Gmina Miasto Świdnica zajmuje obecnie 253 miejsce wśród ogółem 915 polskich miast pod względem obszaru, który obejmuje 22 km2 oraz 76 miejsce pod względem liczby ludności.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Świdnica liczyła 58 183 mieszkańców. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2015 r. wyniósł -3,50. Statystycznie na 1 km2 w 2015 r. przypadało w Świdnicy 2  683 mieszkańców.

W strukturze demograficznej świdniczan w 2015 r.  8 799 (15%) mieszkańców miasta stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17-tego roku życia), 13 752 (23,6%) osoby w wieku poprodukcyjnym (emeryci) i  35 826 (61,31) osoby w wieku produkcyjnym.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Świdnicy zarejestrowanych w PUP na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1735 osób (w tym 818 kobiet – 47,1%).

W rejestrze Regon w 2015 r. w Świdnicy działało 8075 podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, 298 podmiotów sektora publicznego, w tym 4 959 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 674 spółek prawa handlowego i 161 spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz 30 fundacje i 162 stowarzyszeń.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi Świdnicy. Poniżej udostępniamy Państwu zestaw materiałów zawierających najważniejsze informacje Głównego Urzędu Statystycznego na temat miasta. Zestaw jest na bieżąco aktualizowany wraz z pojawiającymi się nowymi danymi w publikacjach GUS.

Więcej danych można uzyskać na stronach GUS www.stat.gov.pl, regionalnego oddziału GUS we Wrocławiu www.stat.gov.pl/wroc lub na stronach Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl
  

 

Świdnica - Demografia 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat liczebności i struktury demograficznej mieszkańców miasta w 2015 roku.

Świdnica - Rynek Pracy 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych na temat liczebności i struktury bezrobotnych w 2015 roku.

Świdnica - Turystyka 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych na temat liczebności i struktury turystów odwiedzających Świdnicę w 2015 r. oraz bazy noclegowo-turystycznej w mieście.

Świdnica - Oświata 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat szkół i edukacji w 2015 roku.

Świdnica - Kultura i Sztuka 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat kultury i sztuki w 2015 roku.

Świdnica - Ochrona Zdrowia 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat liczebności instytucji ochrony zdrowia w 2015 roku.

Świdnica - Zasoby Mieszkaniowe 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat zasobów mieszkaniowych w 2015 roku.

Świdnica - Gospodarka Komunalna 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat gospodarki komunalnej w 2015 roku.

Świdnica - Gospodarka 2015 (GUS) Tabelaryczny zestaw danych szczegółowych na temat gospodarki w 2015 roku.

Świdnica - Portret Statystyczny 2015 (GUS) Obrazowy zestaw wybranych danych ogólnych na temat miasta w 2015 roku.

 

Opracowała:
Anna Skrzypacz
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego
a.skrzypacz@um.swidnica.pl

 


do góry