Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19", Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

 

Pomoc de minimis na zasadach ogólnych

 

O co można się ubiegać?

  • odroczenie terminu płatności podatku;
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty, określając liczbę i wysokość rat,
  • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od nieterminowanych kwot).
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w ulg:

oraz pod adresem http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html

Jednocześnie z przykrością Informujemy, że pomimo obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, prawo nie daje możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. 

Umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości

pod adresem   http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998,ulgi-lokale-uzytkowe.html

Składanie wniosków o udzielanie ulg zarówno w spłacie należności cywilnoprawnych, jak i dotyczących zobowiązań podatkowych, spowodowanych epidemią koronawirusa, powinno dotyczyć kolejnych miesięcy następujących po dniu 13 marca 2020 r.  Umorzenie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi w ramach pomocy de minimis, dlatego niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów dot. pomocy publicznej.

Wniosek  z wymaganymi załącznikami (wskazane w podlinkowanych stronach), przedsiębiorca może złożyć:

  • w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • w formie elektronicznej wysyłając na adres  um@um.swidnica.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
  • lub z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego w Świdnicy dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wejściu do urzędu.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, informacje szczegółowe udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 74 856 28 91, 

tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych – osoby prawne;

tel. 74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne;

tel. 74 856 28 79 rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych.


do góry