A
A+
A-

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/393/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury do 30 czerwca danego roku można składać wnioski o nagrody w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:

1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

2) uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

            a) komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw kultury,

b) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków,

            c) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury w mieście,

            d) jednostki kultury i oświaty z terenu miasta;

3) formularz wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik do uchwały;

4) nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są wyróżniającym się w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których terenem działania jest miasto Świdnica, tj.: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty;

5) wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w terminie do dnia 30 czerwca danego roku;

6) w danym roku Prezydent może przyznać trzy nagrody, w tym za całokształt działalności, wręczane z okolicznościową statuetką;

7) każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie oraz za całokształt działalności.

Wnioski adresowane na Wydział Kultury, Turystyki i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania nagród jest do wglądu w Referacie Kultury, ul. Długa 33, pokój nr 002 (tel.74-8562-836, 8562-966) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej link

Załączniki:

Wzór wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury link

Klauzula informacyjna link

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: link


do góry