Urząd Miejski w Świdnicy jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli tzw. komunikacji miejskiej na terenie Gmin: Miasto Świdnica, Świdnica i Marcinowice.

Urząd Miejski w Świdnicy - Wydział Transportu, ul. Kolejowa 6, 58-100 Świdnica

Wydział Transportu
nr telefonów: +48 74 856 29 56, +48 74 856 29 55, +48 74 856 29 57
e-mail: pasazer@um.swidnica.pl
Nr konta (opłaty dodatkowe): 57 1240 1978 1111 0010 1012 6960 (opłaty wystawione do 31.08.2016 r.),

Nr konta (opłaty dodatkowe): 16 1240 3464 1111 0010 6910 1873 (opłaty wystawione od 01.09.2016 r.)

 

Współpraca:

Dyspozytor MPK „Świdnica” Sp. z o.o.     tel. 74 303 00 76 lub 74 851 81 44


Na skróty:
 

Widzisz-reaguj!
Autobus nie przyjechał? tel.74 851 81 45 lub 74 8562 855
Zerwany rozkład jazdy? tel.74 851 81 45 lub 74 8562 855
Zniszczona wiata przystankowa? tel.74 856 28 55 lub 74 8562 957
Zepsuty biletomat? tel.74 853 74 40 lub 74 8562 956
   
Informacja w sprawie wezwań do zapłaty - opłat dodatkowych tel.74 8562 903
Informacja w sprawie rozkładu jazdy (planowanie) tel.74 8562 855
Informacja w sprawie taryfy przewozowej i reklam na biletach tel.74 8562 956
Informacja w sprawie reklam na wiatach przystankowych tel.74 8562 855

 

Skargi i wnioski dot.: wykonania usługi przewozowej przez
MPK "Świdnica" Sp. z o.o.
   tel.74 8562 855
Skargi i wnioski dot.: pracy kontrolerów biletowych    tel.74 8518 144
   
   
Rozkład jazdy MPK "Świdnica"

Planowaniem przebiegów linii komunikacyjnych oraz godzin odjazdów zajmuje się Wydział Transportu. Do zadań Wydziału należy również kontrola wykonywania usług przewozowych.

Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej MPK „Świdnica” Sp. z o.o. [ Rozkłady jazdy autobusów ]

Urząd Miejski w Świdnicy nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych w podanych odnośnikach.

Taryfa przewozowa

Cennik:

Ceny biletów komunikacji miejskiej

Pobierz [załącznik nr 2 do uchwały... PDF]

Strefy komunikacyjne:

 Strefy komunikacyjne

Pobierz [załącznik nr 1 do uchwały.JPG]


Wyciąg z przepisów:

I. Ustala się strefy komunikacyjne:
a) Miejską "A"
b) Podmiejska "B"
c) Pozamiejską "C"

II. Opłaty za przewóz osób ( tabela cen biletów jednorazowych, czasowych i okresowych),

III. Opłaty za przewóz bagażu ręcznego powyżej 60 cm x40cm x 20 cm, wózka dziecięcego, nart i sanek lub zwierząt w wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego obowiązującego dla danej strefy przewozu.
Opłacie nie podlegają: wózki dziecięce z dziećmi, wózki inwalidzkie, małe zwierzęta domowe trzymane podczas podróży na rękach (małe psy, koty, ptaki).Zwierzęta domowe muszą być przewożone w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pasażerom.

IV. Opłaty dodatkowe:
a) brak odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) brak ważnego dokumentu przewozu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
c) niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie,
d) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

V. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone poprzez:
1) bilet papierowy z nadrukiem "Komunikacja Miejska Świdnica",
2) inne formy opłaty zaakceptowane przez organizatora.

VI. W autobusach przewoźnika dokonywana jest sprzedaż biletów jednorazowych bez kasowania (paragon fiskalny).

VII. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1) posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej;
2) inwalidzi wojenni i wojskowi- na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub legitymacji wojskowej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
4) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie - na podstawie decyzji ZUS lub dokumentu wydanego przez zespół d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności i dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
6) ociemniali i niewidomi oraz opiekun wskazany w trakcie przejazdu  - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
7) dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich opiekunowie - na podstawie legitymacji  wg wzoru określonego MENiS -II/181/2, MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2, MEN-I/52/2,  a dla opiekuna na podstawie zaświadczenia MI-1/2002 lub zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą zajęcia;
8) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie - na podstawie legitymacji służbowej policjanta;
9) radni rad gmin: Miasta Świdnica, Świdnica, Żarów, Marcinowice na terenie gminy, na której sprawuje mandat  - na podstawie legitymacji radnego;
10) pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy z Gminą Miasto Świdnica) oraz współmałżonek pracownika i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie legitymacji pracowniczej wydanej przez Gminę Miasto wg wykazu sporządzonego przez przewoźnika.

VIII. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są osoby pod warunkiem wylegitymowania się odpowiednim dokumentem:
1) bilety ulgowe z 50 % zniżką -  uprawnienia ustawowe:
a) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia- na podstawie legitymacji studenckiej,
b) kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanta z wpisem uprawniającym do ulgi;
2) bilety ulgowe -  uprawnienia gminne:
a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub policealnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b) emeryci i renciści- na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości,
c) zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia* - na podstawie legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I -go stopnia wraz z dokumentem tożsamości.
d) uczestnicy Programu "Świdnicka Karta Dużej Rodziny"
3) Do przyznawania ulg w opłatach za usługi przewozowe uczestnikom Programu "Świdnicka Karta Dużej Rodziny" przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

IX. Zasady korzystania z biletów jednorazowych i czasowych:
1) bilet jednorazowy jest to bilet jednego przejazdu,
2) bilet czasowy 120 minutowy obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej "A", uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 2 godzin.
3) bilet czasowy 24- godzinny jest biletem sieciowym ważnym we wszystkich strefach i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania;
4) bilety uzyskują ważność:
a) w wersji papierowej po jednokrotnym skasowaniu w urządzeniach kasujących znajdujących się w pojeździe,
b) w przypadku zakupu biletu bez kasowania poprzez kasę fiskalną u kierowcy pojazdu z chwilą jego nabycia,
c) elektroniczny poprzez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego potwierdzonego przez system;

X. Zasady korzystania z biletów okresowych:
1) bilety okresowe są biletami sieciowymi ważnymi na wszystkich liniach komunikacyjnych w danej strefie;
2) bilety okresowe, za wyjątkiem biletów wakacyjnych i specjalnych są biletami ogólnodostępnymi:
3) bilety okresowe miesięczne imienne i na okaziciela, ważne są we wszystkie dni określonego miesiąca,
4) bilety okresowe 14 dniowe imienne i na okaziciela, ważne są przez 14 dni kalendarzowych liczonych kolejno i począwszy od dnia wskazanego na bilecie,
5) bilety okresowe wakacyjne miesięczne ważne są w lipcu i sierpniu z ważną legitymacją szkolną lub studencką;
6) bilety okresowe w razie niewykorzystania nie podlegają zwrotowi;
7) zintegrowane miesięczne "wspólny przejazd" ważny w okresie promocyjnym pomiędzy 15.12.2013 a 31.03.2014 r. Okres obowiązywania biletu musi być zgodny z okresem ważności biletu odcinkowego Kolei Dolnośląskich w obszarze ograniczonym stacjami Świdnica Miasto do stacji Wrocław Główny."

XI. Zasady przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu:  
 1) Kontrola przeprowadzana jest według zasad określonych w ustawie z 15 listopada 1984r -  Prawo przewozowe;
 2) Kontrolę ważności biletów i dokumentów uprawniających do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu prowadzą kontrolerzy biletów legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
___________
* zasłużony honorowy dawca krwi (dawniej I-go stopnia) przysługuje:
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie, co najmniej 15 l krwi,
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie, co najmniej 18 l krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Pobierz [wyciąg z przepisów 29.11.2013 ... PDF]
 

Dystrybucja biletów

Biletomaty
Sprzedaż biletów przez całą dobę prowadzona jest w 12 biletomatach przyjmujących bilon i wydających resztę, zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej:
- Pl. Grunwaldzki,
- Pl. Św. Małgorzaty,
- Pl. Wolności-Równa,
- Muzealna,
- Łukasińskiego/Gdyńska,
- Pobożnego,
- Zamenhofa,
- Kopernika,
- E. Plater,
- Westerplatte/Sląska (koło galerii),
- Wyszyńskiego,
- Riedla,

Zobacz lokalizacje na mapie

 

MoBilet
System umożliwiający zakup biletu przy pomocy telefonu komórkowego z dostępem do Internetu (wymaga zainstalowania oprogramowania w telefonie).
Szczegóły na stronie internetowej usługodawcy [www.mobilet.pl]

Punkty handlowe
Bilety można również zakupić tradycyjnie, w poniższych punktach sprzedaży bezpośredniej:
 

  Bilety okresowe  
1. Kasa biletowa MPK pl. Grunwaldzki
2. Kiosk „Ruchu” pl. Grunwaldzki (koło sądu)
3. Kiosk „Ruchu” pl. św. Małgorzaty
4. Kiosk „Ruchu” ul. Wałbrzyska
5. Kiosk „Ruchu” ul. kard. St. Wyszyńskiego
6. Kiosk „Schron” pl. Grunwaldzki 11
7. Kiosk wielobranżowy pl. Drzymały

 

  Bilety Jednorazowe  
  Świdnica:  
  Centrum:  
1. Kasa MPK pl. Grunwaldzki
2. Kiosk „Schron" pl. Grunwaldzki
3. Kiosk (k. przystanku) pl. Grunwaldzki
4. Kiosk „Ruch" (k. Sądu) pl. Grunwaldzki
5. Sklep „Jonatan" pl. Grunwaldzki
6. Kiosk „Magda” ul. Grodzka
7. Sklep „AS" ul. Długa
8. Kiosk „Ruch" pl. Św. Małgorzaty
9. Kiosk ul. 1-Maja
10. Kiosk „Ruch" ul. Wałbrzyska
11. Sklep/Kiosk pl. Drzymały
12. Sklep „Elmat" ul. Westerplatte
13. PHU „Defal" ul. Równa
14. Sklep spożywczy ZOAPIS ul. Westerplatte/Jodłowa
  Osiedle Młodych:  
1. Kiosk ul. Riedla
2. Kiosk „Lotto" ul. Zamenhofa 
3. Sklep „DM" ul. Zamenhofa 42
4. Kiosk „ZOZ” ul. Zamenhofa
5. Kiosk „Ruch" ul. Wyszyńskiego 
6. Kiosk „Żaneta" ul. Dąbrowskiego 
7. Kiosk ul. Marcinkowskiego 
8. Kiosk ul. E. Plater
9. Sklep ul. Wróblewskiego 10 
10. Sklep ul. Jasińskiego 22 
11. Kiosk ul. Ofiar Oświęcimskich
12. Kiosk „Ruch" ul. M.C. Skłodowskiej
13. Sklep Malik ul. Jasińskiego 2a
14. Mini delikatesy ul. Marcinkowskiego 8b


 

  Osiedle Zarzecze:  
1. Sklep „Denis" ul. Kopernika
2. Sklep „U Eli" ul. Kopernika
3. Sklep „Jonatanek" ul. Jodłowa
4. „Toto-Lotek” ul. Kliczkowska

 

  Osiedle Zawiszów:  
1. Sklep „Jojo" ul. Ks. J. Śląskiej 1-7
2. Sklep „Marten" ul. Ks. J. Śląskiej 1a
3. Sklep spożywczy ul. Długosza 2
4. PHUiM „Bogumiła" ul. Ks. J. Śląskiej 9
5. Sklep „Danpol" ul. K. Wielkiego 6
6. Sklep „Gienia" ul. K. Wielkiego 8
7. PH Violand ul. H. Pobożnego

 

  Inne lokalizacje:  
1. Sklep “Iskierka” (teren cmentarza) ul. Bobrzańska 1
2. Sklep „Irena" ul. Leśna
3. Sklep „Dawek" ul. Głowackiego
4. Sklep „Jola" ul. Moniuszki
5. Sklep ul. Poprzeczna 2
6. Sklep „Tanik" ul. Krakowska 1
  Pszenno:  
1. PPHU “Magda Plus” ul. Nadbrzeżna 4
2. Sklep spożywczy ul. Nadbrzeżna 10
3. “Piotr” H-U ul. Świdnicka 4
4. ”Patryk H-U ul. Wodna 27
  Łażany:  
1. Sklep “grosik” ul. Strzegomska 19
2. Sklep Wielobranżowy “Pod Bocianem” ul. Strzegomska 39
     
1. PHU Grech Jagodnik 12
2. “TOSIEK” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Lutomia Górna 172
3. M. Tragan Wieruszów 20
4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Witoszów Dolny 133
     

Pobierz [Tu kupisz 24.10.2013.jpg]


Sprzedajesz bilety komunikacji miejskiej i nie zostałeś wymieniony(a)?
Skontaktuj się z nami, chętnie uzupełnimy wykaz.

 

 

 

Kontrola biletowa

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty - opłaty dodatkowej informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 74 851 81 45,

lub pod adresem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 6,
58-100 Świdnica

UWAGA:

Wezwania do zapłaty - opłaty dodatkowej wystawione do dnia 31.08.2016 r. należy dokonywać na konto bankowe nr:
57 1240 1978 1111 0010 1012 6960
Urząd Miejski w Świdnicy 
ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica

Wezwania do zapłaty - opłaty dodatkowej wystawione od dnia 01.09.2016 r. należy dokonywać na konto bankowe nr:
16 1240 3464 1111 0010 6910 1873
Urząd Miejski w Świdnicy 
ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica


W przypadku naruszenia przepisów taryfowych obowiązują następujące zasady:
1. Opłatę dodatkową wraz z opłatą za przejazd należy uiścić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty.
2. Istnieje możliwość uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, jednak wówczas odwołanie nie przysługuje. Potwierdzenie wpłaty jest anonimowe, gdyby jednak zawierało dane osobowe to nie będą one podlegać rejestracji i przetwarzaniu.
3. Odwołanie można składać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania. Wniesienie odwołania nie przerywa biegu terminu sprawy.
4. Wezwanie zostaje umorzone, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w przypadku dostarczenia pod w/w adres, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania, aktualnego w dniu kontroli dokumentu przewozu (np.: bilet imienny) lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,.
5. Nie uiszczenie opłaty tytułem wezwania do zapłaty, we wskazanym terminie może spowodować: naliczenie odsetek ustawowych, wszczęcie postępowania sądowego, wszczęcie egzekucji komorniczej, przekazanie danych pasażera do rejestrów osób zadłużonych, skierowanie zgłoszenia na policję dotyczącego popełnienia wykroczenia tytułem wyłudzenia oraz naliczenie dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem należności.
6. Pozyskane dane osobowe gromadzone będą w zbiorach Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w celu dochodzenia roszczeń. Osobie wezwanej do zapłaty przysługuje prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych pod w/w adresem.

Podstawy prawne:
-  Ustawa Prawo Przewozowe;
- Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica;
- Ustawa o ochronie danych osobowych;
- Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych;
- Kodeks Wykroczeń.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/99/11
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 17.06.2011r


OPŁATY PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU:

§ 1. Opłata dodatkowa za:

1) przejazd bez ważnego biletu - 120 zł;
2) za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego – 96 zł.

§ 2. Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty – 48 zł;

§ 3. Opłata dodatkowe za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu - 360 zł.

§ 4. Opłaty dodatkowe ulegają obniżeniu:

1) w przypadku uiszczenia bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłaty dodatkowej określonej w § 1 pkt 1 i w § 2 obniża się o 50%;
2) w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej w § 1 pkt 1, § 2 i § 3 obniża się o 30%.

§ 5. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej wyszczególnionej w paragrafach 1i 2 wynosi 10% tych opłat.

§ 6. Opłatę za przewóz bagażu ręcznego powyżej 60 cm x 40 cm x 20 cm, wózka dziecięcego, nart i sanek lub zwierząt ustala się w wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego obowiązującego dla danej strefy przewozu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.

Pobierz [ załącznik nr 3 do uchwały.doc]

Unikanie odpowiedzialności po prostu się nie opłaca. Im późniejsza wpłata, tym koszty są większe. Uiszczenie opłaty kontrolerowi bezpośrednio po otrzymaniu „Protokołu – wezwania do zapłaty” to jedyne 60 zł plus cena biletu, a opłacenie należności w ciągu 7 dni to 70% nałożonej kary. Do zobowiązań regulowanych po upływie 14 dni doliczane są już odsetki ustawowe, a wydanie przez sąd cywilny nakazu zapłaty dodatkowo zwiększa zadłużenie o koszty sądowe, co powoduje, że przejazd autobusem zamiast 2,40 zł kosztuje prawie 200 zł. Dalsze odwlekanie wpłaty generuje jeszcze większe koszty, ponieważ do należności głównej oprócz kosztów sądowych i ciągle rosnących odsetek, doliczyć należy koszty egzekucji komorniczej. Przeprowadzenie całej procedury windykacyjnej sprawia, że cena jednej podróży komunikacją miejską bez biletu osiąga kwotę nawet 500 zł.
Najlepszym rozwiązaniem jest zatem zakup biletu w punktach sprzedaży, biletomacie lub przez telefon komórkowy i skasowanie go niezwłocznie po wejściu do autobusu.

Przystanki

Uzgadnianiem warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta zajmuję się Wydział Transportu UM w Świdnicy.
ul. Kolejowa 6, pok. 2
tel. 74 85-62-855,
e-mail: pasazer@um.swidnica.pl

W obrębie przystanków funkcjonuje zakaz palenia papierosów.

Wywieszanie wszelkich ulotek, ogłoszeń, plakatów itp. bez uzyskania zgody jest zakazane.

Lokalizacja przystanków na terenie miasta znajduje się tutaj.

Dla kontrahentów

Hurtowa sprzedaż biletów
Urząd Miejski w Świdnicy, jako organizator komunikacji zbiorowej, którego zadaniem jest m.in. realizacja taryfy opłat za usługi przewozowe składa wszystkim zainteresowanym ofertę współpracy handlowej.
W swojej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje biletów komunikacji miejskiej ważnych na terenie Miasta Świdnica oraz gmin: Świdnica i Marcinowice, na które przy sprzedaży hurtowej udzielamy rabatu.

Reklama na przystankach
19 wiat przystankowych posiada 24 gabloty reklamowe, których powierzchnia jest udostępniana osobom zainteresowanym.

Bliższe informacje w sprawie sprzedaży biletów oraz reklam i ogłoszeń na biletach uzyskać można w Wydziale Transportu UM w Świdnicy.
ul. Kolejowa 6, pok. 3
tel. 74 85-62-903,
e-mail: pasazer@um.swidnica.pl 
Informacje w sprawie ogłoszeń na wiatach przystankowych uzyskać można w Wydziale Transportu UM w Świdnicy.
ul. Kolejowa 6, pok. 2
tel. 74 85-62-855,
e-mail: pasazer@um.swidnica.pl

Sprzedaż biletów odbywa się w Wydziale Transportu UM Świdnica przy ul. Kolejowej 6, w godz. od 8.00 -14.30, pokój nr 3.

Dworzec Autobusowy - Komunikacja autobusowa zamiejska

Dworzec Autobusowy Świdnica Miasto - ul. Kolejowa 6, 58 -100 Świdnica

Rozkład jazdy autobusów / busów - Centrum przesiadkowe ul. Kolejowa

[ Pobierz plik]

Komunikacja kolejowa

Dworzec kolejowy Świdnica Miasto - ul. Dworcowa 8, 58 -100 Świdnica

Bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. do: Wrocławia, Legnicy, Kłodzka.

Połączenia obsługują Koleje Dolnośląskie www.kolejedolnoslaskie.eu ,
tel.: 76 /753 51 22  codziennie: 8:00-20:00

Komunikacja lotnicza

Najbliższy port lotniczy znajduje się ok 50 km od Świdnicy we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190

Port Lotniczy Wrocław S.A.
www.airport.wroclaw.pl
tel. 071 35 81 100

Urząd Miejski w Świdnicy nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych w podanych odnośnikach

TAXI

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową:

Wydział Transportu
ul. Kolejowa 6, 58-100 Świdnica,
tel: 74 856 28 55, pokój nr 2.
Niezbędne dokumenty do wydania licencji: Dokumenty

ZTP
9622
z tel. komórkowego +48 74 852 26 28, TEL./SMS 503 331 933

MPT Radio Taxi
9191
z tel. komórkowego +48 74 853 39 99, TEL./SMS 605 919 919

Halo Radio Taxi
9621
z tel. komórkowego TEL./SMS 502 600 943

Radio Taxi Echo
9666
z tel. komórkowego TEL./SMS 604 110 088

Mercedes Radio Taxi
9669
z tel. komórkowego +48 74 856 96 69, TEL./SMS 603 569 669, 607 919 919

Euro Radio Taxi
9625
z tel. komórkowego TEL./SMS 502 676 625, 603 360 869
 


do góry