A
A+
A-

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem DWUP we Wrocławiu, informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często, w tym do uzyskania szeregu ulg i zniżek w usługach świadczonych przez podległe jednostki, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje powyższą informację na stronę internetową Urzędu Miasta Świdnica  oraz zachęca do zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: link

Jednocześnie nadmieniamy, że legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

 

WWW.TLUMACZ.MIGAM.ORG

 

Urząd Miejski w Świdnicy jest od wielu lat przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i przygotowany do zatrudnienia tej grupy ludzi, czego odzwierciedleniem jest osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przewidzianego w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Świdnicy posiada:

1. dwie windy w budynku U.M. i 1 winda w USC
2. dostosowane toalety na wszystkich piętrach budynku
3. szerokie korytarze
4. tabliczki informacyjne przed drzwiami
5. dużą podświetlaną tablicę informacyjną
6. szeroki podjazd z poręczami po obu stronach
7. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
8. pokój Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
9. Urząd dostosowany jest do obsługi osób głuchych, poruszanie się po budynku ułatwia czytelny system informacji. Urząd przyjazny to również dobra komunikacja ze wszystkimi interesantami.

Rozumiejąc potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zdając sobie sprawę jak ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym z różnego rodzaju dysfunkacjami oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska powołała w nowej strukturze Urzędu Miejskiego stanowisko Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, które od 7 lipca 2015 roku pełni Pani Ewa Krzeczkowska. Dzięki temu współpraca miasta ze środowiskiem osób niepełnosprawnych odbywa się w sposób łatwiejszy. Zgłaszane problemy są na bieżąco załatwiane i poddane wnikliwej dyskusji z jednostkami miejskimi. Realizowane projekty są konsultowane z Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w celu wyeliminowania wszystkich istniejących barier, które utrudniają życie niepełnosprawnym mieszkańcom. 

Nasze miasto obecnie jest miastem w większości wolnym od barier architektonicznych i infrastrukturalnych, czego przykładem jest przebudowa ulic, chodników, modernizacja taboru, przebudowa i dostosowanie Centrum Przesiadkowego. Zdając sobie sprawę, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, to jednak z myślą o niepełnosprawnych - modernizujemy, realizujemy nowe inwestycje i staramy się nadrobić to, o czym nie pomyśleli dawni budowniczowie. Miasto Świdnica należy do jednego z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska, a także prężnie rozwijającego się i aby sprostać wymaganiom nowoczesnego miasta musi zadbać o interesy wszystkich, w tym także, a może przede wszystkim osób niepełnosprawnych. W Urzędzie Miejskim w Świdnicy planowany jest projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”, który zapewne ułatwi w większym stopniu korzystanie z usług urzędu przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. Pamiętajmy, że to nie ludzie mają bariery, ale otaczające środowisko jest pełne barier. Dlatego w naszym myśleniu nie może zabraknąć miejsca dla osób niepełnosprawnych, ich problemów dnia codziennego, pamiętamy o nich planując nowe inwestycje i działania, bo od nich możemy się dużo uczyć.

 


do góry