DOKUMENTY STRATEGICZNE MIASTA

 

Strategia

Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy zatytułowana „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”, stanowi podstawowy dokument planowania strategicznego. Jej zadaniem jest odważne, lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zasobów i atutów, które posiada Świdnica, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Z myślą „uczynienia Świdnicy dobrym miejscem do życia – całego życia”. Strategia jest dziesięcioletnim programem wyznaczającym kierunki trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego, oznaczającego pogodzenie interesu publicznego i prywatnego z ekologicznymi i kulturowymi funkcjami Miasta. Definiuje te kierunki dostosowując do zmienionych warunków konkurencyjnego otoczenia oraz identyfikuje aktualnie rozpoznawanie długookresowych potrzeb rozwojowych. Wskazuje, jak inspirować społeczności lokalne na rzecz działań prorozwojowych.

Strategia Świdnicy określa docelową wizję miasta: „rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego” w perspektywie najbliższych dziesięciu lat we wszystkich sferach życia, wpisując je w wybory strategiczne. Lista wskazanych w Strategii wytycznych strategicznych, tak jak cały dokument, ma charakter otwarty- w zależności od zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych może być odpowiednio dostosowywana do aktualnych potrzeb, natomiast strategiczne wybory – wskazują na zasadnicze kierunki pożądanych transformacji w odniesieniu do głównych dziedzin aktywności miasta.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: (plik PDF ok. 430kB)

 

LPR

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik PDF ok.2350KB)

 

Środowisko

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. (pobierz pdf)

 

Odpady

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: (plik PDF ok. 2600kB)

 

Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNICY jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy.

Zapisy w Studium… mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów. Dokument zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności, gospodarki, o przeznaczeniu wyznaczonych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.
Studium uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
ZAŁĄCZNIKI:

 

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.

Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , pod rygorem nieważności. Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne.

 

PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ określa, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Miasto Świdnica, działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności.
Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Powyższy dokument ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Plan stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadań w nim zawartych.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik pdf)

Ocena oddziaływania na środowisko. Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica ( plik pdf)

 

Założenia do planu

Pełna treść projektu do ściągnięcia: (plik PDF)

 

Raport o stanie miasta Świdnica 2015

Pełna treść raportu o stanie miasta Świdnica na rok 2015 ( pobierz pdf)

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA NA LATA 2017-2023

W dokumencie, który macie Państwo przed sobą, znajdziecie nie tylko przeszłość, aktualne informacje o Świdnicy, ale przede wszystkim plany na najbliższe lata. Diagnoza, której poddane zostało nasze miasto daje jasny przekaz na przyszłość. Zrównoważony rozwój to zadanie, przed którym stoi Świdnica i jej mieszkańcy. W Strategii Rozwoju Miasta 2017 – 2023 opisana jest wizja miasta obywatelskiego i nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i wszechstronny. Łączącego rozwój gospodarki poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorców z jednoczesną dbałością o ochronę środowiska i klimatu. Tworzącego warunki dla osobistego rozwoju mieszkańców poprzez odpowiednie wspieranie właściwego kształcenia praktycznego. Przygotowującego młodych ludzi do obrania ścieżki kariery kompatybilnej z potrzebami rynku pracy, podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych, a także społecznych.

 

PROJEKT STRATEGII NA LATA 2017-2023 [PDF]


do góry