A
A+
A-

Przedsiębiorcy mogą liczyć również na wsparcie lokalnych instytucji otoczenia biznesu, do których należą:

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych /SSIG - powstało w 2001 r. i jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych, wspomagającym inicjatywy gospodarcze i społeczno– gospodarcze mieszkańców Powiatu Świdnickiego. Gmina Miasto Świdnica jest jednym z założycieli (Powiat Świdnicki, Gmina Jaworzyna Śląska). Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju regionu i podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz minimalizowania zagrożenia bezrobociem, przez wspieranie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy. Stowarzyszenie udziela pożyczek, prowadzi doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 3 czerwca 2016 r. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, zostało wybrane na Pośrednika Finansowego, zdobywając w punktacji II miejsce ex aequo,
w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Fundusz Regionalny sp. z o.o. Dzięki temu do dyspozycji Stowarzyszenia będzie 5 000 000 zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z Dolnego Śląska w formie krótkoterminowych pożyczek.:

W 2016 r. Stowarzyszenie udzieliło przedsiębiorcom łącznie 8 pożyczek na kwotę 800 000,00 zł. W tym przedsiębiorcom:

- prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica
i zamieszkującym inną gminę: 1 pożyczek na kwotę 100 000,00 zł;

- zamieszkującym i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica: 3 pożyczek na kwotę 230 000,00 zł.

W 2016 r. łączny kapitał wykorzystany przez przedsiębiorców na terenie Gminy Miasta Świdnica to 330 000,00 zł.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy /SIPH/ z siedzibą w Rynku 1A. Izba powstała w 1993r. i jest organizacją samorządu gospodarczego, obejmującą swoim zasięgiem województwo dolnośląskie. Organizacja zrzesza osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą i prawne podmioty gospodarcze, popierające cele stowarzyszenia. Obecnie do Stowarzyszenia należy 70 firm i przedsiębiorców ze Świdnicy i okolic. Misją SIPH jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, promocja firm, ich produktów i usług. Celem nadrzędnym jest podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego oraz prowadzi kilkuletnią stałą współpracę z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec. Jest wydawcą dwóch kwartalników: „Polsko – czeskiego biuletynu przedsiębiorcy” /2006/, „Innowacje na czesko – polskim pograniczu” /2013/. W roku 2013 otrzymała nagrodę „Świdnickiego Gryfa” w kategorii „Firma społecznej odpowiedzialności biznesu”. SIPH jest członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim oraz współzałożycielem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich /SPiKŚ/ z siedzibą w Rynku 1A. Stowarzyszenie powstało 1990r. z inicjatywy 23 osób. Misją Stowarzyszenia jest „Być profesjonalnym Stowarzyszeniem, wpierającym swoich członków, będącym miejscem wymiany doświadczeń, wspomagającym inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne oraz okazującym szacunek współczłonkom, współpracownikom i społeczności”. Celami nadrzędnymi min. jest umożliwienie członkom Stowarzyszenia samorealizacji przez intelektualne oddziaływanie na postawy ludzi w przedmiocie przedsiębiorczości, aktywności życiowej i gospodarczej, propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej własności, wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzenie obywatelskiej aktywności gospodarczej i społecznej, upowszechnianie etosu pracy i sukcesu oraz działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa oraz obywateli. Dziś członkami SPiKŚ jest 41 przedsiębiorców, menedżerów i przedstawicieli wolnych zawodów z terenu Świdnicy, Strzegomia i Jaworzyny Śląskiej. SPiKŚ jest inicjatorem i współorganizatorem programu "Zostańcie z nami -  Miasto i Powiat Świdnica”, realizowanego od 2016 roku. Od kilkunastu lat propaguje historię miasta i regionu poprzez przygotowywany z Muzeum Dawnego Kupiectwa konkurs „Świdnica – moje miasto” wspiera także akcje charytatywne i projekty kulturalne na terenie miasta.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Świdnicy przy
ul. Budowlanej 10. Cech powstał w 1945r. i zrzesza ok. 90 członków. Organizacja skupia wokół siebie rzemieślników i kupców wszystkich branż, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Świdnickiego. Zadaniem Cechu m.in. jest kultywowanie tradycji rzemieślniczych, szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowe i rzetelne wykonywanie zawodu, mające na celu integrację środowiska, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów. Cech współpracuje z organizacjami gospodarczymi i społecznymi, organizuje pomoc
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnianych przez nich pracowników oraz uczniów. Sprawuje nadzór nad przebiegiem, przygotowaniem zawodowym w rzemiośle pracowników młodocianych. Organizuje pomoc instruktażową i szkoleniową w zakresie BHP oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych.

Świdnicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej /ŚR FSNT NOT/ z siedzibą w Świdnicy przy ul. Basztowej 2, powstała w 2004r. po wyodrębnieniu się z jednostki wałbrzyskiej działającej w Świdnicy od 1980r. Świdnicka wspólnota integruje wokół siebie polskich techników i inżynierów oraz reprezentuje społeczność techniczną. Działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: twórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia różnorodną działalność w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych. Współpracuje z ekspertami w dziedzinach wdrażania nowoczesnych technologii produkcji, badań, wprowadzania systemów zarządzania jakością, ochrony środowiska itp. Przy ŚR FSNT NOT działa Ośrodek Innowacji, którego celem jest profesjonalne i efektywne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2016 NOT skorzystał z miejskiej dotacji w wysokości 14.600 zł, która pozwoliła na remont elewacji przy ul. Basztowej.

Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość /SWP/ - Centrum Wspierania Biznesu Powstało na początku lat 90. Wyspecjalizowana pozarządowa organizacja ekspercka o profilu projektowym. Wspomaga rozwój przedsiębiorczości i rozwój regionalny poprzez specjalistyczne i zaawansowane usługi szkoleniowe i doradcze oraz projekty badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi technologiami. Usługi te kierowane są do przedsiębiorstw, samorządów, jednostek badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych. Główną domeną działalności stowarzyszenia jest dobór technologii służących redukcji zużycia energii, analiza opłacalności rozwiązań technologicznych, audyty energetyczne budynków. Specjalizuje się w trzech obszarach sektorowo-tematycznych:

- Obszar 1 – ENERGIA: programy rozwoju lokalnej i regionalnej energetyki rozproszonej (głównie energetyka odnawialna, zdecentralizowane systemy zarządzania oraz efektywność energetyczna w budownictwie),

- Obszar 2 – INNOWACJE: kreowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań oraz ich transfer do przedsiębiorstw i samorządów,

- Obszar 3 – TURYSTYKA: lokalne i regionalne programy zrównoważonego rozwoju turystyki, wprowadzające innowacyjne modele biznesowe i pionierskie technologie informatyczne.

Stowarzyszenie jest jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Realizuje autorskie programy redukcji niskiej emisji z włączeniem społeczności lokalnych. Aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu. W chwili obecnej, stowarzyszenie przewodniczy grupie kooperacyjnej, skupiającej ponad 60 firm i instytucji naukowych. Jest właścicielem super inteligentnego budynku demonstracyjnego i testowego, do weryfikacji technologii. W 2016 roku SWP włączyło się aktywnie m.in. w organizację RST Półmaratonu świdnickiego przygotowując na terenach OSIR miasteczko edukacyjne dla mieszkańców

Świdnickie Stowarzyszenie Kupców i Restauratorów Kaduceusz z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 3, które oficjalnie zaczęło działać od lutego 2014 r. Ma ono na celu aktywizację centrum miasta i ożywienie Świdnicy promowanie historii, tradycji i rozwoju środowiska kupieckiego, integrację środowisk kupieckich i drobnej wytwórczości, rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami miasta. Stowarzyszenie organizuje akcje promocyjne zachęcające do korzystania z usług lokalnych sprzedawców i restauratorów


do góry