A
A+
A-

Ogólne informacje dotyczące pomocy publicznej

Definicja tego pojęcia wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej. Wskazują one, iż pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

 • beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
 • jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
 • stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
 • oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż nie spełnienie choćby jednaj z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

 

Pomoc de minimis na zasadach ogólnych

O co można się ubiegać?

 • odroczenie terminu płatności podatku;
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty, określając liczbę i wysokość rat,
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od nieterminowanych kwot).
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w ulg:

oraz pod adresem  http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html

Jednocześnie z przykrością Informujemy, że pomimo obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, prawo nie daje możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. 

Umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości

pod adresem    http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998,ulgi-lokale-uzytkowe.html

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi w ramach pomocy de minimis, dlatego niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów dot. pomocy publicznej.

Wniosek  z wymaganymi załącznikami (wskazane w podlinkowanych stronach), przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres  um@um.swidnica.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
 • lub z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego w Świdnicy dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wejściu do urzędu.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, informacje szczegółowe udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych – osoby prawne;

tel. 74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne;

tel. 74 856 28 79 rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych.

Państwowy pakiet pomocowy

 

Kontakt:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. 74 8562 891, e-mail: l.szafran@um.swidnica.pl

 


do góry