Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXVIII/312/05 z dnia
28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
i stypendiów w dziedzinie kultury (z późn. zm.:  uchwała nr XXIII/308/08 z dnia10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 z dnia 26 marca 2010 r.) do 15 sierpnia danego roku można składać wnioski o nagrody w dziedzinie kultury.

Zgodnie z ww. uchwałą:

1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

 

2) uprawionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

 

a) komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw kultury,

b) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków,

c) stowarzyszenia działające w zakresie kultury w mieście,

d) jednostki kultury i oświaty z terenu miasta;

 

3) formularz wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik nr 1 do uchwały;

 

4) nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane
są wyróżniającym się w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych - wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica adresowane na Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, w terminie do 15 sierpnia danego roku. Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu
w Referacie Kultury pokój nr 317, tel. 74 856 28 36 v 74 856 29 66 oraz umieszczona
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

 

Załączniki:

 


do góry