A
A+
A-

 

Szanowni  Państwo,
Mieszkańcy Świdnicy


W imieniu Prezydent Miasta Świdnicy zapraszamy do udziału w konsultacjach, czekamy na Państwa opinie o zagospodarowaniu zielenią Parku Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumentacja dotycząca rewitalizacji tego terenu dostępne będą na stronie www.um.swidnica.pl od 10 do 24 czerwca br. Ponadto, ankiety w formie papierowej będą także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.

Park Młodzieżowy ma charakter leśny, wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym jest więc jedynie uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa. Ponadto wprowadzono nasadzenia drzew pełniące funkcje zastępcze dla drzew przewidzianych do usunięcia ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa. Struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca XIX w., dlatego w doborze gatunkowym wykorzystano gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i jako uzupełnienie gatunki introdukowane, ale o podobnej formie i charakterze do całego założenia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które są dostępne w załącznikach:

 - załącznik nr 1, 2, 3 to trzy mapy projektowe wraz z legendą i spisem projektowanych roślin, zgodnie z którymi park został podzielony na trzy części. Mapa nr 1 (opisana jako rysunek 2.1) to część obejmująca fragment parku od strony ul. Kolejowej, Wałbrzyskiej i częściowo Armii Krajowej. Mapa nr 2 (opisana jako rysunek 2.2) to część parku okalająca pozostałości altany, przy czym zabytkowa altana wraz z najbliższym otoczeniem nie podlega pracom projektowym w ramach tego zadania. Na jej odbudowę będą poszukiwane środki finansowe związane z ratowaniem tego typu zabytków. Mapa nr 3 (opisana jako rysunek 2.3) to część parku od strony wejścia przy ul. Komunardów.
Autorem map jest firma Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek (pobierz) (pobierz) (pobierz)
- załącznik nr 4 to wizualizacje wnętrz parkowych. Ich autorem jest firma Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek, widok przed rewitalizacją (pobierz), widok po rewitalizacji (pobierz)
- załącznik nr 5 to opis techniczny do projektu zagospodarowania zielenią. Autorem jest firma Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek (pobierz) (pobierz)
- załącznik nr 6 to audyt dokumentacji dendrologicznej dotyczącej Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy – opracowany pracownię Leaf Project Studio - dr Piotr Reda z dnia 10.12.2019 r. (pobierz)
- załącznik nr 7 to audyt dokumentacji dendrologicznej dotyczącej Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy Aktualizacja – opracowany przez pracownię Leaf Project Studio - dr Piotr Reda z dnia 21.05.2020 r. (pobierz) (pobierz)
- załącznik nr 8 to audyt dokumentacji dendrologicznej dotyczącej Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy Aktualizacja - Aneks nr 1 w zakresie grup krzewów i samosiewów do usunięcia – opracowany pracownię Leaf Project Studio - dr Piotr Reda z dnia 25.05.2020 r. (pobierz) (pobierz)
- załącznik nr 9 to analiza przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń parkową w ramach obsługi zadania Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy opracowany pracownię Leaf Project Studio - dr Piotr Reda z dnia 31.05.2020 r. (pobierz)

Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi zachęcamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod adresem ANKIETA. Można wypełniać ją do 24 czerwca br.

Wyniki  konsultacji  zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie  21 dni  od daty ich zakończenia tj. do 15 lipca br. Zamieszczone zostaną  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu,  stronie  internetowej  miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent  Miasta Świdnicy przedstawi również  wyniki  konsultacji  Radzie  Miejskiej.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i wyrażenie opinii na temat zagospodarowania zielenią Parku Młodzieżowego w Świdnicy.


do góry