A
A+
A-
Instytucje kultury

ŚOKŚwidnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43
58-100 Świdnica
www.sok.com.pl

 

MBPMiejska Biblioteka Publiczna

im. Cypriana K. Norwida
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
www.mbp.swidnica.pl

 

Muzeum Dawnego KupiectwaMuzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37
58-100 Świdnica
www.muzeum-kupiectwa.pl

 

ART. Akademia Rozwoju Talentów

Spółdzielcza 14 (D.H.Świdniczanin)
58-100 Świdnica
www.akademiarozwojutalentow.pl

 

Stowarzyszenia

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
STOWARZYSZENIE „KANON”
FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „JUBILAT”
STOWARZYSZENIE „PRO-MOTOR”
ŚWIDNICKA FABRYKA KULTURY
FUNDACJA PERFORMAT
STOWARZYSZENIE EXULTET ŚWIDNICA SCHOLA CANTORUM
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ CARPE DIEM
FUNDACJA TEATR BEZDOMNY
MUSIC LABEL
TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

 
 

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 24 61
e-mail: sekretariat@orkiestra.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Pobudzanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi różnych form edukacji i aktywności muzycznej.
 2. Upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta i powiatu świdnickiego.
 3. Skupianie wokół stowarzyszenia twórców, miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.

ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”
ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 29 79
e-mail: blizejciebie@wp.pl

Cel działalności:
Celem działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.


 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: liwirski@o2.pl

 

Opis działalności, m.ni.:

 1. Zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego stołecznego miasta Lwowa i małopolski wschodniej, a także dzieje współczesne – dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy.
 2. Pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej.
 3. Szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i małopolski wschodniej.
 4. Dążność do utrzymywania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami i organizacjami, których zadania zbliżone są do celów towarzystwa.
 5. Działalność na rzecz realizacji praw polaków przesiedlonych z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do uzyskania utraconego mienia, bądź otrzymania stosownych odszkodowań, a także działalność na rzecz polaków nadal na tych ziemiach zamieszkałych.
 6. Działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego, dóbr kultury i sztuki.


ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: krylasek@poczta.onet.pl
strona: www.utw.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Rozwijanie wszechstronnej aktywności członków stowarzyszenia, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań w tym szczególnie: intelektualnej, psychicznej, fizycznej.
 2. Inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych poprzez przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności.
 4. Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integracje międzypokoleniową.


STOWARZYSZENIE „KANON”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 603 839 954
e-mail: stowarzyszeniekanon@interia.pl

Cel działalności:

 1. Zrzeszanie twórców i artystów amatorów różnych dziedzin sztuki.
 2. Promowanie twórczości artystycznej dzieci specjalnej troski i ludzi niepełnosprawnych.
 3. Inicjowanie i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej.
 4. Rozbudzanie w społeczeństwie drzemiących umiejętności i wrażliwości.

 


 

FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA
Plac Pokoju 2
58-100 Świdnica
tel. 601 886 488
e-mail: j.s.bachfoundation@gmail.com
strona: www.bach.pl

Cel działalności:

 1. Popularyzacja europejskiej tradycji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej epoki baroku, a także promocja rozwoju kultury polskiej i innych narodów.
 2. Podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy kulturalnej, w oparciu o szacunek dla tradycji, religii, prawa oraz instytucji rodziny i państwa.


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „JUBILAT”
pl. Grunwaldzki 11
58-100 Świdnica
tel. 516 266 144
e-mail: anna_trzeciak@o2.pl; arte.jazz@onet.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.


 

STOWARZYSZENIE „PRO-MOTOR”
ul. Esperantystów 17
58-100 Świdnica
tel. 74 856 11 62
e-mail: mariusz@prosite.pl

 

Cel działalności, m.in.:

 1. Upowszechnianie sportów motorowych i motocyklowych.
 2. Kreowanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i postrzegania jako uczestników ruchu drogowego.
 4. Promocja i wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
 5. Promocja młodych talentów w zakresie sportu, kultury i sztuki.
 6. Wspieranie działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości.

 

ŚWIDNICKA FABRYKA KULTURY
ul. Warszawska 9/5
58-100 Świdnica
tel. 888 800 396
e-mail: jarekmakiela@wp.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Rozszerzenie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego, oraz całego regionu Dolnego Śląska.
 2. Aranżowanie nowych miejsc niededykowanych pierwotnie celom kulturalno-rozrywkowym.
 3. Promowanie zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 4. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.


FUNDACJA PERFORMAT
ul. Szkolna 1/3 58-130 Żarów
tel./faks + 48 664 350 798
e-mail: info@fundacjaperformat.com
http://fundacjaperformat.com

Cel działania: wspieranie, upowszechnianie i promocja działań performatywnych w zakresie teatru, tańca, muzyki, literatury i sztuk wizualnychSTOWARZYSZENIE EXULTET ŚWIDNICA SCHOLA CANTORUM
ul. Jagiellońska 2/4
58-100 Świdnica

Cel działania:

 1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na terenie gminy i miasta Świdnicy,
 2. Popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za granicą
 3. Działanie społeczno-wychowawcze w celu umuzykalnienia dzieci i młodzieży,
 4. Kształtowanie i umacnianie postaw religijnych, patriotycznych i obywatelskich swoich członków,
 5. działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego dotyczącego muzyki.


STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ CARPE DIEM
ul. Długa 33 58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: carpe.diem@opoczta.pl

Cel działania, m. in.:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3. działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
 4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy z społecznościami lokalnymi państw unijnych,
 5. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. promocja zdrowia,
 8. propagowanie wiedzy historycznej,
 9. wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych.


FUNDACJA TEATR BEZDOMNY
ul. Komunardów 11/44
58-100 Świdnica
tel. 781 041 989
e-mail: kontakt@fundacjatb.pl
http://fundacjatb.pl

Cel działania: m.in.:

 1. działalność kształtująca aktywne i twórcze postawy mieszkańców regionu, promująca kulturę, sztukę i tradycje polskie, upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie artystycznym,
 2. działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych,
 3. działalność na rzecz rozwoju teatru,
 4. działalność na rzecz ekologii, turystyki i krajoznawstwa,
 5. działalność rozwoju wiedzy i integracji europejskiej,
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.


MUSIC LABEL
ul. Długa 33 58-100 Świdnica,
tel. 725 262 540
e-mail: stowarzyszeniemusiclabel@gmail.com

Cel działania: wspieranie działalności artystycznej orkiestry Music Label, a także działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz charytatywnej na rzecz rozwoju kultury Dolnego Śląska.TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
ul. Długa 33 58-100 Świdnica,
tel. 74 646 29 02

Cel działania:

 1. troska o rozwój miasta i ziemi świdnickiej,
 2. podnoszenie poziomu kulturalnego społeczeństwa,
 3. gromadzenie i popularyzowanie wiedzy zakresu historii i zabytków ziemi świdnickiej,
 4. gromadzenie i popularyzowanie dorobku artystycznego i naukowego działaczy i środowisk,
 5. dbałość o estetykę miasta oraz ochrona środowiska naturalnego,
 6. szerokie propagowanie idei Towarzystwa w kraju i za granicą.

 

 


do góry