A
A+
A-
Bezpieczeństwo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – JEDNOSTKA SPECJALISTYCZNA

ul. Bartosza Głowackiego 1
58-100 Świdnica
tel. 74 853 15 16, 603 085 100
e-mail: cbgsm@wp.pl

Cel działalności:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
Biznes i promocja zatrudnienia

SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: biuro@ssig.pl
strona: www.ssig.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnej.
 2. Integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej.
 3. Inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji.
 4. Inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Promocja powiatów i gmin będących jego członkami.
 6. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie, w szczególności służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.


ODDZIAŁ TERENOWY STOWARZYSZENIE „WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” W ŚWIDNICY

ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica
tel. 74 645 01 31
fax 74 645 01 32
e-mail: biuro@fea.pl
strona: www.cwb.org.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości w dziedzinie małego i średniego biznesu.
 2. Integracja środowiska małego i średniego biznesu.
 3. Propagowanie i wspieranie wykorzystywania funduszy pomocowych.
 4. Zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności poszczególnych regionów Polski.
 5. Podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, wspieranie aktywności społeczno-ekonomicznej osób znajdujących sie w trudnej sytuacji na rynku pracy, np. osób niepełnosprawnych, poprawa jakości miejsc pracy, przystosowywanie pracowników i pracodawców do zmian na rynku pracy oraz uświadamianie konieczności inwestowania w kapitał ludzki.
 6. Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich,jako podstawy rozwoju ekonomicznego tych terenów oraz wyrównywania różnic
  społecznych i gospodarczych.


SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Rynek 1a
58-100 Świdnica
tel. 74 853 50 09
fax 74 856 93 88
e-mail: siph@siph.pl
strona: www.siph.pl

Cel działalności:

 1. Ochrona i reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorstw wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
 2. Ochrona interesów podmiotów gospodarczych przed monopolami i dumpingiem.
 3. Kształtowanie zasad dobrego obyczaju w obrocie gospodarczym.
 4. Działanie na rzecz wdrożenia w gospodarce narodowej przekształceń własnościowych i mechanizmów rynkowych.
 5. Działanie na rzecz pogłębienia integracji europejskiej oraz rozwiązywanie konfliktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pozaszkolnych form edukacji.


STOWARZYSZENIE UNIA PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

ul. Ludwika Waryńskiego 31B/5
58-100 Świdnica
tel. 74 660 64 87
e-mail: mazurek@upds.pl
strona: www.upds.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Wzrost aktywności i promocji małych i średnich przedsiębiorstw oraz prowadzenie na ich rzecz działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 2. Rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy oraz upowszechnianie form aktywnej integracji pracy socjalnej.
 3. Wsparcie i promocja wolontariatu oraz integracji społeczno - zawodowej.
 4. Wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
 5. Wsparcie podmiotów i organizacji oferujących pomoc jednostkom ekonomii społecznej.
 6. Podejmowanie działań na rzecz partnerów społecznych, administracji publicznej, związków zawodowych oraz pracodawców.
Kultura i edukacja

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 24 61
e-mail: sekretariat@orkiestra.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Pobudzanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi różnych form edukacji i aktywności muzycznej.
 2. Upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta i powiatu świdnickiego.
 3. Skupianie wokół stowarzyszenia twórców, miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.


ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”

ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 29 79
e-mail: blizejciebie@wp.pl

Cel działalności:
Celem działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.


STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-DORADCZE NAUCZYCIELI

ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
58-100 Świdnica

Cel działalności:

 1. Promowanie nowoczesnych prądów pedagogicznych, programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.
 2. Tworzenie zaplecza informacyjnego dla rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym.
 3. Wspieranie kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli, studentów i innych osób zainteresowanych edukacja.

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: liwirski@o2.pl

Opis działalności, m.ni.:

 1. Zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego stołecznego miasta Lwowa i małopolski wschodniej, a także dzieje współczesne – dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy.
 2. Pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej.
 3. Szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i małopolski wschodniej.
 4. Dążność do utrzymywania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami i organizacjami, których zadania zbliżone są do celów towarzystwa.
 5. Działalność na rzecz realizacji praw polaków przesiedlonych z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do uzyskania utraconego mienia, bądź otrzymania stosownych odszkodowań, a także działalność na rzecz polaków nadal na tych ziemiach zamieszkałych.
 6. Działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego, dóbr kultury i sztuki.


ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646 29 02
e-mail: krylasek@poczta.onet.pl
strona: www.utw.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Rozwijanie wszechstronnej aktywności członków stowarzyszenia, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań w tym szczególnie: intelektualnej, psychicznej, fizycznej.
 2. Inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych poprzez przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności.
 4. Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integracje międzypokoleniową.


STOWARZYSZENIE „KANON”

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 603 839 954
e-mail: stowarzyszeniekanon@interia.pl

Cel działalności:

 1. Zrzeszanie twórców i artystów amatorów różnych dziedzin sztuki.
 2. Promowanie twórczości artystycznej dzieci specjalnej troski i ludzi niepełnosprawnych.
 3. Inicjowanie i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej.
 4. Rozbudzanie w społeczeństwie drzemiących umiejętności i wrażliwości.


FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA

Plac Pokoju 2
58-100 Świdnica
tel. 601 886 488
e-mail: j.s.bachfoundation@gmail.com
strona: www.bach.pl

Cel działalności:

 1. Popularyzacja europejskiej tradycji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej epoki baroku, a także promocja rozwoju kultury polskiej i innych narodów.
 2. Podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy kulturalnej, w oparciu o szacunek dla tradycji, religii, prawa oraz instytucji rodziny i państwa.


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „JUBILAT”

pl. Grunwaldzki 11
58-100 Świdnica
tel. 516 266 144
e-mail: anna_trzeciak@o2.pl; arte.jazz@onet.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.


FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLAKA „AGUGU”

ul. Kazimierza Wielkiego 50
58-105 Świdnica
tel. 605 357 090
e-mail: agugu@dlaprzedszkoli.eu

Cel działalności:
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi, w szczególności na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.


FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE”

ul. MICKIEWICZA, nr 1-3
58-100 Świdnica
tel.: 74 852 43 75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
strona: www.szkolaspoleczna.pl

Cel działalności:
Inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do powstania i sprawnego funkcjonowania pełnej społecznej szkoły podstawowej, a w przyszłości także innych form kształcenia i wychowania.


STOWARZYSZENIE „PRO-MOTOR”

ul. Esperantystów 17
58-100 Świdnica
tel. 74 856 11 62
e-mail: mariusz@prosite.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Upowszechnianie sportów motorowych i motocyklowych.
 2. Kreowanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i postrzegania jako uczestników ruchu drogowego.
 4. Promocja i wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
 5. Promocja młodych talentów w zakresie sportu, kultury i sztuki.
 6. Wspieranie działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości.


ŚWIDNICKA FABRYKA KULTURY

ul. Warszawska 9/5
58-100 Świdnica
tel. 888 800 396
e-mala: jarekmakiela@wp.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Rozszerzenie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego, oraz całego regionu Dolnego Śląska.
 2. Aranżowanie nowych miejsc niededykowanych pierwotnie celom kulturalno-rozrywkowym.
 3. Promowanie zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 4. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY MUZYCZNEJ CHORDA AUXIT

ul. Sikorskiego 15/4
58-105 Świdnica
Zuzanna Bator tel. 697 96 33 44
Maciej Bator tel. 725 33 44 10
e-mail: fundacja@chorda-auxit.pl

www.http://chorda-auxit.pl/

Celem działalności jest przybliżanie szerokiej publiczności muzyki organowej, pięknej i bardzo bogatej, a mało znanej.

 

 

Kultura fizyczna

AUTOMOBILKLUB SUDECKI
ul. Kliczkowska 2
58-100 Świdnica
tel. 74 852 21 00
e-mail: biuro@ak-sudecki.pl
strona: www.ak-sudecki.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Działalność charytatywna.
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochrona ludności.


GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „ŚWIDNICA”
ul. Wałbrzyska 25-27
58-100 Świdnica
tel.: 74 851 98 19
e-mail: lzs@lzs.info.pl
strona: www.swidnica.lzs.info.pl

Cel działalności:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu m.in. tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka, warcaby, akrobatyka sportowa oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 2. Dbanie o rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej.
 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.


FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU „ŁĄCZYNASFOOTBALL”
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 9/7
58-100 Świdnica
tel. 695 451 101
e-mail: laczynasfootball@wp.pl
strona: www.laczynasfootball.pl

Cel działalności:

 1. Działalność sportowa i wychowawcza, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych w zakresie sportu.
 2. Pomoc byłym sportowcom, którzy na skutek nieszczęśliwego wypadku utracili zdrowie.
 3. Walka z ksenofobią i rasizmem na stadionach piłkarskich.


IPMS ŚWIDNICA – ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH IM. PFT
ul. Komunardów 14/6
58-100 Świdnica
tel. 503 845 900
e-mail: toomk@kki.net.pl
strona: www.ipmsswidnica.pl

Cel działalności:

 1. Propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego, Polski oraz Unii Europejskiej.
 2. Szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.
 3. Wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości.
 4. Promocja miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granica.

KLUB PIŁKARSKI „POLONIA – SPARTA ŚWIDNICA”
ul. Śląska 35 a
58-100 Świdnica
tel. 74 853 68 28, 506 108 968
e-mail: dyrektor@tylkopolonia.home.pl
strona: www.tylkopolonia.pl

Cel działalności:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 2. Doskonalenia sprawności psychofizycznej, zaspokajającej potrzebę rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa.
 3. Kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych.
 4. Zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.


KLUB SPORTOWY „STAL” ŚWIDNICA
ul. Śląska 35a
58-100 Świdnica
tel. 602 781 868
e-mail: ksstalswidnica@onet.eu
strona: www.ksstalswidnica.futbolowo.pl

Cel działalności:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 2. Współudział w wychowaniu swoich członków, mieszkańców, środowiska w duchu sportowym.
 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
 4. Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dla swojego zdrowia, hartowania ich charakterów oraz wyrabianie prawidłowych postaw moralnych


KLUB SPORTOWY „SUŁEK – SPORT”
ul. Westerplatte 44
58-100 Świdnica
tel. 693 220 539
e-mail: boplight.team@interia.pl
strona: www.boplight-team.pl

Cel działalności:

 1. Angażowanie możliwie jak największej ilości ludzi do brania czynnego udziału w rywalizacji sportowej i podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 3. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.

KLUB SPORTOWY „TYTAN”
ul. M. Skłodowskiej – Curie 8
58-100 Świdnica
tel. 514 846 749
e-mail: tytanswidnica@wp.pl

Cel działalności:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej w szczególności sportów siłowych i fitness, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Popularyzowanie higienicznego trybu życia.


MIEJSKI KLUB SPORTOWY „POLONIA”
ul. Armii Krajowej 17
58-100 Świdnica
e-mail: andrut77@o2.pl

Cel działalności:

 1. Upowszechnianie, organizowanie wychowania fizycznego i sportowego oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
 2. Realizacja zadań związanych ze sferą działań publicznych w rozumieniu ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie organizowania, rozwijania i upowszechniania sportu.


MIEJSKI KLUB SIATKÓWKI „ŚWIDNICA”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 510 148 730
e-mail: kontakt@mks-swidnica.pl
strona: www.mks-swidnica.com.pl

Cel działalności:

 1. Propagowanie wśród mieszkańców miasta i powiatu świdnickiego piłki siatkowej, jako dyscypliny sportu i formy aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 2. Stworzenie odpowiednich warunków do realizacji ww. działań.


MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY „OLIMPIA”
ul. gen. Władysława Sikorskiego 17a/11
58-100 Świdnica
tel. 691 067 466
e-mail: kornel209@wp.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych na obszarze działania Klubu, m.in. poprzez:

 1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
 2. popularyzowanie higienicznego trybu życia,
 3. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego.


STOWARZYSZENIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 533 099 027
e-mail: dionizy.studzinski@gbrx.com

Cel działalności, m.in.:

 1. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się i zainteresowanych radioamatorstwem, krótkofalarstwem oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
 2. Reprezentowanie i obrony interesów członków CRA wobec władz.
 3. Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie szkoleń i organizacji łączności radiowej w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
 4. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i województwa Dolnośląskiego przez amatorskie Radio.
 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów poprzez prowadzanie łączności z krótkofalowcami na całym świecie poprzez radiostacje amatorskie.
 6. Promocji i organizacji wolontariatu.


STOWARZYSZENIE BOKS POLONIA ŚWIDNICA
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica
tel. 504 012 542
e-mail: biuro@boks.swidnica.pl
strona: www.boks.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Propagowanie pięściarstwa i innych sportów walki.
 2. Rozwój kultury fizycznej wśród społeczeństwa na obszarze działania stowarzyszenia.


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZYKÓWKI „PICK & ROLL”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 781 567 068
e-mail: basket.swidnica@gmail.com

Cel działalności:

 1. Popularyzacja koszykówki.
 2. Organizacja rozgrywek amatorskich oraz turniejów „Street ball” dla sympatyków koszykówki.

ŚWIDNICKI KLUB BIEGACZA „HERMES”
ul. Saperów 21a/22
58-100 Świdnica
tel. 660 530 983
e-mail: hermesswidnica@gmail.com
strona: www.hermes.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Prorogowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Klubu.
 2. Promocja miasta Świdnicy i okolic na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.


ŚWIDNICKI KLUB KYOKUSHINKAI KARATE
ul. Henryka Brodatego 4/5
58-100 Świdnica
tel. 74 852 91 33
e-mail: klub@karate.swidnica.pl
strona: www.karate-swidnica.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na rzecz członków stowarzyszenia, jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania stowarzyszenia, m.in. poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży,
 2. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
 3. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 4. organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar swojego działania.


ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „ŚWIDNICA”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: skpr@skprswidnica.pl
strona: www.skprswidnica.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na rzecz członków stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania stowarzyszenia.


ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „BOLKO”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02, 601 304 442
e-mail: draszyr@op.pl

Cel działalności:

 1. Propagowanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności brydża sportowego oraz tenisa stołowego.
 2. Szkolenie sportowe i wychowawcze.
 3. Organizowanie zawodów brydża sportowego, tenisa stołowego oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Popularyzacja i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.


STOWARZYSZENIE ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI „QBRYG”
ul. Kraszowicka 65b
tel. 601 891 707
e-mail: qbryg@googlegroups.com
strona: www.qbryg.nstrefa.pl

Cel działalności:

 1. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.
 2. Popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej.
 3. Krzewienie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Współpraca z wszelkimi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie żeglarstwa.


STOWARZYSZENIE SPORTOWE MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
ul. Budowlana 3
58-100 Świdnica
tel. 601 714 235
fax 74 853 53 63
e-mail: janc@politech.com.pl

Cel działalności:

 1. Działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i rozpowszechniania modelarstwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport.


ŚWIDNICKI KLUB MOTOCYKLOWY „RIDER”
ul. Kolejowa dz.22/2 AM
58-125 Pszenno
tel. 733 140 677
e-mail: stowarzyszenie.rider@wp.pl
strona: www.rider.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Podniesienie poziomu technicznego społeczeństwa i wykorzystanie zdobyczy cywilizacyjnych w dziedzinie motoryzacji indywidualnej i zbiorowej.
 2. Kultywowanie tradycji motocyklowej w Polsce.

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „BOLKO”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 503 128 234
e-mail: marek.maciejowski@onet.eu

Cel działalności, m.in.:

 1. Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej, sportu i profilaktyki zdrowotnej wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymania i podnoszenia sprawności osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Upowszechnianie i rozwijanie krajoznawstwa oraz masowego wypoczynku rekreacyjnego dzieci i młodzieży.
 4. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 5. Upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia.
 6. Wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz we wszelkich formach aktywnego wypoczynku, opracowywanie nowych form działalności programowej.


TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ LICZNIKOWIEC – 2009
ul. Kraszowicka 63
58-100 Świdnica
tel. 506 009 205
e-mail: ryszard1949@gmail.com

Cel działalności, m.in.:

 1. Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej, sportu i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 3. Popularyzowanie higienicznego trybu życia.
 4. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 5. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 6. Działania na rzecz młodzieży, Program „ Młodzież w działaniu”.


STOWARZYSZENIE „WYZWOLENIE”
ul. gen. Władysława Sikorskiego 17/2
58-100 Świdnica
tel. 505 147 120

Cel działalności, m.in.:

 1. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizowanie kursów i szkoleń.
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Organizowanie imprez masowych.
 6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów miedzy społeczeństwami.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRYF”
ul. Rzeźnicza 7
58-100 Świdnica
tel. 796 180 812
e-mail: gryf@gryf.swidnica.pl
strona: www.gryf.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Prorogowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Klubu.
 2. Prowadzenie działań profilaktycznych.
 3. Zapobieganie problemem związanym z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA ŚWIDNICA
ul. Galla Anonima 1
58-100 Świdnica
tel. 74 852 98 18
e-mail: sarart@op.pl

Cel działalności:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności piłki siatkowej, koszykowej i nożnej.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SVIDA”
ul. Marcinkowskiego 4-6
58-100 Świdnica
tel. 512 114 967
e-mail: uks.svida@op.pl
strona: www.ukssvida.pl

Cel działalności:
Prorogowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia, m.in. poprzez:

 1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
 2. propagowanie działalności sportowej w sowim środowisku,
 3. popularyzację kultury zdrowotnej i fizycznej,
 4. popularyzację higienicznego trybu życia,
 5. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŚWIDNICA”
ul. Kopernika 34
58-100 Świdnica
tel. 74 853 60 68
e-mail: uks.swidnica@gmail.com
strona: www.uks-swidnica.pl

Cel działalności:
Propagowanie wszelkich form aktywności ruchowej i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególną rolą siatkówki, m.in. poprzez:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów i sympatyków klubu,
 2. uczestniczenie w rozgrywkach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 3. organizowanie szkolenia, treningów oraz zajęć sportowych dla uczniów w celu rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 5. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO ŚWIDNICA
ul. Galla Anonima 1a
58-100 Świdnica
tel. 501 258 699
e-mail: zarzad.uksjudo@gmail.com
strona: www.judoswidnica.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Klubu, m.in. poprzez:

 1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
 2. popularyzację działalności sportowej w sowim środowisku,
 3. popularyzację kultury zdrowotnej i fizycznej,
 4. uczestnictwo w imprezach sportowych,
 5. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON - DO „GRYF”
ul. Towarowa 16/1
58-100 Świdnica
tel. 781 567 068
e-mail: gryfswidnica@vp.pl
strona: www.taekwondo.rst.com.pl

Cel działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Klubu, m.in. poprzez:

 1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
 2. propagowanie działalności sportowej w sowim środowisku,
 3. popularyzację kultury zdrowotnej i fizycznej,
 4. popularyzację higienicznego trybu życia,
 5. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego.

 

Organizacje katolickie

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
ul. Ignacego Prądzyńskiego 2
58-100 Świdnica
tel. 74 852 17 06 wew. 6, 965 163 773
e-mail: ksm@diecezja.swidnica.pl
strona: www.ksm.diecezja.swidnica.pl

Cel działalności:
Katolickie Stowarzyszenie Młodych jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.


AKCJA KATOLICKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
pl. Jana Pawła II 1
58 - 100 Świdnica
tel. 74 840 21 61, 509 421 255
e-mail: prezes@diak.swidnica.pl

Cel działalności:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji katolickiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej powstała na bazie parafialnych oddziałów istniejących w części archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej. Oddziały parafialne Akcji Katolickiej istnieją m.in. w Świdnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, Świebodzicach, Jaworzynie Śląskiej, Lądku Zdroju, Mieroszowie, Nowej Rudzie Słupcu, Polanicy Zdroju, Pieszycach, Żarowie i Wałbrzychu.

 

Organizacje kombatanckie

ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Reprezentowanie spraw i interesów członków Związku wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych.
 2. Organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla członków i ich rodzin.
 3. Pomoc w wychowywaniu moralnym i patriotycznym młodego pokolenia.
 4. Zrzeszenie osób więzionych i represjonowanych za działalność 1939-56 w celu ochrony ich praw.
 5. Opieka nad zrzeszonymi członkami Związku i ich rodzin.
 6. Poszukiwanie, ujawnianie miejsc kaźni, miejsc skrytych pochówków działaczy niepodległościowych zamordowanych 1939-89.


ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH ODDZIAŁ W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Reprezentuje interesy inwalidów wojennych i wojskowych oraz z powodu represji wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zabiegając o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień odszkodowawczych.
 2. Dąży do zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godnych warunków egzystencji, doskonalenia opieki socjalnej i zdrowotnej.
 3. Rozwija koleżeństwo, przyjaźń i więzi związkowe.
 4. Upowszechnia w społeczeństwie patriotyczne tradycje walk niepodległościowych narodu polskiego oraz wiedzę o poniesionych w tej walce ofiarach.


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – KOŁO MIEJSKIE
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;
 2. Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;
 3. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – KOŁO GMINNE
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;
 2. Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;
 3. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – OBWÓD ŚWIDNICA
ul. Joachima Lelewela 18 (siedziba ZHP)
58-100 Świdnica
tel. 74 852 01 79

Cel działalności:

 1. Dbałość o dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie jego integralności i suwerenności.
 2. Obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
 3. Utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami.
 4. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
 5. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk z reżimem komunistycznym o Polskę Niepodległą.
 6. Inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej.


ZWIĄZEK SYBIRAKÓW KOŁO ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków i uzyskiwanie dla nich takich praw jak:
 • odszkodowania za przymusową pracę na terenie b. ZSRR,
 • renty inwalidzkiej za utracone zdrowie przy wykonywaniu pracy ponad siły i umiejętności w warunkach trudnych do przeżycia,
 • uprawnień kombatanckich, w zapisie ustawowym.
 1. Prowadzenie działalności charytatywnej, świadczenie pomocy dla swoich członków,tak w Polsce, jak i za granicą, szczególnie w stosunku do Polaków na Wschodzie.
 2. Upamiętnianie martyrologii Polaków na Wschodzie na przestrzeni wieków przez różne publikacje, wznoszone Znaki Pamięci (obeliski, tablice, symboliczne mogiły, pomniki) podkreślające pamięć, dziękczynienie oraz przestrogę przed przejawami totalitaryzmu, nietolerancji, nieprzestrzeganiem praw człowieka i jego wolności prowadzącymi do zagrożenia światowego pokoju.
 3. Przekazywanie młodemu pokoleniu na lekcjach "żywej historii" prawdy z okresu II wojny światowej i niestety w latach późniejszych (1945-1956) przypominając dziadów i ojców walczących o wolność i suwerenność Polski.


ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.
 2. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
 3. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

 

Organizacje zawodowe (branżowe)

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I KUPCÓW ŚWIDNICKICH
Rynek 1 A
58-100 Świdnica
tel. 74 853 31 31
e-mail: beata_ms@wp.pl
strona: www.spiks.org.pl

Cel działalności:

 1. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia samorealizacji przez intelektualne oddziaływanie na postawy ludzi w przedmiocie przedsiębiorczości, aktywności życiowej i gospodarczej.
 2. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej własności.
 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzenie obywatelskiej aktywności gospodarczej i społecznej.
 4. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
 5. Umacnianie integracji grupowej.
 6. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa oraz obywateli.


ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE „GRYF”
ul. Grodzka 19
58-100 Świdnica
tel. 74 852 24 24
email: gryf@gryf.org.pl

Cel działalności:
Nawiązywanie i kontynuowanie ścisłej współpracy miedzy członkami stowarzyszenia - dla wzajemnej pomocy, solidarnego wspierania sie, a przede wszystkim - dla obrony zawodowych interesów członków stowarzyszenia.


ŚWIDNICKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
ul. Basztowa 2
58-100 Świdnica
tel. 74 851 35 05, 74 852 06 20
fax 74 851 35 88
e-mail: biuro@not-swidnica.pl
strona: www.not-swidnica.pl

Cel działalności:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to organizacja społeczna o ponad 160-letniej tradycji. Zrzesza 37 branżowych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki, które liczą 230 tysięcy członków. Świdnicka Rada jest jedną z 51 terenowych jednostek organizacyjnych FSN-T NOT.

POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W ŚWIDNICY
ul. Łukasińskiego 14a
58-100 Świdnica
tel. 74 853 10 17

Cel działalności:

 1. Wszechstronna działalność promocyjna w zakresie pszczelarstwa, propagowanie jego rozwoju i reprezentowanie interesów pszczelarzy członków zrzeszenia.
 2. Współpraca z organizacjami naukowymi , ośrodkami badawczo - rozwojowymi i doradczymi oraz ze związkami w zakresie pszczelarstwa.
 3. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pszczelarskimi.

STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW I PRODUCENTÓW „PARKOWA”
ul. Hetmańska 8/4
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 03 71

Cel działalności:

 1. Propagowanie działalności gospodarczej zrzeszonych członków.
 2. Propagowanie postaw i działań dotyczących popierania i umacniania własności prywatnej.
 3. Uczestnictwo w życiu publicznym, wyrażanie poglądów.
 4. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej, wspieranie inicjatyw obywatelskich, aktywności gospodarczej i społecznej.
 5. Współpraca na rzecz zagospodarowania zespołu obiektów położonych w Świdnic
  przy ul. Parkowej

ZWIĄZEK WOLNEGO HANDLU „HERMES”
ul. Budowlana 10
58-100 Świdnica

Cel działalności:

 1. Reprezentacja interesów osób prowadzących zaewidencjonowana działalność handlowa,w szczególności zajmujących sie handlem obwoźnym, obnośnym oraz targowiskowym.
 2. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej własności.
 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzanie aktywności gospodarczej i społecznej.
 4. Umacnianie integracji grupowej.
 5. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej członków stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO „SUDETY” W ŚWIDNICY
ul. Walerego Wróblewskiego 1B
58-105 Świdnica

Cel działalności:
Zwiększanie udziału drobnych przedsiębiorców powiatu świdnickiego "Sudety" w Świdnicy w życiu publicznym, podnoszenie ich prestiżu społecznego, aktywizację środowiska drobnych przedsiębiorców i ich integracja oraz dbałość o ich interesy.

 

Pasje

GENEALOGICZNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN „SAGA RODÓW BARSZCZEWSKICH”
ul. Księcia Bolka 25/8
58-100 Świdnica
tel. 74 852 06 79

Cel działalności:
Popularyzowanie wiedzy genealogicznej wśród członków rodów Barszczewskich i innych; inicjowanie i koordynowanie badań genealogicznych nad historią rodów Barszczewskich i innych.


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ŚWIDNICA

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: biuro@pttk.swidnica.pl
strona: pttk.swidnica.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.
 2. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego i umiejętności turystycznych.
 3. Szerzenie kultury turystycznej.
 4. Pomoc w wędrówkach indywidualnych, organizacja rajdów, złazów, zlotów, rejsów, spływów i innych imprezy.
 5. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie.
 6. Aktywnie uczestnictwo w ochronie dóbr kultury.


SUDECKIE TOWARZYSTWO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 603 244 245
e-mail: regiment@altkreytzen.org.pl
strona: www.altkreytzen.org.pl

Cel działalności:
Popularyzacja historii regionu Sudetów oraz opieka nad miejscami historycznymi.
Cel Towarzystwa realizowany jest m.in. poprzez:

 1. utworzenie i działalność grup rekonstrukcji historycznej,
 2. propagowanie historii poprzez działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską,
 3. gromadzenie i popularyzację materiałów historycznych,
 4. organizowanie zebrań członków Towarzystwa,
 5. propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.


TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieka.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 4. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Patriotyzm, rozwój człowieka, rozwój lokalny, samorząd

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA,
KOMENDA HUFCA ŚWIDNICA IM. SZARYCH SZEREGÓW

ul. Joachima Lelewela 18
tel./fax 74 852 01 79
e-mail: swidnica@zhp.pl
strona: www.swidnica.zhp.pl

Cel działalności:

 1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 2. Nieskrepowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
 4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 5. Upowszechnianie wiedzy i świecie przyrody, przeciwstawianie sie jego niszczeniu przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażona przyroda.


TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: muzeum_dyrektor@poczta.onet.pl

Cel działalności:

 1. Szeroko pojęta troska o rozwój miasta i ziemi świdnickiej.
 2. Podnoszenie poziomu kulturalnego społeczeństwa poprzez inicjowanie i prowadzenie prac upamiętniających wybitnie zasłużone osoby oraz doniosłe wydarzenia związane z ziemią świdnicką, w formie okolicznościowych wydawnictw, sesji naukowych, tablic pamiątkowych, pomników.
 3. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy z zakresu historii i zabytków ziemi świdnickiej.
 4. Gromadzenie i popularyzowanie dorobku artystycznego i naukowego działaczy i środowisk twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego.
 5. Dbałość o estetykę miasta oraz ochrona środowiska naturalnego.
 6. Szerokie propagowanie idei towarzystwa w kraju i za granicą.


STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
58-100 Świdnica
ul. Wałbrzyska 25-27
e-mail: wsamorzadowa@wp.pl
strona: www.wspolnotasamorzadowa.org

Cel działalności:
Działania zwiększające aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym. Stowarzyszenie skupia samorządowców, także urzędujących burmistrzów i wójtów gmin powiatu świdnickiego oraz obecnych radnych: miejskich, gminnych i powiatowych.


ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO PARTNERSTWA MIAST
ul. Joachima Lelewela 18
58-100 Świdnica
tel. 601 796 822
fax 74 853 05 67
e-mail: iva55@vp.pl
strona: www.stpm.pl

Cel działalności:
Celem towarzystwa jest pobudzanie, popierania i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązania współpracy między organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami Świdnicy i miast partnerskich.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ CZŁOWIEKA: INTEGRACJA TOLERANCJA ODRODZENIE NIEZALEŻNOŚĆ „ITON”
ul. Letnia 3
58-100 Świdnica
tel. 602 706 985

Cel działalności:

 1. Integracja na rzecz człowieka wszystkich środowisk w duchu tolerancji wobec różnic światopoglądowych, religijnych, narodowościowych, klasowych i innych.
 2. Odrodzenie systemu wartości nadających sens ludzkiej egzystencji.
 3. Niezależność myślenia i działania w zgodzie z ideami zawartymi w powszechnej deklaracji praw człowieka międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i Konwencji Praw Dziecka

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 13/6
58-100 Świdnica
tel. 696 084 514
e-mail: magg17@interia.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego.
 2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych.
 3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej.
 4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
 5. Prowadzenie działalności integrującej lokalną społeczność wobec przejawów przemocy, nałogów, wyzysków i biedy.
 6. Propagowanie postaw tolerancji wobec kultury, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.


STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
„KSIĘSTWO ŚWIDNICKO – JAWORSKIE”

ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. 661 418 380
e-mail: rafal.zabczyk@ks-j.com.pl
strona: www.ks-j.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Odbudowa i tworzenie nowych więzi lokalnych społeczeństwa Dolnego Śląska.
 2. Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego jako wkładu w wizerunek współczesnej
  Europy.
 3. Działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu dolnośląskiego w ramach Unii Europejskiej.
 4. Propagowanie idei współpracy pomiędzy narodami.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami w szczególności na rzecz rewitalizacji zabytków kultury i rozwoju turystyki.

MIEJSKI KOMITET OBYWATELSKI - NIEZALEŻNE FORUM SPOŁECZNE
ul. Trybunalska 1
58-100 Świdnica
tel. 74 853 99 00

Cel działalności:
Pogłębianie wśród obywateli miasta Świdnicy programu reform politycznych i społeczno - gospodarczych prowadzących do realizacji zasad demokracji parlamentarnej.

STOWARZYSZENIE KOBIET W ŚWIDNICY
ul. Rynek 25/1
58-100 Świdnica
e-miał: stowarzyszeniekobiet@onet.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Integracja środowiska kobiet.
 2. Tworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, myśli, doświadczeń w zakresie problematyki kobiet.
 3. Popieranie aktywności kobiet i ich awansu społecznego, zawodowego i politycznego.
 4. Tworzenie lobby kobiet.
 5. Edukacja kobiet w zakresie należnych im praw i równości statusu płci.
 6. Włączenie mass mediów w promocje problematyki kobiet.

FUNDACJA MAŁŻEŃSTWO RODZINA
ul. Grodzka 19
58-100 Świdnica
tel./ fax 608 680 953, 74 852 24 24
e-mail: biuro@malzenstworodzina.pl
strona: www.malzenstworodzina.pl


Cel działalności:

 1. Działanie na rzecz rozwoju małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny oraz rodziny w Polsce.
 2. Zmiana świadomości społecznej w zakresie podstaw społeczeństwa i państwa.
 3. Promocja rodziny jako warunku koniecznego do ekonomicznego rozwoju państwa.
 4. Propagowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 5. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej przeciwdziałających problemom społecznym wpływającym na kondycje małżeństw i rodzin.
 6. Promocja instytucji małżeństwa i rodziny.

 

Pomoc potrzebującym

ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: bbbarbara1248@op.pl

Cel działalności:

 1. Pomoc rehabilitacyjna.
 2. Pomoc socjalna.
 3. Uzyskiwanie nowych miejsc pracy.
 4. Tworzenie rekreacji i wypoczynku.
 5. Działalność kulturalno - oświatowa i turystyczna oraz inna szeroko pojęta pomoc dla poprawy warunków życiowych, uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym RP.


POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŚWIDNICY
ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego 28
58-100 Świdnica
tel./fax 74 850 13 88
e-mail: zk.swidnica@psouu.org.pl

Cel działalności:

 1. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowych,
 2. Tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 3. Działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”
ul. Grodzka 19
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel./fax 74 852 03 46
e-mail: hospicjumswidnica@op.pl
strona: www.hospicjum.swidnica.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym opieki medycznej, duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
 2. Udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi.
 3. Działalność charytatywna.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.


POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W ŚWIDNICY
al. Niepodległości 4
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel. 74 852 05 67
e-mail: pkps.swidnica@wp.pl

Cel działalności:

 1. Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne s do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym , niepełnosprawnym , chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacja, rodzinom pozbawionym środków do życia , ubogim i bezradnym.
 2. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.

 
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
ODDZIAŁ REJONOWY W ŚWIDNICY

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 19
www.pzerii.powiat.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów i rencistów.
 2. Uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.
 3. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
 4. Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ZARZĄD KOŁA W ŚWIDNICY
al. Niepodległości 12 A
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel. 74 852 18 76

Cel działalności:

 1. Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.
 2. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHYM I NIEDOSŁYSZĄCYM „KRZYK CISZY”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02, 607 609 711
e-mail: stowarzyszenie_krzyk_ciszy@wp.pl
strona: www.krzyk-ciszy.ovh.org

Cel działalności:
Działania zmierzające do pełnej rehabilitacji i readaptacji społecznej, czyli do osiągnięcia pełni aktywności życiowej ludzi, którzy stracili słuch w wyniku choroby lub wypadku.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD CHORYMI ZE STOMIĄ „ŻYCIE”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: stomik@poczta.onet.pl

Cel działalności:

 1. Spotkania chorych ze stomią, ich rodzin lub opiekunów.
 2. Wsparcie moralne, dobór sprzętu stomijnego, rozmiaru i dodatkowych asortymentów pielęgnacyjnych.
 3. Spotkania z innymi stowarzyszeniami chorych ze stomią na terenie Polski.
 4. Kontaktowanie się z firmami produkującymi sprzęt stomijny.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W ŚWIDNICY
pl. Grunwaldzki 3
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel./fax 74 852 23 88
e-mail: zr.swidnica@pck.org.pl

Cel działalności:
Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.


FUNDACJA POMOCY BIEDNYM DZIECIOM „UT UNUM SINT”
ul. Mickiewicza 9
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel./fax 74 853 33 27
e-mail: ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl

Cel działalności:
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc biednym dzieciom.


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI CHORYCH „SERCE”
ul. Kościelna 15
58-100 Świdnica
tel. 607 850 770
e-mail: spdcserce@wp.pl
strona: www.fundacjaserce.com.pl

Cel działalności:
Współudział w kształtowaniu warunków wszechstronnego rozwoju dzieci, obrona ich praw oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02

Cel działalności:
Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

 1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
 2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
 3. ochrona dzieci przed patologią wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
 4. pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,
 5. inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa.


STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „ACCESS”
ul. Bolesława Chrobrego 4
58-100 Świdnica
(brak dostępności dla osób poruszających się na wózku)
tel. 74 857 84 86
e-mail: klubaccess1000@interia.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu.
 4. Kształtowanie postaw abstynenckich.
 5. Promocja trzeźwego stylu życia.
 6. Wspieranie osób rozpoczynających proces abstynencji i ich rodzin.


TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY
ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica
tel. 74 856 97 70, 609 498 848
fax 74 856 97 70
e- mail: gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl

Cel działalności:
Niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym - w duchu patrona św. Brata Alberta.

ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: hazajka@gmail.com

Cel działalności:

 1. Stowarzyszenie skupia osoby po mastektomii. Jego celem jest reprezentowanie, wypowiadanie się i działanie w imieniu osób dotkniętych chorobą raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej.
 2. Uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi.

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
TERENOWY ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

ul. Muzealna 1
58-100 Świdnica
tel. 74 853 52 60, wew. 14, 505 028 218
e-mail: chsds@tlen.pl
strona: www.chsd.pl

Cel działalności:

 1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 3. Doradztwo i szkolenie.
 4. Promowanie i wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologia, starością i niepełnosprawnością.
 5. Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu.
 6. Organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

EUROPEJSKA FUNDACJA INICJATYW PSYCHOSPOŁECZNYCH „PRO SALUTE”
ul. Westerplatte 72
58-100 Świdnica
tel./fax 74 851 44 85
e-mail: fundacjaprosalute@tlen.pl

Cel działalności:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
tel./fax 74 851 25 04
e-mail: swidnica@caritas.pl
strona: www.swidnica.caritas.pl

Cel działalności:

 1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej, systematyczna i metodyczna formacja charytatywna.
 2. Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania.
 3. Działalność charytatywno - opiekuńcza, podejmowanie działań na rzecz potrzebujących: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;.
 4. Pomoc społeczna.
 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.


FUNDACJA „POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
tel. 74 851 74 00
fax. 74 851 74 37
e-mail: sekretariat@szpital.swidnica.pl
stron: www.szpital.swidnica.pl

Cel działalności:

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych.
 2. Wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy.
 3. Wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medycznych pracowników szpitala w Świdnicy.
 4. Wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy.
 5. Kształtowanie postaw pro zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego.


FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ "SKSK"
ul. Żeromskiego 28/2
58-100 Świdnica
tel. 691 501 993
tel./fax 74 850 14 99
e-mail: sksk@op.pl

Cel działalności:
Celem Fundacji jest m.in:

 1. Prowadzenie placówek pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie palcówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Udzielanie wsparcia osobom i instytucjom prowadzącym palcówki wyżej wymienionych typów w zakresie konsultingu: „know how”, wdrażanie programów specjalistycznych, pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej.
 4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych placówek.
 5. Tworzenie i wdrażanie specjalistycznych programów readaptacyjnych, wyprowadzających z nieporadności społecznej, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych.
 6. Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.
 7. Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień i patologii społecznej.

LIGA KOBIET POLSKICH KOŁO W ŚWIDNICY
ul. Wrocławska 16
58-100 Świdnica
tel. 664 186 313
e-mail: lkpswidnica@wp.pl

Cel działalności:

 1. Działanie na rzecz:

a) pełnej realizacji zasady równouprawnienia kobiet w życiu społeczno-politycznym,
b) ochrony praw i interesów kobiet,
c) pomocy kobietom, ich rodzinom i dzieciom,
d) osób niepełnosprawnych, uzależnionych i współuzależnionych oraz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
e) rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ODDZIAŁ WAŁBRZYSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB
NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

ul. Długa 33
58-105 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: d-saul@o2.pl

Cel działalności:
Otoczenie chorych efektywną pomocą i opieką, a przede wszystkim ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.


FUNDACJA „DR CLOWN” ODDZIAŁ SUDETY
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646 29 02
e-mail: anna.borkowska@drclown.pl

Cel działalności:
Niesienie pomocy osobom chorym niepełnosprawnym, niedołężnym w szczególności dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym.

 

STOWARZYSZENIE „ŚWIDNICKI BANK ŻYWNOŚCI”
ul. Wodna 4
58-100 Świdnica
tel./fax 74 668 27 83
e-mail: liliannaowocka@gmail.com

Cel działalności:
Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu.


STOWARZYSZENIE RODZICÓW I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ “BLIŻEJ CIEBIE”
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 14 85
e-mail: bliżejciebie@wp.pl

Cel działalności:

 1. Wspieranie wybranych zadań statutowych zespołu szkół specjalnych w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,
  b) organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego
  c) dostępu do kultury i rekreacji
 2. Rozszerzanie działalności Stowarzyszenia i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy poprzez współorganizację:
  a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  b) warsztatów terapii zajęciowej,
  c) środowiskowego domu samopomocy,
  d) rehabilitacji zawodowej i społecznej.

FUNDACJA ORGANIZACJI ZDROWIA STAVRELLI
ul. Długa 33/7
58-100 Świdnica
tel. 502 558 125
e-mail: biurostavrelli@stavrelli.com
strona: www.stavrelli.com

Cel działalności:
Propagowanie idei organizacji zdrowia poprzez skuteczną profilaktykę oraz działania w kierunku poprawy kondycji fizycznej.

 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM, ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI I ICH RODZIN "SENSUS"
ul. Wałbrzyska 8-4A gab. 13/2
58-100 Świdnica
tel.: 505 222 001
e-mail: sensus@onet.eu
strona: www.sensus.org.pl

Cel działalności:

 1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń rozwojowych.
 3. Udzielanie pomocy rodzicom, wychowawcom i placówkom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez Państwo Polskie; szerzenie oświaty zdrowotnej i edukacji społeczno-prawnej.
 5. Prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej, edukacyjnej,
  opiekuńczej, wychowawczej, innej;
 6. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych oraz ich usamodzielniania.


FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU I AKTYWNOSCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSKAZAĆ DROGĘ"
ul. Bolesława Śmiałego 21/3
58-100 Świdnica
tel./fax 794 126 236, 74 662 02 55
e-mail: fundacja@wskazacdroge.pl

Cel działalności, m.in.:

 1. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Ochrona i promocja zdrowia.
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 6. Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.


STOWARZYSZENIE IM. JULII KUJACZ "JULA" POMOC DZIECIOM CHORYM NA BIAŁACZKE
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel./fax 504 425 567, 74 857 85 24
e-mail: kroplazycia@o2.pl

Cel działalności, m.in.:
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pomoc dzieciom chorym na białaczkę.

 

Ekologia

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "OJCZYZNA"
ul. Prądzyńskiego 157/4
58-105 Świdnica
tel. 74 852 66 79; 74 640 84 44
e-mail: alstako@gmail.com
strona: www.iddd.de/umtsno/

Cel działalności, m.in.:

 1. ochrona przed budową i eksploatacja nadajników nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego (PEM) wysokich częstotliwości w pobliżu skupisk ludzkich (stacje bazowe i przekaźniki telefonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, stanowiska radarowe, itp.),
 2. ochrona ludności przed nadmierną indukcją magnetyczną od technicznych źródeł prądu niskiej częstotliwości 50 Hz (linie przesyłowe wysokiego napięcia, transformatory, instalacje zasilające w budynkach, itp.)
 3. ochrona powietrza przed zapyleniem, spalinami, wszelkimi wyziewami, itp.,
 4. ochrona ziemi i wody przed wszelkimi zanieczyszczeniami chemicznymi i mechanicznymi,
 5. ochrona przed hałasem i wibracja,
 6. ochrona świata zwierzęcego i roslinnego,
 7. ochrona krajobrazu,
 8. ochrona ludności i środowiska przed promieniowaniem jonizującym:
  a) emitowanym przez energetykę atomową,
  b) emitowanym przez inne urządzenia do wytwarzania i stosowania promieniowania jonizującego,
  c) emitowanym przez infrastrukturę do transportu, magazynowania i utylizacji materiałów oraz odpadów radioaktywnych.

 


do góry