Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzeniem nr 0050-271/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 10 września 2019 r. został powołany dziesięcioosobowy skład Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy.

Kontakt:

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica    I piętro, pok. 126

Mieszkańcy Świdnicy, zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących procedury leczenia odwykowego przeciwalkoholowego  lub porady w przedmiotowej sprawie, mogą je uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta w pok. 126 pod telefonem 74 856 29 35 w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Zadnia Komisji:

 1. inicjowanie działań w zakresie:

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;     

 1. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy     psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;   
 2. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie     rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności     dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także     działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach     opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 3. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 4. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 5. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miasta;
 6. uczestniczenie w pracach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 7. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Procedura leczenia odwykowego przeciwalkoholowego

Wniosek o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego można złożyć w siedzibie Komisji osobiście lub listownie adresując na Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do zobowiązania do leczenia odwykowego, w którego trakcie zbierane są informacje dotyczące nadużywania alkoholu i negatywnych zachowań z tym związanych oraz przeprowadza rozmowy motywujące do podjęcia leczenia dobrowolnie. W sytuacji, kiedy działania prowadzone przez Komisję nie przynoszą efektu, Komisja kieruje wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego do właściwego Sądu.

Sąd może zobowiązać do leczenia osobę, która:

 1. jest uzależniona od alkoholu, co stwierdza się na podstawie opinii biegłych sądowych,
 2. w związku z nadużywaniem alkoholu:

- powoduje rozkład życia rodzinnego,- znęca się nad członkami rodziny,- zakłóca spokój i porządek publiczny,- demoralizuje nieletnich.

 1. nie podjęła leczenia odwykowego i nie zachowuje abstynencji,

 

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.
 

Gdzie szukać pomocy

 1. w zakresie procedury leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. 126 I piętro, tel. 74 856 29 35

 

 1. w zakresie terapii i leczenia uzależnień:

 

 1. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, tel. 74 845 01 25

 1. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 28 02

 

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień Zespół Usług Medycznych „Medyk” sp z o.o.

ul. Gdyńska 25 a, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 72 27 

 1. w zakresie grup wsparcia: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”

ul. B. Chrobrego 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 857 84 86

 1. Dyżury psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień skierowane do dzieci i młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem odbywają się w każdy:
 • wtorek  14.00 – 18.00
 • czwartek  14.00 – 18.00

w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradni Terapii Uzależnień

ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 28 02

Dyżury realizowane są w ramach umowy o realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” pod tytułem:

„Realizacja programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych”

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasto Świdnica.


do góry