoju zdegradowanego obszaru powojskowego, w obrębie którego
Stan zaawansowania: Projekt zakończony.

Więcej informacji: http://www.bghgroup.com.pl/SP8


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: „Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojskowym ul. Ułańska w Świdnicy”
Źródło: Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 293 317,73 PLN
Wysokość dotacji: 1 944 654,27 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: W ramach projektu wybudowano : boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, strefę rekreacyjną dla seniorów z elementami małej architektury i zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń fizycznych.Powstały: parking dla samochodów osobowych, platforma rekreacyjna przeznaczona dla komunikacji pieszo-rowerowej z ławkami, miejsce segregacji odpadów stałych oraz zagospodarowanie terenu w zieleń.
Stan zaawansowania: Projekt zakończono.

Więcej informacji: http://przebudowa.swidnica.pl/ulanska


 Baner POMOC TECHNICZNA Narodowa Strategia Spójności - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
Źródło: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wartość projektu: 2.999.994,00 PLN, wartość dotacji 90% tj.: 2.699.994,60 PLN, w tym wkład Gminy Miasto Świdnica 30.913,07 PLN.
Okres realizacji: lata 2013-2015
Obszar realizacji: 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej
Opis: Celem projektu jest opracowanie dokumentów mających na celu dalszą integrację
i zaciśnięcie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego
i zintegrowanego rozwoju obszaru  funkcjonalnego. Główne działania projektu to:
- Opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej",
- Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW",
- Opracowanie "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".
Sporządzone dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji:  http://aglomeracja-walbrzyska.pl/o-projekcie


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap II"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniesie 2 216 332,21 PLN
Wysokość dotacji: 1 875 529,72 PLN pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Skutecznie wykorzystując możliwości pozyskania środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, dedykowanych na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych, jeszcze w IV kwartale 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku od ul. Kopernika do ul. W. Witosa. W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów. W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, a przede wszystkim przebudowana zostanie część skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Kopernika. Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2015 roku.
Stan zaawansowania: Projekt w realizacji.

Więcej informacji: http://www.bghgroup.com.pl/kliczkowska_II


Baner PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności-Dolny Śląsk- UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł: "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap I"
Źródło: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”),
Działania 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 3.266.273,00 PLN
Wysokość dotacji: 2.771.209,10 PLN pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Dzięki kolejnemu sukcesowi Gminy Świdnica w aplikowaniu o środki pomocowe z z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, rozpoczęto prace w zakresie dalszej przebudowy ulicy Kliczkowskiej - na odcinku od ul. W. Witosa do ronda przy zbiegu z ulicą Wrocławską. Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w IV kwartale 2014 roku, Etapu II.
W wyniku realizacji obu zadań nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów, połączy skrzyżowanie ulic Kliczkowskiej i Kopernika z ulicą Wrocławską. Podobnie jak w Etapie II, również w wyniku tej części inwestycji powstaną nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Równolegle z uruchomieniem prac w zakresie Etapu I, kontynuowane są roboty w ramach Etapu II. Dzięki możliwości zrealizowania obu projektów, na całym odcinku ulicy Kliczkowskiej – pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kopernika oraz ulicą Wrocławską, przywrócona zostanie do użytkowania ważna arteria komunikacyjna, która skutecznie poprawi sk

Projekty realizowane w Świdnicy w latach 2004-2006
Tytuł: „Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław – Dzierżoniów”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 5 482 861, 52 zł.
Wysokość dotacji:  3 930 519, 27 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt objął przebudowę ul. Towarowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przełożeniem kolidującego uzbrojenia(energetycznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego) oraz budowę kolektora sanitarnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopernika, a skrzyżowaniem z ul. Westerplatte, projekt obejmował również budowę ronda (włączenie w ul. Westerplatte).
 
Tytuł: „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy”
Źródło Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 8 438 908, 25 PLN.
Wysokość dotacji: 5 986 402, 24 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował wykonanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy K. Wielkiego - w ciągu drogi powiatowej nr 3396D (ulice Łukasińskiego, Kazimierza Wielkiego) wraz z budową ronda. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1265 m, klasa drogi Z1/2. W projekcie przewidziano również budowę i przebudowę włączeń, wyjazdów i zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, budowę oświetlenia oraz przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
 
Tytuł: „Połączenie dróg Nr 382 i 3396D – aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta
i gminy Świdnica (etap I)”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. J
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 5 300 314, 95 PLN.
Wysokość dotacji: 3 173 327, 85 PLN pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis: Projekt obejmował wykonanie dokumentacji i budowę I etapu drogi, która docelowo połączy drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3396D. Wykonano też: chodniki, ścieżkę rowerową (od skrzyżowania z ulicą K. Wielkiego do linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica), kanalizację sanitarną z włączeniem do kolektora w okolicach ul. Komunalnej oraz budową kanalizacji deszczowej. Długość odcinka wybudowanej drogi wynosi 1070 mb
a szerokość 7mb.
 
Tytuł: „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica”.
Źródło: Projekt realizowany był w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów.
Koszt projektu: wartość wyniosła 1 253 292, 00 PLN.
Wysokość dotacji: 1 065 296, 00 PLN pochodziło ze środków w/w funduszu.
Opis: Celem głównym projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Ważnym elementem projektu było także wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności UM i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica. Projekt zakładał m. in. przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego, podstaw obsługi pakietu MS Office, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania projektami oraz studiów podyplomowych.         
 
Tytuł: „Partnerstwo miast Europy Środkowej ku skutecznej mobilności pracowników”.
Źródło: Projekt zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejskiego Roku Mobilności: Pracowników.
Koszt projektu: wartość projektu wyniosła 479 700, 00 PLN.
Wysokość dotacji:, z czego 405 732, 60 PLN pochodziło z dotacji w/w funduszu.
Opis: Celem projektu było promowanie mobilności pracowników w Europie Centralnej, poprzez wymianę doświadczeń budowanie dobrych praktyk, bezpośrednie spotkania pracowników i pracodawców, współpracę samorządów lokalnych z jednostkami rynku pracy. Ważnym elementem projektu było również informowanie obywateli o prawach pracowników do swobodnego przepływu oraz o instrumentach wspomagających mobilność obywateli w Unii Europejskiej. Był to pierwszy duży, międzynarodowy projekt realizowany przez Świdnicę wspólnie z jej miastami partnerskimi z Czech i Węgier.
 
Tytuł: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Tytuł: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Społecznego”.
Tytuł: „Nasza Europejska Szkoła” przygotowanie szkolnych koordynatorów projektów edukacyjnych UE”.
Tytuł: „Kompetentny urzędnik – szansą dla rozwoju lokalnego”.
Źródło: Projekt finansowany z funduszu złotowego Unii Europejskiej zwanego – counterpart funds (CPF).
Koszt projektu: Ogólny koszt 4 projektów wyniósł 54 645, 00PLN.
Wysokość dotacji: Uzyskane dofinansowanie na 4 projekty szkoleniowe wyniosło 46 945, 00 PLN.
Opis: Przeprowadzone szkolenia pozwoliły na przygotowanie wykwalifikowanej kadry pozyskującej środki zewnętrzne. Projekty przygotowały urzędników i nauczycieli do przygotowywania projektów, monitorowania i rozliczania pozyskanych funduszy z UE. Celem projektów było utworzenie w Urzędzie Miejskim 17-osobowej grupy wykwalifikowanej kadry urzędników, którzy będą w profesjonalny sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Grupa ta uzyskała kompetencje poprzez uczestnictwo w intensywnych warsztatach szkoleniowych, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kreowania pomysłów, przygotowywania wniosków i zarządzania projektami strukturalnymi.
 
Tytuł: „Profilaktyka uzależnień przez Sport”.
Źródło: Projekt zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską akcji EYES 2004.
Koszt projektu: Jego wartość wyniosła 211 894, 38 PLN.
Wysokość dotacji, z czego 105 551, 60 PLN pochodziło ze środków w/w funduszu
Opis: Projekt polegał na organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które odbywały się na boiskach szkolnych, a prowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego oraz policjanci z przygotowaniem pedagogicznym, sportowym i profilaktycznym. W ramach projektu prowadzone były m.in. warsztaty dla nauczycieli oraz liderów młodzieżowych, których realizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA".
Informacja o funduszach europejskich

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

http://rpo.dolnyslask.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

http://www.poir.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)

http://www.pois.gov.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

http://www.power.gov.pl

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

http://www.popt.gov.pl

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

http://www.ewt.gov.pl/

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Program Rybactwo i Morze oraz Program Polska Wschodnia


 

Przydatne linki

 

 • Portal Funduszy Europejskich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 • Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

http://www.ipaw.walbrzych.eu

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/

 • Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – DWUP)

http://www.dwup.pl

http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/strona-glowna

 • Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/index_pl.htm/

 

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu

(Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 , 50-411 Wrocław ,Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30, telefony do konsultantów tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51 fax: 71 776 98 41 )

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

(Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30,Telefony do konsultantów 74 66 55 172, 74 66 55 173


 


do góry