Sposób ogrzewania mieszkań ma olbrzymi wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Spalanie w piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego oleju opałowego czy też odpadów jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska, dlatego Miasto Świdnica rozpoczyna realizację kampanii edukacyjnej pn. „Mądrze OgrzewaMY w Świdnicy”.

Inauguracja kampanii miała miejsce w Rynku podczas Dni Świdnicy. Relacja z wydarzenia na stronie zielonalekcja.pl

 

NABÓR DEKLARACJI DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH ZAKOŃCZONY!

Właściciele domków jednorodzinnych, którzy złożyli deklaracje wstępnego uczestnictwa w programie ograniczenia niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Miasto Świdnica sa na bieżąco zapraszani do podpisania umów na wykonanie audytów. W części nieruchomości audytorzy przeprowadzili już rozeznanie, pozostała część będzie wykonywana wkrótce.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA W ŚWIDNICY

Jakość powietrza jest monitorowana na bieżąco w punkcie pomiarowym Airly przy ul. Armii Krajowej. Poniżej aktualne wyniki pomiarów.

 

DZIEŃ OTWARTY CIEPŁOWNI

 

W sobotę (21 października), w ramach drugiego dnia otwartego ciepłowni, mieszkańcy Świdnicy mieli niebywałą okazję zwiedzić na co dzień niedostępne dla nich obiekty, związane z produkcją ciepła. Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie zielonalekcja.pl

 

KOMIKS STRAŻNICY ŚWIDNICY

Zachęcamy do zapoznania się z komiksem "Strażnicy Świdnicy", którego głownymi bohaterami są Zdziksław i Gryfeon, walczący o czyste powietrze w Świdnicy, zanieczyszczone przez spółkę "Tanie Grzanie".

Komiks można pobrać TUTAJ.

 

ANKIETYZACJA ZAKOŃCZONA!

Zakończono inwentaryzację źródeł niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych, handlowo-usługowych oraz użyteczności publicznej na terenie Świdnicy. Zebraliśmy prawie 5000 ankiet.
Dziękujemy za współpracę!

 

 

Kampania "Mądrze OgrzewaMY" w Świdnicy została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Co to jest niska emisja?

Niską emisją określa się sytuację zanieczyszczania powietrza gazami oraz pyłem, które pochodzą ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40m czyli najczęściej emitowane przez indywidualne piece domowe, niewielkie kotłownie, a także transport komunikacyjny. Zanieczyszczenia te koncentrują się w pobliżu źródła i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. W przeciwieństwie do wysokiej emisji, nie ma możliwości oczyszczania spalin a powstające substancje są bardziej szkodliwe, gdyż nie stosuje się w tym przypadku żadnych filtrów, ani kontroli tego, co spalane jest w piecach - a jest to często złej jakości węgiel lub różnego typu odpady, w tym także kartony zawierające metale ciężkie, plastiki i stare meble. Indywidualne paleniska domowe nie są wyposażone w instalacje oczyszczające, zatem emitują więcej zanieczyszczeń np. w postaci kwaśnych gazów, czy drobnych cząstek.

Spaliny i pyły oddziałują bezpośrednio na osoby przebywające na zanieczyszczonym obszarze, wywołując skutki w dość krótkim czasie – katar, kaszel i różne stany zapalne u osób zdrowych, pogorszenie stanu zdrowia u astmatyków i osób z chorobami układu krążenia lub zwiększają ryzyko zachorowań na przewlekłe choroby płuc czy nowotwory.

Jak ograniczać niską emisję?

Szkodliwe substancję można ograniczyć stosując lepszej jakości węgiel, bądź zaprzestając spalania odpadów w piecach domowych. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak wymiana źródeł ciepła emitujących dużą ilość szkodliwych substancji na bardziej ekologiczne. Mowa tu o zastąpieniu starych pieców i kotłowni węglowych - nowszymi, wydajniejszymi piecami gazowymi, elektrycznymi lub instalacją ogrzewania centralnego z sieci ciepłowniczej. Rozwiązanie takie jest zdrowsze i wygodniejsze, szczególnie dla osób starszych, gdyż nie wymaga noszenia węgla. Warto zastanowić się także nad zastosowaniem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, jak np. ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa.

Skąd wziąć pieniądze na nowe źródła ciepła?

Urząd Miejski w Świdnicy w ramach programu Kawka dofinansowuje przedsięwzięcia mające na celu wymianę węglowych źródeł ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, a także podłączenie ciepłej wody użytkowej. Można uzyskać dotację w wysokości do 100% poniesionych kosztów. Więcej informacji niebawem w zakładce Program KAWKA.

Mieszkańcy nieruchomości znajdujących się poza obszarem, który obejmuje program KAWKA, mają możliwość uzyskania dofinansowania kosztów wymiany pieca lub kotła węglowego na inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła w kwocie do 2 500 zł. Informacje na ten temat w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem tel. 74 856 28 86.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwałą nr XXIX/355/13 z dnia 6 września 2013 r, Rada Miejska w Świdnicy wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdnica.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji  gazów cieplarnianych. Umożliwia on ubieganie się w późniejszym terminie o środki finansowe na realizację inwestycji służących poprawie jakości powietrza i efektywności energetycznej w mieście. Koszt wykonania dokumentu jest w 85% refundowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji w zakładce " Plan gospodarki niskoemisyjnej".

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze naszego województwa.
Jej celem jest ochrona i poprawa jakości powietrza, a więc ograniczenie negatywnego oddziaływania  zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko.

Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2018 r. i obejmuje : mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych :

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Spalanie w/w paliw  powoduje zanieczyszczenie powietrza dużą ilością bardzo szkodliwego pyłu, siarki, rtęci i silnie toksycznego, rakotwórczego benzo-a-pirenu.

UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 5155)  pobierz

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Świdnicy, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Urząd Miejski w Świdnicy uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”.
 
Posiadanie planu będzie ważne z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych w perspektywie do 2020 roku. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy i innych podmiotów, działającym na jej terenie, w tym przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 
12 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa przesłał projekt Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO) do zatwierdzenia Komisji Europejskiej, a 18 grudnia KE go przyjęła.
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 wyraźnie określa, że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa dolnośląskiego na tzw. niskoemisyjną:
 
OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 392,3 mln euro
 
Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, jak również wdrażanie strategii niskoemisyjnych.
Cel Tematyczny 3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
 
PI 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
PI 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP,
PI 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
PI 3.4.  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
PI 3.5.  Wysokosprawna kogeneracja
 
OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 340,6 mln euro
 
Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.
Cel Tematyczny 5. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
 
PI 5.1. Drogowa dostępność transportowa,
PI 5.2. System transportu kolejowego,
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala na zebranie w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym wymienionych wyżej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i energetyki. Zadania będące w kompetencji samorządu uwzględnione zostaną w Wieloletnim Planie Finansowym gminy.
 
Wykonawcą Planu dla Miasta Świdnica jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energi, ul. Rymera 3/4 (www.fewe.pl) we współpracy z firmą NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j. z Katowic (www.nowa-energia.pl).
 
Plan został przyjęty uchwałą nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 września 2015 r. Dokument jest udostępniony do wglądu w pokoju 313 w siedzibie Urzedu Miejskiego oraz w dziale "Nasze Miasto", w zakładce "Dokumenty strategiczne" na stronie Urzędu.
 
Na zlecenie Gminy została również wykonana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, której zadaniem jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń jeszcze na etapie planowania inwestycji, które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.

Do pobrania:

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej - Plan
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - SOOŚ
Program Ograniczenia Niskiej Emisji Kominowej (Domki jednorodzinne)

UWAGA! Nabór wstepnych deklaracji uczestnictwa ZAKOŃCZONY!

Jakość powietrza na Dolnym Śląsku, w tym także w Świdnicy, wymaga poprawy. Nasze miasto stoi przed szansą ograniczenia emisji ze szczególnie uciążliwych źródeł, jakimi są przestarzałe systemy ogrzewania domów w oparciu o paliwa stałe (koks, węgiel). Na ten cel istnieje możliwość pozyskania środków finansowych, które pozwolą na znaczące wsparcie tych z  Państwa, którzy zechcą podjąć działania modernizacyjne w swoich domach jednorodzinnych. Działania te dotyczą w pierwszej kolejności, wymiany kotłów i pieców opalanych węglem na inne źródła (np. przyłączenie do sieci ciepłowniczej,  kotły gazowe, kotły na pelet).

W celu przygotowania się do wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego w ramach Działania 3.4. Gmina zleca wykonanie wstepnych audytów energetycznych na podstawie złozonych przez mieszkańców wstepnych deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. "Ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Miasto Świdnica". Po złożeniu deklaracji nastapi ich weryfikacja przez pracowników Referatu Infrastruktury Miejskiej, a nastepnie właściciele zakwalifikowanych nieruchomości będą zaproszeni do podpisania umowy na wykonanie wstepnego audytu energetycznego budynku jednorodzinnego. Koszt wykonania audytu wstepnego pokryje w 100% gmina. Przystąpienie do programu daje szansę na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 85% kosztów wymiany ogrzewania.

Więcej szczegółów dotyczacych projektu zawiera Regulamin wstepnej rekrutacji dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania:


 

Baza Projektów PGN

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica”

Gmina Miasto Świdnica przy współfinansowaniu zeLogografika: Baza Projektów PGN środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica. Dokument z perspektywą do 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XII/104/15 z dnia 25 września 2015 r. W dokumencie zaplanowane są działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki posiadanemu Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, zakup niskoemisyjnego taboru, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk węglowych oraz indywidualnych kotłowni poprzez wymianę systemu ogrzewania itp.

Zadania wpisane do Planu w okresie absorpcji środków unijnych w latach 2014-2020 będą szansą na pozyskanie dofinansowania m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadania wpisane do Planu będą w okresie 2014-2020 podlegały aktualizacji za pomocą FORMULARZA.

Aby Gmina miała informację o stanie aktualnych i ewentualnych potrzeb energetycznych mieszkańców, muszą one być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla zadań przyszłych nie ujętych w Planie zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców i podmiotów działających na terenie Świdnicy, którzy zamierzają realizować zadania w ww. obszarze o wypełnienie i dostarczenia nie później niż na cztery miesiące przed opublikowanym ogłoszeniem o konkursie FORMULARZA dotyczącego gospodarki energetycznej. Uzyskane informacje będą niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z formularzem, prosimy o kontakt z Panią Urszulą Urbaniak, pracownikiem Referatu Infrastruktury Miejskiej w Gminie Miasto Świdnica, tel. 074 8562 880, mail:u.urbaniak@um.swidnica.pl

Program KAWKA

Celem programu KAWKA, realizowanego na terenie Świdnicy jest likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (tj. węglem, koksem lub drewnem) na bardziej ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 na terenie Miasta, konieczne jest podjęcie działań w celu ograniczenia tych szkodliwych substancji pochodzących z indywidualnych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych.

W ramach programu Gmina Miasto Świdnica otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia. W tym 60% stanowić będzie dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka. Z otrzymanych środków oraz własnego budżetu Miasto sfinansuje budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków, węzłów cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele zdecydują się wziąć udział w programie.

Dotacja dla mieszkańców pokryje 100% kosztów przedsięwzięcia. Jedyne koszty jakie poniesie mieszkaniec związane są z wykonywaniem zastępstwa inwestycyjnego przez Gminę Miasto Świdnica na rzecz mieszkańców i jest to 100 zł od lokalu i dodatkowo 100 zł od wspólnoty mieszkaniowej za prace w części wspólnej budynku.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do utrzymania efektu ekologicznego przez okres 5 lat od wymiany ogrzewania, co oznacza, że nowa instalacja nie może być w tym czasie usunięta ani modyfikowana.

Aby wziąć udział w programie należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Zasadami udzielania dotacji (do pobrania tutaj) i złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pok. 313 wniosek o udzielenie dotacji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, przedstawiciele wspólnot z wybranych budynków oraz właściciele lokali zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

Żeby budynek mógł być zakwalifikowany do programu, właściciele lokali posiadający w sumie przynajmniej połowę udziału we wspólnocie mieszkaniowej muszą posiadać ogrzewanie na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno) i zadeklarowac chęć udziału w przedsięwzięciu.

Ostatecznie jednak każdy budynek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

UWAGA!

 NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Trwa ocena złożonych wniosków. Właściciele lokali zakwalifikowanych będą zaproszeni do podpisania umów.

Aby złożyć prawidłowy wniosek należało:

  • wypełnić czytelnie wszystkie jasne pola,
  • na wniosku wpisać dane wszystkich właścicieli nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie,
  • załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
  • załączyć zgodę na dysponowanie nieruchomościa przez Gminę na cele projektowe i budowlane (Zał. 4) - jeżeli nieruchomość posiada księgę wieczystą.

Jeżeli w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza to dodatkowo:

  • załączyć oświadczenie o pomocy de minimis,
  • załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.

Wnioski nie są już przyjmowane.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze wraz ze wzorami umów ( pobierz plik pdf)

- Wniosek lokal/domek (pobierz plik docx)

- Wniosek cz. wspólna nieruchomości ( pobierz plik pdf) (pobierz plik docx)

- Zgoda na dysponowanie nieruchomością ( pobierz plik docx)

- Uchwała wspólnoty mieszkaniowej ( pobierz plik docx)

- Charakterystyka lokali ( pobierz plik docx)

- Pełnomocnictwo od wspólnoty mieszkaniowej ( pobierz plik pdf)

- Pełnomocnictwo od właściciela/współwłasciciela nieruchomości ( pobierz plik pdf)

 

Opłatę 100 zł należy uiścić dopiero po odebraniu podpisanej umowy o zastępstwo inwestycyjne na konto:

97 1240 1978 1111 0010 0166 5027

W tytule prosze wpisać "Program KAWKA", imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy przedsięwzięcie.

Program KAWKA realizowany w Świdnicy jest dofinansowywany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


do góry