TelePunkt informacyjny dla przedsiębiorców
w sprawie miejskiego pakietu pomocowego

tel. 605 762 069,  74 856 28 60 w godz. 7:30 do 15:30

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19", Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r.

O zwolnienie może ubiegać się przedsiębiorca, będący podatnikiem podatku od nieruchomości, który:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych),
 • na dzień 1 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,
 • znajduje się w grupie przedsiębiorców objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w czasie obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonym na mocy przepisów szczególnych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, z późn. zm.),
 • na dzień 29 lutego 2020 r. nie posiada wobec Gminy Miasto Świdnica zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, przy czym uregulowanie zaległości do dnia złożenia wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały nie wykluczy przedsiębiorcy z możliwości uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.


Podatnik, deklarujący zwolnienie z podatku na mocy niniejszej uchwały wraz z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) lub korektą deklaracji od podatku od nieruchomości (osoby prawne)zobowiązany jest złożyć:

 • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
 • oświadczenie przedsiębiorcy w przedmiocie prowadzonej działalności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


Do pobrania:

Uchwała

Załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Załącznik nr 2: Oświadczenia w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej

Formularze deklaracji dla osób prawnych:

deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [PDF];
– deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [DOC];

– załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN -1 [PDF];
– załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 [DOC];
– załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [PDF];
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [DOC]. 

Formularze dla osób fizycznych:

– informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 [PDF]
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  ZIN-1 [PDF]
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  ZIN-2 [PDF]
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników  ZIN-3 [PDF]
w formie edytowalnej - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 [XLS]

Kontakt:

tel. 605 762 069 informacje o ulgach

tel. 74 856 28 05, 74 856 28 99 w zakresie pomocy przy wypełnieniu formularzy - osoby prawne

tel. 74 856 29 30, 74 856 29 29, 74 856 28 07 w zakresie pomocy przy wypełnieniu formularzy - osoby fizyczne

 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w kwietniu i maju 2020 roku, wyznaczając następujące terminy:

 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.,
 • osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r.  przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r. (przy czym uregulowanie zaległości podatkowych do dnia złożenia wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, nie wykluczy przedsiębiorcy z możliwości ubiegania się o ulgę).

 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub;
 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez przedsiębiorcę, podatnika podatku od nieruchomości:

 

Do pobrania:

Uchwała

Załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Załącznik nr 2: Oświadczenia w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Kontakt

tel. 605 762 069 informacje o ulgach

Ulgi w czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżaw

Wprowadzona zostaje szczególna forma pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, poprzez wprowadzenie ulg, polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Świdnica, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica.

Powyższe formy pomocy stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.


Ulga, polegająca na odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r., może zostać udzielona przedsiębiorcy, który według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i zobowiązany został na podstawie przepisów szczególnych do faktycznego całkowitego zaprzestania jej prowadzenia w związku z konsekwencjami ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.


Ulga, polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. może zostać udzielona przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość ulgi udzielana będzie w wysokości:

 • 50% - jeżeli przychody spadły od 30% do 50% łącznie,
 • 80% - jeżeli przychody spadły o więcej niż 50%

Ulgi powyższe nie dotyczą opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, odbioru ścieków i odbioru odpadów.


Ulga, polegająca na odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, może zostać udzielona przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ulga, polegająca na odroczeniu płatności/ rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, przysługuje najwcześniej od 1 kwietnia 2020 r. a najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.


Składając wniosek o udzielenie pomocy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, należy załączyć:

 • oświadczenia wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

 

Do pobrania:

Uchwała

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o udzielenie pomocy

Załącznik nr 2: Oświadczenie wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy

Załącznik nr 3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc


Kontakt:

tel.  74 856 28 79 ulgi z czynszu najmu  lokali użytkowych i dzierżaw

 

 

Pomoc de minimis na zasadach ogólnych

 

O co można się ubiegać?

 • odroczenie terminu płatności podatku;
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty, określając liczbę i wysokość rat,
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od nieterminowanych kwot).
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w ulg:

oraz pod adresem http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html

Jednocześnie z przykrością Informujemy, że pomimo obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, prawo nie daje możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. 

Umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości

pod adresem   http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998,ulgi-lokale-uzytkowe.html

Składanie wniosków o udzielanie ulg zarówno w spłacie należności cywilnoprawnych, jak i dotyczących zobowiązań podatkowych, spowodowanych epidemią koronawirusa, powinno dotyczyć kolejnych miesięcy następujących po dniu 13 marca 2020 r.  Umorzenie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi w ramach pomocy de minimis, dlatego niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów dot. pomocy publicznej.

Wniosek  z wymaganymi załącznikami (wskazane w podlinkowanych stronach), przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres  um@um.swidnica.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
 • lub z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego w Świdnicy dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wejściu do urzędu.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, informacje szczegółowe udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 74 856 28 91, 605 762 069;

tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych – osoby prawne;

tel. 74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne;

tel. 74 856 28 79 rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych.


do góry