A
A+
A-

Pomoc rodzinie zawiera się w szeroko pojętej pomocy społecznej i polega na wsparciu rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia jej życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem pomocy jest umożliwienie rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wsparciem rodziny na obszarze powiatu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (http://pcpr.swidnica.pl).

Do zadań realizowanych przez PCPR należą m.in.:

  1. udzielanie wsparcia finansowego rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek, osobom niepełnosprawnym, organizacjom pozarządowym, podmiotom prawnym prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, repatriantom, cudzoziemcom,
  2. organizowanie i zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się we własnej rodzinie naturalnej,
  3. umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z rehabilitacji społecznej,
  4. umieszczanie kierowanych osób, w tym dzieci do placówek opieki całodobowej,
  5. udzielanie wsparcia, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, szczególnie osobom doświadczających przemocy,
  6. prowadzenie stałej współpracy z instytucjami pomocy społecznej, sądami i innymi podmiotami działającymi w zakresie wsparcia rodziny.

Gmina Miasto Świdnica pomaga rodzinom m.in. wypłacając świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne; udzielając pomocy materialnej dla uczniów i organizując dożywianie dla dzieci. Miasto umożliwia rodzinom korzystanie z placówek wsparcia dziennego dofinansowując ich działalność. W Świdnicy realizowane są programy społeczne z zakresu wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Miasto zatrudnia psychologów w szkołach w celu wzmocnieniu szkół w zakresie profilaktyki uzależnień  oraz przeciwdziałania przemocy. Rodziny otrzymują pomoc uczestnicząc w programie „Karta dużej Rodziny” oRodzina 500+

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci spełnienie kryterium dochodowego nie jest konieczne.
Więcej informacji http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/category/500/

 

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

 
Świadczenie rodzinne. Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
- świadczenie rodzicielskie.
Zgodnie z przywołaną ustawą zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza określonej kwoty.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, bez względu na dochód w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie w przypadku, gdy osoba uprawniona nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w ustawie, jednakże bez względu na dochód.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, bez względu na dochód.

Więcej informacji http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/category/swiadczenia-rodzinne/,

Świadczenie alimentacyjne. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Celem wynikającym z ustawy jest wsparcie osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji i z tego powodu znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, w wysokości bieżąco ustalonych alimentów.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty.
Więcej informacji http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/category/fundusz-alimentacyjny/

 
Pomoc materialna dla uczniów


Warunki nabywania prawa do stypendium i zasiłku szkolnego oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa  ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne, które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
  2. zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przysługuje przede wszystkim uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek szkolny nie jest uzależniony od dochodu.
Więcej informacji pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, tel.  74 852 13 27


Dożywianie

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy realizuje dożywianie w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie jednego gorącego posiłku dla dzieci i uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, które jest wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W myśl cytowanej ustawy pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie warunków zwrotu poniesionych wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku, nieodpłatne dożywianie przyznawane jest również tym osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego.
Gmina Miasto Świdnicy realizuje zadanie zapewnienia jednego gorącego posiłku w postaci pełnego, dwudaniowego obiadu.
Dożywianie na terenie miasta Świdnicy jest prowadzone w przedszkolach, szkołach (szkoły podstawowe, gimnazja). Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach, posiłki dla osób dorosłych są wydawane w odrębnej placówce.
Więcej informacji pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, tel.  74 852 13 27


Placówki wsparcia dziennego

 

Pomoc rodzinom poprzez umożliwienie korzystania z placówek wsparcia dziennego (pwd) wynika z obowiązków gminy zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w pwd jest bezpłatny. Pwd mogą tworzyć gminy lub zlecać to zadanie innym podmiotom. Gmina Miasto Świdnica w ramach „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną”, zleca zadanie innym podmiotom. W ostatnich czterech latach pwd w Świdnicy prowadziły następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”,
- Fundacja Ziemi Świdnickiej „SKSK”,
- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”,
- Caritas Diecezji Świdnickiej.
W 2016r. powstała nowa pwd w strukturze MOPS.
W pwd dziecko ma zapewnione opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Dodatkowo świdnickie pwd realizują programy socjoterapeutyczne. Pwd są przeznaczone na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i tylko dla tych rodzin.
Adresy placówek:
Placówka Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy (Szkoła Podstawowa nr 1)
prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, tel. 74 852 13 27, tel. 602 621 749
email: pomoc@mops.swidnica.pl

Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej,
Powadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”
ul. Kościelna 15, tel. 607 850 770
e-mail: spdcserce@wp.pl
 
Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska” ul. Jagiellońska 30,
prowadzony przez Fundację Ziemi Świdnickiej „SKSK”
ul. Żeromskiego 28/2, tel. 691 501 993, tel./fax: 74 850 14 99
e-mail: sksk@op.pl

Osiedlowy Klub Integracyjny „Zarzecze” ul. Jodłowa 21,
prowadzony przez Fundację Ziemi Świdnickiej „SKSK”
ul. Żeromskiego 28/2, tel. 691 501 993, tel./fax: 74 850 14 99
e-mail: sksk@op.pl

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”,
prowadzona przez Fundację Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
ul. Mickiewicza 9 ; tel. 605 950 620, tel./fax 74 853 33 27
e-mail: ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl
 
Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Diecezji Świdnickiej
prowadzona przez Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Westerplatte 4-6, tel./fax 74 851 25 04
e-mail: swidnica@caritas.pl


Szkoła dla rodziców i wychowawców


W Świdnicy realizowane są programy społeczne z zakresu wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które służą  podnoszeniu kompetencji rodzin tego wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa oraz udostępnianie literatury to formy pozwalające na dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności w w/w zakresie. Cieszącą się największą popularnością ofertą, która wspiera rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą,  jest program pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowany w Świdnicy od 2010 r.
(https://www.facebook.com/szkola.dla.rodzicow.i.wychowawcow).
Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Więcej informacji (http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/swidnicka-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/)
 

Psycholodzy w szkołach


W Świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, których organem prowadzącym jest Miasto Świdnica, zatrudnieni zostali psychologowie. Ich praca w szkołach służy wzmocnieniu placówki w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Jest to zadanie wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica.
Psychologowie zatrudnieni w szkołach, w wymiarze od 10 do 20 h tygodniowo (zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem każdej placówki) udzielają konsultacji i prowadzą zajęcia grupowe dla społeczności szkolnej (uczniów i ich rodziców, opiekunów ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz nauczycieli). Zadanie jest realizowane od września 2003 r.


Karta Dużej Rodziny


Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.11.2013 r. przyjęto program polityki prorodzinnej pn. „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”. W ramach programu wprowadzono zniżkowe i promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki. Zniżki oferują również przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu  jako jego partnerzy. Podmioty, które przystąpiły do programu posługują się logo programu, które mogą wykorzystać we własnych materiałach promocyjnych. Lokale partnerów oznaczone są logo programu, co oznacza, że firma-instytucja stosuje upusty dla rodzin wielodzietnych.
Uzupełnieniem korzyści wynikających z programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny są zniżki i bonifikaty wynikające z krajowej Karty Dużej Rodziny, która zasięgiem działania obejmuje teren całego kraju.
Program realizuje Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, tel. 74 852 13 27
Więcej informacji (http://karta.swidnica.pl/)

 


do góry