Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXVIII/312/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
i stypendiów w dziedzinie kultury (z późn. zm.:  uchwała nr XXIII/308/08 z dnia10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 z dnia 26 marca 2010 r.) do 30 listopada danego roku można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

 

Zgodnie z ww. uchwałą:

 

1) stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

 

2) stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 

a) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami,

b) zamieszkuje w Świdnicy;

 

3) z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;

 

4) formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do uchwały;

 

5) osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do:

 

a) podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium,

b) wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, uwzględniającego efekt promocyjny dla Miasta Świdnicy,

c) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium;

 

6) w przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany zwrócić pobrane stypendium;

 

7) stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych - wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica adresowane na Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, w terminie do 30 listopada danego roku. Uchwała w sprawie stypendiów jest do wglądu w Referacie Kultury pokój nr 317, tel. 74 856 28 36 v 74 856 29 66 oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

 

Załączniki:


do góry