Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

 

Nazwa zadania: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"
Źródło: Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW.
Cel projektu:
Celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowania, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia procesów administracji samorządowej Gminy Miasto Świdnica
Wartość umowy: 1 839 998,82 zł brutto
Wartość dofinansowania: 1 563 998,99 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018 r.
Więcej informacji na stronie: http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/eurzad.php

Razem dla e-Rozwoju

 

Nazwa zadania: "Razem dla e-Rozwoju"
Źródło: Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 532 000,00  PLN.
Wysokość wkładu własnego partnerów: 398 030,40  PLN (wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów
Opis: Celem projektu zaproponowanego przez Spółkę Certes i Partnerów: Miasto Świdnicę, Miasto Duszniki Zdrój, Gminę Lądek Zdrój, Gminę Stronie Śląskie, Gminę Międzylesie, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Kudowa Zdrój, Gminę Ząbkowice Śląskie, Gminę Korfantów, Gminę Ciepłowody, Gminę Lewin Kłodzki, Gminę Pokój i Gminę Kondratowice  jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  •  wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (600 os w tym 390K) przez szkolenia z obszarów:

a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych

b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)

  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie od 01.09.16 - 30.06.18 roku.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem platformy ePUAP…                  

Informujemy, że podania w postaci elektronicznej można wnosić do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 
Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika, które można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/
 
Szczegółowa instrukcja, opisująca poniższe kroki znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Po zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Urząd Miejski w Świdnicy na platformie ePUAP
2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP.

Możliwe jest dołączenie załączników. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

3. Podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) lub profilu zaufanego.
 
Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną oraz automatycznie zostanie wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:         /012ku4hqdf/SkrytkaESP
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:        https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika...

Informujemy również, że dokumenty w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym można wnosić do Urzędu Miejskiego na informatycznym nośniku danych takim jak: płyta CD, DVD.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata lub na dodatkowym informatycznym nośniku danych, tego samego typu jak nośnik służący do doręczania dokumentu w postaci elektronicznej.
 


do góry