Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do um.swidnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. Centrala +48 74 8562800
faks: +48 74 8568721
e-mail: um@um.swidnica.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:2003-07-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

możliwość zmiany wielkości liter na stronie
na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści
podświetlanie linków

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Duśko 
e-mail:  um@um.swidnica.pl 
Telefon: +48 74 856 28 41

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną:  um@um.swidnica.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku Urzędu Miejskiego oraz znajdującego się obok budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzą główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdami dla osób niepełnosprawnych . Do wejść można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejścia do obu budynków są płaskie i nie sprawiają problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego. 

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Interesantów.

3. W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

4. Do Urzędu może wejść osoba z psem asystującym.

5. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

6. Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną zaś Urzędu Stanu Cywilnego dwukondygnacyjną. Oba dostosowane są dla osób niepełnosprawnych - oba posiadają windy.


do góry