A
A+
A-

„Starość” i „starzenie się” to pojęcia, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane ani przez nauki społeczne, ani biologiczne. Zarówno w naukach społecznych jak i biologicznych zwraca się uwagę na indywidualizację procesu starzenia, pozostającą pod wpływem takich czynników jak kondycja zdrowotna, warunki życia i środowiska, potencjał genetyczny, itp. Dlatego też wyznaczenie sztywnej, obejmującej wszystkie jednostki ludzkie granicy wieku pomiędzy „niestarością” a „starością”, ma często charakter umowny. Stosowaną klasyfikacją do okresu starości jest podział tej fazy życia na dwa podokresy: wczesną starość (określaną także jako wiek podeszły, „młodsi starzy”) obejmującą wiek 60-74 lata oraz późną starość (starość właściwa, „starsi starzy”, obejmującą wiek 75-89 lat. Wyodrębnia się również kategorię osób długowiecznych w wieku 90 lat i więcej.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS z 2013r. dla miast powiatu świdnickiego.

W ciągu 7 lat liczba seniorów wzrośnie o 19%. W tych latach przyrośnie w Świdnicy grupa „młodsi starzy”. Natomiast po 2020r. silnie będzie zauważany trend „starzenia się ludzi starych”, co oznacza, że liczba osób w wieku 75 lat i więcej będzie rosła szybciej niż liczba „młodszych ludzi starych”. Stan taki wymaga tworzenia i wspierania szeregu rozwiązań systemowych w sferze ochrony zdrowia, opieki długoterminowej, pomocy i integracji społecznej, mających na celu z jednej strony ochronę osób starszych przed negatywnymi skutkami starzenia się, z drugiej zaś nastawionych na pobudzanie i wykorzystanie potencjału osób starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS z 2013r. dla miast powiatu świdnickiego.

Należy oczekiwać dynamicznego wzrostu liczby seniorów w wieku 75+ po 2020 roku.

W dalszej części dokonano opisu realizacji zasad polityki społecznej wobec seniorów w Świdnicy

Rada Seniorów

W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyły się wybory do Rady Seniorów w Świdnicy. Do Rady Seniorów II kadencji zostali wybrani:

Marian Wilczyński – Przewodniczący
Lucyna Malinowska – Wiceprzewodnicząca
Maria Michalska – Sekretarz

Członkowie:
Dorota Balcerek
Zofia Denysiewicz
Kazimierz Deptuła
Jan Grusiecki
Krystyna Ilnicka
Maria Iwanicka
Gabriela Kaczkowska
Ryszard Kielar
Władysława Pawelec
Lucyna Piątkowska
Teresa Śliwa
Danuta Wierzbicka
Tadeusz Woźny
Kazimiera Zając

Lokalna polityka senioralna w ostatnich latach wzbogacona została o nowy instrument, mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej starszych mieszkańców gmin. Nowelizacja z 11 października 2013r. ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła gminne rady seniorów jako szczególny, fakultatywny organ doradczy. Celem rady seniorów jest wzmocnienie słyszalności głosu starszych mieszkańców przez władze gminy, a pośrednio i zaktywizowanie ich oraz zwiększenie zainteresowania działalnością władz lokalnych . Gminne rady seniorów zgodnie z ustawą mogą pełnić funkcje:

 1. konsultacyjne – opiniowanie wszystkich oddziałujących na sytuację seniorów aktów prawa miejscowego, np. strategie rozwoju, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, specjalne programy wspierające seniorów,
 2. doradcze – w celu uwzględnienia w bieżących działaniach władz lokalnych propozycji poprawek podwyższających wartość działań z punktu widzenia osób starszych,
 3. inicjatywne – związane z możliwością proponowania radzie gminy nowych rozwiązań problemów seniorów.

Rady seniorów w praktyce ograniczają się do funkcji konsultacyjnych.

Rada Seniorów w Świdnicy funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dn.31.03.2014 r. Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów, Rada Seniorów w Świdnicy jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Stąd też wszelkie działania Rady są podejmowane w tym obszarze.

Rada Seniorów prowadzi dyżury jej członków, w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 12.00, przy ul. Długiej 33 (Centrum Organizacji Pozarządowych).
 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR” (DD „S-W”) został utworzony 1.09.2015 roku w celu realizacji Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020 w Świdnicy. DD „S-W” dysponuje 130 miejscami. Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym .
Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadają niskie dochody;
 2. są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;
 3. posiadają złe warunki mieszkaniowe;
 4. są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Dzienny Dom realizuje zadania w szczególności w zakresie:

 1. usług opiekuńczych;
 2. terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej;
 3. usług rehabilitacyjnych;
 4. zapewnienia posiłku;
 5. poradnictwa specjalistycznego;
 6. zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych – kulturalnych.

Więcej informacji ( http://senior-wigor.swidnica.pl/pl/)


Usługi opiekuńcze

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prawo do tych usług mają osoby samotne. Z tego prawa skorzystać mogą również osoby posiadające rodzinę, ale konieczne jest ustalenie, że rzeczywiście rodzina nie może takiej pomocy zapewnić i zorganizować. Stąd też konieczność ustalenia sytuacji materialnej i bytowej rodziny nawet osobno zamieszkałej, a zobowiązanej do pomocy i alimentacji zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Więcej informacji  (http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/uslugi-opiekuncze/ )

Kluby Seniora

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” nadzoruje i organizuje działalność Klubu Seniora mieszczącego się na osiedlu Zarzecze, przy Parafii Kościoła Miłosierdzia Bożego, ul. Rolnicza 9  w Świdnicy. Klub rozpoczął działalność 1 lipca 2015 roku, czynny jest we wtorek i czwartek w godzinach od 16.00-18.00. Zajęcia prowadzą dwie osoby: instruktor terapii zajęciowej i gerontopedagog. Liczba seniorów korzystających z oferty 35 osób.
Realizowane formy zajęć: ruchowe (gimnastyka-taniec), plastyczne, integracyjne, śpiew przy gitarze, relaksacyjne, trening pamięci, gry stolikowe, pogadanki na temat zdrowia i urody, wycieczki, imprezy okolicznościowe.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu miasta biorąc udział w imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Działania klubu zaspokajają potrzeby akceptacji, kontaktów społecznych, przynależności do grupy, zabawy oraz rozwoju intelektualnego. Dzięki temu seniorzy lepiej i bardziej optymalnie funkcjonują w codziennym życiu, przedłużając swoją aktywność psychofizyczną, będąc tym samym zachętą i motywacją dla innych seniorów w środowisku lokalnym.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy od 16 lipca 2015 r. koordynuje działalność Klubu Seniora w Filii nr 2 na ul. Kozara-Słobódzkiego 21A . Zajęcia w ramach Klubu odbywają się regularnie w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00-18.00. Ideą Klubu jest integracja i wspieranie aktywności osób starszych oraz stworzenie im możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w pobliżu miejsca zamieszkania. Przynależność do Klubu daje przede wszystkim okazję do spotkań z osobami w podobnym wieku i uczestniczenie w różnych formach życia towarzyskiego i kulturalnego w swoim środowisku lokalnym. Klub między innymi oferuje: spotkania z ludźmi kultury i sztuki, koncerty, aktywizujące warsztaty plastyczne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wykłady i prelekcje dotyczące różnych obszarów życia, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne. Klubowicze sami proponują formy działań tak, by były one zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami i dawały jak najwięcej satysfakcji.

Koperta Życia

W 2016r. wprowadzono „Kopertę życia”, która poprawia poczucie bezpieczeństwa u osób samotnych i schorowanych.
"Koperta Życia" - to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych. Pakiet ten należy przechowywać w lodówce, na której trzeba przykleić naklejkę - "Tu jest koperta życia". "Koperta Życia" to karta informacyjna pacjenta, którą osoba biorąca udział w akcji powinna wypełnić rzeczywistymi i aktualnymi danymi o swoim stanie zdrowia. Wszystkie informacje podane w karcie będą służyły ratownikom medycznym w przyspieszeniu tworzenia wywiadu dotyczącego osoby chorej, do której zostali wezwani w celu interwencji. Akcja ta jest finansowana i przeprowadzana przez Gminę Miasto Świdnica. W jej przygotowanie były włączone pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, Świdnicka Rada Seniorów i przedstawiciele jednostek miejskich działających na rzecz osób starszych.
Kopertę życia „ wraz z naklejką na lodówkę można odebrać w:

 1. Urzędzie Miejskim w Świdnicy – Obsługa Interesantów, ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a;
 2. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  - ul. Wałbrzyska 15, pokój 3,
  -ul. Franciszkańska 7, pokój 11,
  -ul. Westerplatte 47;
 3. Dziennym Domu „Senior-WIGOR”, ul. Saperów 27;
 4. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 5. Klub Seniora, ul. Rolnicza 9;
 6. Klub Seniora, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21 a;
 7. Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”, ul. Kazimierza Wielkiego 16-18.

W przypadku konieczności dokonania zmian w Kopercie Życia wystarczy wydrukować i wypełnić Kartę informacyjną pobraną z tej strony.
Do pobrania (Karta informacyjna pdf)

Karta Seniora

Podstawa prawna programu:
Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Seniora” oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu „Świdnicka Karta Seniora”.

Cele Programu:
zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla seniorów, wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, poprawa jakości życia osób starszych.
Realizacja celów przez:
stworzenie, aktualizację i koordynację systemu ulg przysługujących w ramach Programu, współpracę z firmami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz aktywizacji i wspierania osób starszych, budowanie przychylnego klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych działań na rzecz rozwoju seniorów, upowszechnianie informacji na temat „Świdnickiej Karty Seniora” i podmiotów biorących udział w Programie.
Uczestnicy Programu:
Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na  terenie Miasta Świdnica.
Dzięki uczestnictwu w Programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każdy senior po złożeniu wniosku otrzyma „Świdnicką Kartę Seniora”, uprawniającą do korzystania ze zniżek i ulg zaproponowanych przez Partnerów Programu. Pierwsze karty zostały wydane we wrześniu 2016 r. podczas obchodów Dni Seniora.
Realizatorem Programu jest Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Świdnicy, ul. Saperów 27, tel. 74 853 83 20.
Więcej informacji (http://senior-wigor.swidnica.pl/pl/index.php/karta-seniora/)

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)  jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi.
Świdnicki UTW działa na rzecz seniorów z powiatu świdnickiego od 2007 roku. Od lipca 2015 r. stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. W dniu 01.01.2013 stowarzyszenie liczyło 168 członków, a na dzień 30.06.2016 było 261 członków. Idea i koncepcja UTW i wynikające z tego cele oraz działania statutowe prowadzone przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zapewniają seniorom- członkom ŚUTW przez 10 miesięcy w roku  aktywność  edukacyjną, fizyczną, kulturalną, społeczną, obywatelską.
Więcej informacji (http://utw.swidnica.pl/)

 


do góry