A
A+
A-
Świdnica 

Świdnica miasto z tradycjami. Świdnica jako ośrodek subregionalny o charakterze przemysłowym, wyróżnia się potencjałem gospodarczym, kulturą mieszczańską, a także znaczącym na mapie Polski zabytkiem, jakim jest Kościół Pokoju znajdujący się na liście UNESCO. Centralne położenie w powiecie oraz rozwinięte powiązania komunikacyjne pomagają miastu w pełnieniu funkcji związanych z realizacją wielu potrzeb społeczności lokalnej, między innymi w zakresie szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, zaopatrzenia i obsługi finansowej. Na terenie miasta znajdują się urzędy powiatowe i gminne:  Urząd Miejski, Urząd Gminy Świdnicy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Prokuratura Okręgowa. Funkcjonuje tu ponadto wiele podmiotów i instytucji regionalnych i ponadregionalnych, takich jak: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Polsko-Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, a także podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto stanowi również siedzibę Diecezji Świdnickiej z Kurią Biskupią.

 

Świdnica w liczbach

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami:

1) Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicyza rok 2018

2) Raport o stanie bezrobocia w Świdnicy za rok 2018

Gmina Miasto Świdnica zajmuje obecnie 253 miejsce wśród ogółem 915 polskich miast pod względem obszaru, który obejmuje 22 km2 oraz 76 miejsce pod względem liczby ludności.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Świdnica liczyła 57 671 mieszkańców. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2017 r. wyniósł -2,84. Statystycznie na 1 km2 w 2017 r. przypadało w Świdnicy 2  650 mieszkańców.

W strukturze demograficznej świdniczan w 2017 r.  8 702 (15,1%) mieszkańców miasta stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17-tego roku życia), 14 620 (25,4%) osoby w wieku poprodukcyjnym (emeryci) i  34 349 (59,6 %) osoby w wieku produkcyjnym.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Świdnicy zarejestrowanych w PUP na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1198 osób (w tym 647 kobiet – 54,0%).

W rejestrze Regon w 2017 r. w Świdnicy działało 8473 podmiotów gospodarczych, w tym 4 904 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 826 spółek cywilnych, 711 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i 14 spółek akcyjnych.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi Świdnicy. Poniżej udostępniamy Państwu zestaw materiałów zawierających najważniejsze informacje Głównego Urzędu Statystycznego na temat miasta. Zestaw jest na bieżąco aktualizowany wraz z pojawiającymi się nowymi danymi w publikacjach GUS.

Więcej danych można uzyskać na stronach GUS www.stat.gov.pl, regionalnego oddziału GUS we Wrocławiu www.stat.gov.pl/wroc lub na stronach Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl

Świdnica w liczbach (2018) 

Opracowała:
Paula Pilarska-Skoruch
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego
p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Lokalizacja

Dynamiczny rozwój miasta warunkowany był strategicznym położeniem na szlaku handlowym. Również obecnie Świdnica znajduje się na przecięciu najważniejszych w regionie dróg krajowych i regionalnych  w bliskiej odległości od Wrocławia, lotniska, granic krajów takich jak Czechy czy Niemcy.

 

Potencjał gospodarczy miasta

Potencjał gospodarczy Świdnicy tworzą nie tylko duże przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, ale również lokalni mikro, mali i średni przedsiębiorcy różnych branż sektora przemysłu i usług, działający Świdnicy od lat, potrafiący reagować na zmieniające się warunki lokalne i globalne. Świadczy to o ich potencjale, efektywności zarządzania, pomysłowości, dobrym zespole pracowników, zdolności do powiększania sprzedaży i zysków, otwartości na innowacje i nowe technologie.

Liczba, kondycja oraz branże, w których działają świdnickie przedsiębiorstwa, decydują o rozwoju społeczno- gospodarczym naszego miasta i stanowią siłę napędową lokalnej regionalnej gospodarki. Od kilku lat obserwujemy większą stabilność istniejących firm oraz zwiększenie się dochodów z podatku CIT oraz PIT, co świadczy o dobrej kondycji świdnickich przedsiębiorstw.

Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

 

Podmioty gospodarki narodowej w Świdnicy wg sekcji PKD

Najwięsze firmy

Świdnica historycznie związana była głównie z przemysłem elektromaszynowym i motoryzacyjnym. Kryzys gospodarczy lat 90-tych spowodował jednak duże osłabienie w przemyśle. Dotknęło to wielu świdnickich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych największych, które zatrudniały od kilkuset do często ponad tysiąca osób. Efektem tego wiele osób pozostało bez pracy. W 2002 r. pracy nie miało ponad 6 tys. osób. Dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu dziś zatrudnienia nie ma ok. 2 300 spośród 60 tysięcy mieszkańców.

Priorytetem obecnych władz miasta jest tworzenie nowych miejsc pracy. Konsekwentne działania doprowadziły do utworzenia 21 kwietnia 2004 r. na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, co spowodowało, że Świdnica stała się obiektem zainteresowania wielu nowych przedsiębiorców. Obecnie teren świdnickiej podstrefy wynosi około 162,6 ha.


foto: Electrolux W grudniu 2006 r. otwarta została nowoczesna fabryka kuchenek szwedzkiego koncernu Electrolux Poland Sp. z o.o., który we wrześniu 2005 r. w rejonie dzielnicy Zawiszów (tereny podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zakupił działkę o powierzchni ok. 30 ha, gdzie wybudowano hale produkcyjne o powierzchni 22.500 m2, magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 5.500 m2, pomieszczenia biurowe i socjalne o powierzchni 2.700 m2 oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków. 17 marca 2011r. firma uzyskała kolejne zezwolenie, zgodnie z którym przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 20 pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest najpóźniej do dnia 31.12.2012r.

Colgate-Palmolive

W tym samym rejonie, również na terenach objętych podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulokował także swoją inwestycję amerykański koncern Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., który w kwietniu 2006 r. nabył teren o powierzchni ok. 22 ha. We wrześniu 2007 r. uruchomiono nowy zakład o powierzchni 33.818 m2  wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, gdzie produkowane są wyroby do higieny jamy ustnej – pasty do zębów. Zakład zatrudnia około 700 osób.

Nie są to jedyne firmy, które wybrały Świdnicę. W rejonie ul. Przemysłowej swoje inwestycje ulokowały kolejne firmy zagraniczne i polskie. Niemieckie firmy Klingenburg International Sp. z o.o., japońska firma Nifco Poland Sp. z o.o., polsko-duńska firma Forma System Sp. z o.o.

Klingenburg International Sp. z o.o.
W grudniu 2005 r. przedsiębiorstwo Klingenburg International Sp. z o.o. nabyło w Świdnicy tereny inwestycyjne – ok. 2,1 ha a w niespełna rok od zakupu terenu – w grudniu 2006 r. uruchomiono zakład produkcji proekologicznych obrotowych i płytowych wymienników ciepła minimalizujących zużycie energii oraz nawilżaczy – elementów montowanych w systemach klimatyzacyjnych. 29 sierpnia 2008r. przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach którego zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,8 mln zł oraz zatrudnienie 19 pracowników.

Nifco


W kwietniu 2006 r. firma Nifco Poland Sp. z o.o. nabyła grunt o powierzchni ok. 4,7 ha, a już na przełomie czerwca/lipca 2007 r. rozpoczęto produkcję nitów, pierścieni, zacisków z tworzyw sztucznych oraz innych części na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

 

Forma System


W styczniu 2008 r. firma Forma System Sp. z o.o. nabyła grunt przy ul. Przemysłowej o powierzchni 2,7699 ha, gdzie ulokowany został zakład produkcji blatów z granitów, marmurów i konglomeratów. Firma zadeklarowała utworzenie 50 miejsc pracy.

 

W tym samym czasie zezwolenie otrzymała firma AAM Poland Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją mechanizmów różnicowych, modułów napędu tylnego i zespoły przeniesienia napędów do pojazdów mechanicznych. Wysokość inwestycji szacuje się na co najmniej 160 mln zł. Przedsiębiorstwo ma zapewnić 200 miejsc pracy.Wszystkie wspomniane firmy ulokowały swoje inwestycje na terenach podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W rejonie ul. Przemysłowej tereny zakupiły również firmy już obecne na lokalnym rynku tj. polska (świdnicka) firma Galess S.j, niemiecka spółka Krause Sp. z o.o., włoska spółka Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o., polskie (świdnickie) spółki: Sonel S.A.Dolmeb Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o., polska firma Abet Sp. z o.o.

Sonel

W celu rozbudowy swojego zakładu Spółka  Sonel S.A. we wrześniu 2006 r. nabyła teren o powierzchni 1,88 ha, gdzie ulokowana została hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2.  Inwestycję ulokowano w obrębie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Galess


Firma Galess S.j. w kwietniu 2005 r. nabyła grunty (tereny podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) o pow. ok. 2 ha. Produkcję w nowym zakładzie uruchomiono na przełomie października i listopada 2006 r. Firma zadeklarowała utworzenie co najmniej 40 miejsc pracy.

 

Poza terenami podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej swoje inwestycje ulokowały następujące firmy:

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o.,

We wrześniu 2006 r. firma Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o., uruchomiła produkcję włókien poliestrowych, geowłóknin, włóknin wysokopuszystych. Firma we wrześniu 2004 r. nabyła teren o powierzchni ok. 9,3 ha, gdzie wybudowana została hala, magazyn i biura o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m². W firmie zatrudnionych jest około 200 osób.

KrauseW 2005 r. firma Krause Sp. z o.o. zakupiła tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 9 ha w celu rozbudowy swojego zakładu. W zakładzie pracuje obecnie około 250 osób.

Dodatkowo, firma Abet Sp. z o.o. w 2007 r. nabyła teren w rejonie ul. Przemysłowej o powierzchni 0,6055 ha, gdzie uruchomiony został zakład produkcji materiałów budowlanych.

W celu rozbudowy firma Eurotrans-Wądołowski w czerwcu 2007 r. zakupiła grunt o powierzchni 3,3865 ha, gdzie w pierwszym etapie został uruchomiony plac parkingowy dla samochodów ciężarowych.

W październiku 2007 r. Dolmeb Sp. z o.o. nabył teren o powierzchni 3,8035 ha, gdzie otwarty został zakład branży meblowej. Przedsiębiorca zatrudnia około 400 osób. Firma jest jednym z dostawców mebli dla koncernu IKEA.

Franc-Gardiner


Także, w październiku 2007 r. w rejonie ul. Towarowej, kolejną inwestycję ulokowała firma Franc-Gardiner Sp. z o.o., producent rolet oraz dekoracji okiennych, zakupując teren o powierzchni 2,0104 ha.

Prasmet


W styczniu 2007 r. przy ul. Parkowej grunt o powierzchni 1,2642 ha nabyła świdnicka firma Prasmet Sp. z o.o. Firma dostarcza usługi w zakresie kompleksowej obróbki detali na automatach tokarskich, obróbki plastycznej metali na prasach automatycznych  hydraulicznych oraz produkuje czujniki i wyłączniki termiczne do pojazdów samochodowych.

Wyraźne ożywienie w świdnickim przemyśle, wpływa pozytywnie na inne dziedziny gospodarki w tym na rozwój usług hotelarskich, handlu i mieszkalnictwo.

 

 


 


 

Informacje o inwestorach

Colgate-Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o.o. – spółka należąca do amerykańskiego koncernu Colgate-Palmolive Company, wytwarzającego i sprzedającego produkty do pielęgnacji ciała i włosów, higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży, środki czystości oraz produkty dla zwierząt. Colgate to firma o zasięgu globalnym, istniejąca od 1953 i prowadząca działalność w ponad 200 krajach. Firma jest właścicielem m.in. marek Colgate, Palmolive, Colodent, Protex, Ajax, Speed Stick oraz Hill's Pet Nutrition itp., W Świdnicy uruchomiony został zakład produkujący pastę do zębów.
www.colgate.pl

Electrolux Poland Sp. z o.o. – spółka należąca do szwedzkiej firmy Electrolux, będącej światowym liderem w produkcji sprzętu i wyposażenia do kuchni, sprzętu sprzątającego, sprzętu do ogrodu i lasu, diamentowych narzędzi do obróbki kamienia, zarówno dla klientów indywidualnych oraz dla firm profesjonalnych. Electrolux to firma z tradycjami funkcjonująca od 1910 r. Prócz marki Electrolux, w Polsce produkty firmy znane są m.in. pod markami AEG, Zanussi, Husqvarna, Partner, McCulloch, Diamant Boart itp. W Świdnicy uruchomiono zakład produkcji kuchenek. Obecnie Electrolux, prócz Świdnicy ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne tj. w Siewierzu (produkcja suszarek), Żarowie (produkcja zmywarek), Oławie (produkcja pralek).
www.electrolux.pl

Galess s. j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – firma z branży chemicznej działająca od 24 lat w Świdnicy i specjalizująca się w usługach galwanicznych tj. cynkowaniu, nakładaniu powłok miedź-nikiel-chrom, miedziowaniu, niklowaniu, cynowaniu, chromowaniu, srebrzeniu, anodowaniu i alodynowaniu, mosiądzowaniu, odtłuszczaniu i trawieniu stopów miedzi i stali, odtłuszczaniu rozpuszczalnikami elementów wykonywanych ze stali i mosiądzu oraz cynkowaniu ogniowym
http://www.galess.com.pl/

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort sp. z o.o. – firma obecna w Polsce od 1991 r., a w Świdnicy od 2004 r., wchodząca w skład włoskiej grupy Industrie Maurizio Peruzzo. Działalność firmy obejmuje produkcję włóknin wysokopuszystych, poliestrowych – Ovata odzieżowa, Ovata kołdrowa, Ovata meblowa, geowłóknin – Geotess, włóknin technicznych – Valtex, termozgrzewalnych, igłowanych, filtracyjnych, obuwniczych, welurowych, antypoślizgowych, włóknin specjalnych samochodowych oraz sprzedaż włókien poliestrowych i polipropylenowych. Produkty firmy znajdują zastosowanie w przemyśle meblarskim, odzieżowym i samochodowym. Spółka eksportuje swoje produkty do krajów Unii Europejskiej – Wielka Brytania, Niemcy do Rosji i na Ukrainę.
www.comfort.pl

KRAUSE Sp. z o.o. – spółka córka niemieckiej firmy KRAUSE-Werk założonej 106 lat temu w Alsfeld (Hesja). Dzięki wieloletniej tradycji w branży produkcji drabin oraz innowacjom przedsiębiorstwo jest obecnie wiodącym producentem drabin i rusztowań w Europie. Grupa Krause posiada zakłady w Niemczech, Polsce i na Węgrzech.
http://www.krause-systems.pl/

Nifco Poland Sp. z o.o – spółka należąca do japońskiej firmy Nifco utworzonej w 1967 r. w Japonii, która jako pierwsza wprowadziła tworzywa sztuczne jako alternatywę dla metali do produkcji tzw. fasteners – zacisków, nitów i pierścieni. Produkowane elementy posiadają wszelkie zalety materiałów z tworzywa sztucznego: są lekkie, nierdzewne i bardzo plastyczne. Odbiorcami wyrobów firmy są japońscy producenci samochodów i elektronicznego sprzętu domowego oraz zagraniczne firmy motoryzacyjne m.in. Ford Motor Company, General Motors i Hyundai. Koncern posiada spółki zależne i podmioty powiązane w dwunastu krajach świata, w tym w Azji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.
www.nifco.com

Klingenburg International Sp. z o.o. – firma należąca do znanej na ogólnoświatowym rynku niemieckiej firmy Klingenburg GmbH z branży produkcji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych. Gama produktów obejmuje m.in. rotory osuszające, wymienniki obrotowe (jedyny producent w Polsce), płytowe wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe oraz nawilżacze natryskowe. Przedsiębiorstwo jest także jedynym w świecie producentem wszystkich składników niezbędnych w technologii DEC (Dessicative Evaporative Cooling = chłodzenie przez bezpośrednie odparowanie). Do grupy odbiorców  produktów firmy należą liczący się producenci z branży motoryzacyjnej m.in. Mercedes, BMW, Volvo, VW, Audi, GM Opel, Toyota, Ford, Peugeot, Fiat, Honda, Saab i inne, stosujący regeneratory do odzysku ciepła z procesów lakierniczych oraz polscy producenci central klimatyzacyjnych. Firma funkcjonuje na rynku od 27 lat. W Świdnicy produkuje proekologiczne wymienniki ciepła minimalizujące zużycie energii – elementy montowane w systemach klimatyzacyjnych.
www.klingenburg.pl

SONEL S.A. – polski producent wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Produkowane mierniki służą do pomiaru: impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, rezystancji izolacji, kontroli zabezpieczeń różnicowoprądowych, instalacji elektrycznych, małych rezystancji. Swoją pozycję na rynku firma potwierdziła uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001.
W 2003 r. firma zyskała rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie produkcji, serwisu i projektowania przyrządów pomiarowych, została m.in. laureatem konkursu „Gazele Biznesu 2006”, laureatem Złotej Statuetki „POLSKI SUKCES 2005” w ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego, uzyskała tytuł „EURO LEADER 2006” – w zakresie produkcji elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz tytuł „LIDER RYNKU 2006” – najlepsza w Polsce firma w zakresie produkcji elektronicznych przyrządów pomiarowych. Produkty firmy zostały wielokrotnie docenione i wyróżnione na międzynarodowych targach elektrotechnicznych ELEKTRO-EXPO, ELTARG, TAREL. Firma oferuje wyroby za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów na terenie całej Polski i za granicą.
www.sonel.pl


DOLMEB Sp. z o.o. – fabryka mebli – polska spółka powstała w 2002 r. w wyniku prywatyzacji PPHU „DOLMEB” obecnego na ryku meblarskim od 1991 r. Firma wyspecjalizowała się w produkcji mebli na bazie płyt MDF. Wyroby przedsiębiorstwa przeznaczone są głównie na eksport do krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Tajlandii i Hong-Kongu. Od 1994 r. jednym z głównych odbiorców firmy jest IKEA. Prócz zakładu w Świdnicy firma posiada zakład w Srebrnej Górze.
www.dolmeb.nw.pl

PRASMET Sp. z o.o. – spółka funkcjonuje od 2002 r. i jest dostawcą usług w zakresie kompleksowej obróbki detali na automatach tokarskich, obróbki plastycznej metali na prasach automatycznych i hydraulicznych oraz producentem czujników i wyłączników termicznych do pojazdów samochodowych. Spółka dysponuje technologiami obróbki metali metodą skrawania, tłoczenia w metalu oraz przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i obecnie rozpoczyna inwestycje w zakresie przetwórstwa termoplastów. Od 2003 r. spółka posiada ISO 9001. Głównym odbiorcą wyrobów i usług jest Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. – producent liczników do pomiaru energii elektrycznej. Ponadto firma współpracuje z GE Power Controls Polska Sp. z o.o. Kłodzko, GE Power Controls S.A. Łódź, Delphi Poland S.A. Ostrów Wielkopolski oraz Fiat Auto Poland.
www.prasmet.com


EUROTRANS – Wądołowski – polska firma powstała w 1994 r., jedna z największych firm w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego towarów uniwersalnych i drobnicowych oraz ładunków ponadnormatywnych, jak również usług spedycyjnych na terenie woj. dolnośląskiego, posiadająca nowoczesny tabor pojazdów ciężarowych uniwersalnych o ładowności od 2,5 do 24 ton i pojemności do 100 m3. Dzięki nawiązanej współpracy z szeregiem spedycji krajowych i zagranicznych firma jest obecna w większości krajów europejskich (główne kierunki – Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja). Firma świadczy również usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów, sprzedaży, montażu i napraw ogumienia, sprzedaży i wymiany olejów, płynów eksploatacyjnych, itd.
www.eurotrans.pl

Forma System Sp. z o.o. – specjalizuje się w produkcji blatów z granitów, marmurów i konglomeratów w oparciu o najnowsze technologie obróbki kamienia.
www.formasystem.pl

 


do góry