Polityka reklamowa

 

Idea

  Świdnica jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska o ponad 750-letniej historii. Zachowany średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta, piękne kamienice reprezentujące mieszaninę stylów, obiekty sakralne o niepowtarzalnych wartościach, w tym Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i gotycka katedra z jedną z najwyższych wież w Polsce, wszystko otoczone pierścieniem parków zrealizowanych na byłych fortyfikacjach.

    To tylko namiastka wartości, które tworzą niepowtarzalny klimat miasta oraz sprawiają, że odwiedza je wielu turystów.

   Świdnica to przede  wszystkim  miasto dla nas  mieszkańców, w  którym żyjemy, pracujemy, wypoczywamy,  korzystając  z  przestrzeni publicznych i oferty kulturalnej. Jest również dla wielu osób miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, które oczekują własciwych, dobrych warunków, pozwalających na dalszy rozwój ich firm. 

    Utożsamiając się z naszym Miastem, wszyscy jesteśmy zobowiązani do należytej dbałości o jego historyczne i krajobrazowe walory w taki sposób, aby żyło się w nim nie tylko wygodnie, ale również w pięknym otoczeniu.

    Jednakże forma wyrażania się w różnych dziedzinach życia, jaką jest reklama, zaśmieciła przestrzeń miejską, powodując chaos oraz naruszyła jej wyjątkowy charakter.

    Z tego powodu Władze Miasta przystąpiły do działań, które mają za zadanie przywrócenie piękna naszej Świdnicy, nie tylko poprzez uporządkowanie nośników reklamowych i szyldów, ale także zmierzających do podniesienia jakości wszystkich miejsc spotkań Świdniczan.

    Głównym celem jest wypracowanie nie tylko precyzyjnych regulacji prawnych, dotyczących umieszczania reklam, które ostatecznie zafunkcjonują jako prawo miejscowe i będą obowiązywać na terenie całego miasta, ale również stworzenia właściwych mechanizmów, stymulujących podnoszenie jakości form plastycznych.

    Z racji reprezentacyjnej roli, jaką pełni Rynek wraz z otoczeniem, będący wizytówką Miasta i miejscem integracji społecznej mieszkańców oraz z uwagi na jego wartość historyczną (obszar historyczny Świdnicy wpisany do rejestru zabytków), szczególna troska i uwaga w pierwszej kolejności skierowana została właśnie na ten obszar.

    Ideą polityki reklamowej jest tworzenie zasad i ich jednoczesne wdrażanie na mieniu miejskim oraz przy udziale zainteresowanych podmiotów, w taki sposób, aby ostateczne rozwiązania były dobrym kompromisem pomiędzy estetyką a potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni publicznych.

 

Działania Miasta

I.OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

 1. Inwentaryzacja reklam w obszarze  wpisanym do rejestru zabytków „obszar zabytkowego ośrodka miasta historycznego Świdnicy”  - od grudnia 2014r. do lutego 2015r.
 2. Założenia do polityki reklamowej miasta Świdnicy obrazujące wchodzące w życie przepisy prawne - luty 2015r.
   

II. DZIAŁANIA
Podstawą metody działania Władz Miasta  jest rozeznanie problematyki w zakresie reklam na wszystkich płaszczyznach, przy ścisłym udziale wszystkich podmiotów korzystających z takiej formy promowania swojej działalności, w tym właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy umieszczają lub będą umieszczać nośniki reklamowe oraz szyldy.

CELEM WŁADZ MIASTA JEST WSPARCIE, KOORDYNACJA I WSKAZANIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, PRZY JEDNOCZESNYM WDRAŻANIU KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ OBEJMUJĄCYCH MIENIE MIASTA.
Sformułowane cele ochrony przestrzeni miejskiej, w oparciu o opracowane koncepcje i studia oraz doświadczenia wynikające z powyższych działań,  będą podstawą do opracowania „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.” Poddane konsultacjom społecznym staną się obowiązującym prawem miejscowym uchwalonym przez Radę Miejską.

PODJĘTE DZIAŁANIA :
1.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie powołania Zespołu ds. estetyki  miasta oraz wdrażania narzędzi  ochrony krajobrazu w Świdnicy - listopad 2015r. ( pobierz)

CEL
Efektywna współpraca w celu kompleksowego i trwałego rozwiązania problemu estetyki miasta. Zespół będzie realizował zadania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu jakim jest uporządkowanie przestrzeni publicznej w szczególności w zakresie reklam, małej architektury, ogrodzeń, ogródków gastronomicznych.

2.    „Koncepcja architektoniczna form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali usługowych, biur i instytucji  na  budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy" - październik  - grudzień 2015r. ( pobierz)

CEL
Propozycja formy architektonicznej nośników reklam indywidualnych i szyldów zblokowanych, w tym ich formy, gabarytów, kolorystyki i materiałów. Projekt zakłada indywidualne wykonanie  elementów reklamowych dla potrzeb lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach bloku śródrynkowego. Opracowanie będzie podstawą do sukcesywnej wymiany nieestetycznych  reklam i szyldów oraz uporządkowania stanów prawnych.

3.    „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy” - kwiecień - czerwiec 2016r. - ( pobierz)

CEL

 • stworzenie przejrzystej i estetycznej przestrzeni Rynku z poszanowaniem wartości historycznych,
 • wyznaczenie nowych lokalizacji ogródków gastronomicznych, określenie  ich wielkości wraz z koncepcją rozwiązań oraz elementów małej architektury - słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, kwietników, potykaczy, itp.,
 • sformułowanie szczegółowych wytycznych dla ogródków gastronomicznych oraz obiektów małej architektury w zakresie formy, gabarytów, kolorystyki, materiałów wraz z przykładową wizualizacją, stworzenie katalogu dobrych rozwiązań,
 • ocena stanu elewacji pierzei Rynku w zakresie rozmieszczenia reklam ze wskazaniem urządzeń reklamowych do likwidacji lub ewentualnego utrzymania  jako prawidłowe rozwiązania,
 • przygotowanie zasad oraz szczegółowych wytycznych w zakresie rozmieszczenia i formy reklam na obiektach wraz z propozycją rozwiązań i wizualizacji.
   

4. „Studium krajobrazowe najważniejszych przestrzeni dla miasta Świdnicy”  - marzec 2016r. do wrzesień 2016r. ( mapa wskazującą obszary opracowania - pobierz)

CEL
Dokonanie diagnozy stanu istniejącego, analiza przestrzeni publicznych (w aspekcie ochrony, estetyki, ekonomii) oraz sformułowanie zasad i warunków sytuowania reklam wraz z wizualizacją proponowanych rozwiązań. Głównym zadaniem tego opracowania jest stworzenie wytycznych do uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń  reklamowych oraz ogrodzeń, zmierzających do ochrony przestrzeni miasta decydujących o jego wizerunku.

5. „Polityka reklamowa miasta" - ocena przestrzeni publicznych Miasta oraz przedstawienie działań i kierunków zmierzających do  uporządkowania i poprawy estetyki Miasta w zakresie reklam  - prezentacja Radzie Miejskiej -  jesień 2016r.

Co zrobić aby umieścic reklamę

Co zrobić aby zamieścić reklamę – niezbędne czynności i pozwolenia: 

I.  USTALIĆ WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB TERENU, NA KTÓRYM CHCE SIĘ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ.

II. SPRAWDZIĆ PROPONOWANĄ LOKALIZACJĘ REKLAMY W ZAKRESIE:

 1. Czy dla danej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierające zasady umieszczania reklam lub zakazy

        (patrz zakładka „Zasady umieszczania reklam”)

 1. Czy obiekt lub teren, na którym planujemy lokalizację reklamy, jest objęty ochroną  konserwatorską jako:


-    obiekt wpisany do rejestru zabytków (link do strony WKZ - wosoz.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=142789),
-    obiekt ujęty w ewidencji zabytków (link do strony WKZ- wosoz.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=142789),
-    obszar wpisany do rejestru zabytków (patrz zakładka „Zasady umieszczania reklam” - Wytyczne konserwatorskie)


III. UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ ZGODĘ WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB TERENU WRAZ  Z USTALENIEM WARUNKÓW UMOWY, W TYM OPŁAT, W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA LOKALIZACJI:

W celu uzyskania opinii Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury pobierz druk doc.

 

IV.  SPORZĄDZIĆ PROJEKT REKLAMY UWZGLĘDNIAJĄCY WYTYCZNE Z DOKUMENTÓW OKREŚLONYCH W PKT. II i III.
    
V.  UZYSKAĆ POZWOLENIE ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKCIE  LUB W OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

VI. DOKONAĆ FORMALNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM:

 1. Uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla reklam:

          - umieszczanych na obiekcie lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
          - wolnostojących reklam fundamentowanych.

 1. Zgłosić w trybie ustawy Prawo budowlane dla pozostałych reklam.
DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ UDZIELA:

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Urząd Miejski w Świdnicy - pokój nr 208 i 209

telefon kontaktowy:
+48 74 856 28 63 lub +48 74 856 28 64

 

 

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje - w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz 778)

REKLAMA

- upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

TABLICA REKLAMOWA

- przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu,ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

URZĄDZENIE REKLAMOWE

- przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem;

SZYLD

- tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informująca o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;

 

Zasady umieszczania reklam

I.    USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obecnym stanie prawnym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są jedynym aktem  prawa, w którym gmina reguluje i kształtuje przestrzeń publiczną m.in. w zakresie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic  i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych  oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane reklamy,  niezależnie od statusu władania terenem lub obiektem.

Miasto posiada 29 opracowanych miejscowych planów, co stanowi ok. 75% pokrycia miasta.

Regulacje dotyczące reklam zawarte są w 24 planach. Jednakże dopiero w 12 planach, uchwalonych na przestrzeni ostatnich lat (2010-2015), pojawiły się istotne ustalenia w tym zakresie.
W pozostałych 11, regulacje  odnoszą  się  wyłącznie do ustalenia  zakazu  lub  dopuszczenia  umieszczenia  urządzeń reklamowych.

Tabela zawierająca regulacje prawne – zestawienie zapisów mpzp ( pobierz)

II.    WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Jeżeli montaż reklamy następuje na obiekcie objętym ochroną konserwatorską oraz w obszarze, który figuruje w  ewidencji  zabytków, w tym wpisany jest do rejestru zabytków – obowiązują zasady wynikające z ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jako uzupełniające i nadrzędne ustalenia  w stosunku do ustaleń planistycznych.

Działania są nadzorowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez wydawanie decyzji zezwolenia na prace przy zabytku dla obiektów rejestrowych.

Przed sporządzeniem projektu reklamy można wystapić o indywidulane wytyczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub skorzystać z ogólnych wytycznych zawartych w poniższych linkach.

Mapa obszaru wpisanego do rejestru zabytków ( pobierz)


Sformułowane wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków ( pobierz)

 

Murale

ŚWIDNICKIE MURALE JAKO NOWA FORMA WYRAZU ARTYSTYCZNEGO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (pobierz)

Konkursy

Planujemy organizację konkursów na najładniejszą witrynę/szyld.
Konkursy będą ogłaszane w mediach oraz na stronie Urzędu Miasta, a ich zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

To jednak dopiero nastąpi w niedalekiej przyszłości...  
 

Akty prawne/uchwały

Sposób oraz zasady umieszczania reklam regulowane są obecnie przepisami prawa ogólnego oraz miejscowego. Obecnie prawem obowiązującym w zakresie reklam są:

I.    USTAWY

 1. Ustawa  z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290),
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015, poz. 460),
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004, Nr 140). poz. 1481)
   

II.    PRAWO MIEJSCOWE: (link do BIP)

 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w granicach Miasta  obowiązuje 29 planów z czego:
  -    5 nie zawiera zakazów ani ograniczeń,
  -    11 zawiera regulacje  ogólne (zakazy lub dopuszczenia),
  -    13 ustala szczegółowe zasady sytuowania reklam.
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIX/305/96 z dnia 30.08.1996r., dotycząca określenia zasad i warunków umieszczania reklam na obiektach i terenach stanowiących zasoby komunalne, a także wysokość minimalnych stawek odpłatności pobieranych za ich umieszczanie - definiuje pojęcie reklamy, szyldu oraz czynności umieszczenia ich na obiekcie, słupie lub latarni i określa procedurę pozyskania zgody  w tym zakresie oraz wielkości stawek opłat.
 3. Uchwała Rady Miejskiej nr XX/215/04 z dnia 28.05.2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy - ustala opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym.
   

III.    ZARZĄDZENIA
Zarządzenie NR 0050-237/15 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zarządzania Rynkiem w Świdnicy oraz wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub powierzchni będącej własnością Gminy Miasto Świdnica w tym obszarze - Przedmiotowe zarządzenie reguluje wszystkie działania gospodarcze lub nie zarobkowe wiążące się z zajęciem nieruchomości i powierzchni Rynku w tym: zasady wjazdu pojazdów, prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczania nośników i informacji wizualnej, organizowania ogródków gastronomicznych, umieszczania urządzeń małej architektury, organizowania imprez kulturalnych i sportowych. Ustala również zakazy w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego, oraz opłaty związane z ww. dziedzinami itp.

IV.    NOWE PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015r., poz. 774 z późn. zm.) pozwala stworzyć szczegółowe regulacje prawne oraz zasady umieszczania reklam obowiązujących w granicach całego miasta.
 

Galeria dobrych praktyk

Galeria dobrych praktyk: zobacz


do góry