A
A+
A-

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości (zmieniona uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r.) do 30 listopada danego roku można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.


Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:
1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.
2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami;
2) zamieszkuje w Świdnicy.
3. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.
4. Stypendium może być przyznawane jako:
1) stypendium twórcze, w dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) osoba zainteresowana;
2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;
3) szkoły i uczelnie;
4) instytucje kultury;
5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.
6. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.
7. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.
8. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
9. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.
10. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto;
2) dla studentów – 400 zł brutto;
3) dla osób pełnoletnich nieuczących się – 450 zł brutto.

Wnioski adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30 listopada danego roku.


Ww. uchwały określające warunki i tryb przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, ul. Długa 33, pokój nr 03 (tel.74- 8562-836) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej link

Załączniki:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami link

Klauzula informacyjna link

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych link

 

 

 


do góry