INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Witamy przedsiębiorców oraz osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą.

 
ABECADŁO PRZEDSIĘBIORCY:
 
A - Co i gdzie załatwimy?

Pok.1 parter: wpis do działalności gospodarczej,  zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu,  na wniosku CEIDG-1 i pozostałych częściach wniosku CEIDG-1 w razie potrzeby;

- zaświadczenia potwierdzające wpis w ewidencji działalności gospodarczej,  wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie,  zmianie wpisu,   decyzji o wykreśleniu, potwierdzenie kopii zaświadczeń i decyzji dotyczących danych z ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie danych historycznych, kiedy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta;

 - sprawy dotyczące uzyskania zezwolenia na  sprzedaż alkoholu, zgody na otwarcie sklepu w godzinach nocnych i uzgadniania zamknięcia placówek handlowych.

 

B - Jak składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej dalej CEIDG od 01.07.2011r.

WSTĘP

Czynności związane z wpisem , zmianą wpisu, zawieszeniem, wznowieniem , zakończeniem- wykreśleniem wpisu działalności gospodarczej do CEIDG są bezpłatne.

Od 01.07.2011r. weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG  jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Rozwoju, organem ewidencyjnym jest aktualnie Minister Rozwoju, a nie Prezydent Miasta. Minister Rozwoju jest organem ewidencyjnym dla wszystkich wpisów dokonywanych na podstawie wniosków CEIDG-1 o wpis składanych od 01.07.2011 r. bez względu na sposób składania wniosku. Od dnia 29.12.2011 r. nie ma już gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Archiwowane są jedynie historyczne dane z tej ewidencji. W tym dniu nastąpiła migracja danych z ewidencji Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Ministerstwa Gospodarki (aktualnie Ministerstwa Rozwoju).

 

WPIS

1. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony przez przedsiębiorcę na dwa sposoby:
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl). System Teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy- przedsiębiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działalność przez Internet musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil. Bez logowania się do CEIDG, można przygotować wniosek on-line w domu, spisać nr wniosku, a podpisać go w dowolnie wybranym urzędzie gminy, po identyfikacji tożsamości na podstawie dokumentów podanych w pkt. 2;

albo (nie posiadający kwalifikowanego podpisu lub zaufanego profilu)

- w formie papierowej również na formularzu CEIDG-1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy, np. Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Wniosek papierowy składany osobiście powinien być podpisany w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Świdnicy w pok.1- parter, a na wniosku CEIDG przysłanym listem poleconym, własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza.

2. Od 01.07.2011r. Urząd Miejski w Świdnicy- Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego jest załatwiającym sprawę przedsiębiorcy poprzez:

- przyjęcie wniosku CEIDG-1 i pozostałych części wniosku CEIDG w zależności od potrzeb;

- potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy, identyfikacja tożsamości następuje po okazaniu ważnego dowodu osobistego, lub paszportu, lub w przypadku cudzoziemców dokumentu potwierdzającego status pobytu w Polsce np. karty pobytu, karty Polaka oraz decyzji organu wydającego zgodę na pobyt w Polsce ( oryginał do wglądu i zeskanowania).

- wystawienie potwierdzenia za pokwitowaniem jego przyjęcia;

- przekształcenie papierowego wniosku w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG

3. Zakończeniem sprawy będzie przyjęcie wniosku przez system CEIDG.

4. Przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG musi nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego opatruje wniosek potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła za przedsiębiorcę do CEIDG.

5. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, o ile jest poprawny i nie został przez system CEIDG odrzucony.

6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia o wpisie do CEIDG, tylko sprawdza na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl czy został dokonany wpis. Wydruk ze strony internetowej CEIDG będzie zaświadczeniem potwierdzającym jego wpis.

7. Na zasadach Kodeksu cywilnego przedsiębiorca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo- w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnym: rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd., zstępnym: dzieciom, wnukom, prawnukom itd.- osobom spokrewnionym w linii prostej lub rodzeństwu dokument podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
W pozostałych przypadkach podlega opłacie skarbowej 17 PLN. Oryginał pełnomocnictwa każdorazowo należy dołączyć do akt załatwianej sprawy, jeśli dane pełnomocnika nie zostały wprowadzone do systemu CEIDG ( w sytuacji gdy wniosek CEIDG-1 jest składany przez pełnomocnika nie wpisanego do CEIDG).Szczegółowe informacje na temat pełnomocnictwa- strona internetowa www.ceidg.gov.pl.

8. Złożenie wniosku CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wymaga zdefiniowania rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej PKD 2007. Wybrane PKD 2007 wpisujemy w rubryce i polach wniosku CEIDG-1 06.3 na poziomie podklasy tj. 4 cyfry i litera. Jeśli mamy więcej niż 10 rodzajów działalności (PKD) stosujemy wniosek CEIDG-RD. Na stronie Ministerstwa Rozwoju www.ceidg.gov.pl oraz Głównego Urzędu Statystycznego możliwe jest wyszukiwanie kodów. Dokładny adres strony to: www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

9. Jeśli przedsiębiorca posiada oprócz głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i dodatkowego miejsca wykonywania działalności kolejne miejsce wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić część CEIDG-MW.

10.Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Uwagi ogólne:

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej-założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wiąże się ze-złożeniem wniosku CEIDG -1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
( „x” w rubryce 01.1);
- wypełniamy wszystkie pola i rubryki oznaczone * zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1 dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl.

-kierujemy się nagłówkami rubryk;

-w rubryce 06 podajemy nazwę firmy pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarcza łącznie z imieniem i nazwiskiem. Imię i nazwisko to konieczny element nazwy zgodnie z Kodeksem cywilnym. Dodatkowe określenia w nazwie mogą być podane, ale nie muszą, jeśli chce działać tylko pod imieniem i nazwiskiem;

-daty podajemy w formacie ROK MIESIĄC DZIEŃ;

-podajemy wszystkie wymagane adresy: miejsce zamieszkania, zameldowania, głównego miejsca wykonywania, pozostałych miejsc wykonywania, do korespondencji, przechowywania dokumentacji rachunkowej. Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG, np. tytuł własności, współwłasności, umowę dzierżawy, najmu, umowę użyczenia. Przedsiębiorca nie dołącza dokumentu do wniosku, ale musi go przedstawić organom kontrolnym (Urząd Skarbowy, PIP, Minister Rozwoju) w razie potrzeby. Stosowne oświadczenie w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości od 01.01.2017 r. przedsiębiorca składa w pkt. 03.15 wniosku CEIDG-1. Brak oświadczenia skutkuje uznaniem wniosku CEIDG-1 za niepoprawny i brakiem wpisu/ zmiany wpisu do CEIDG.

-dane dla potrzeb właściwego GUS, ZUS, Urzędu Skarbowego.

11. Szczegóły wypełniania wniosku CEIDG-1- patrz instrukcja. Części CEIDG -MW, CEIDG -RD, CEIDG –RB, CEIDG –SC dołączamy w razie potrzeby.

 

ZMIANA WPISU

Wniosek CEIDG -1 o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Uwagi ogólne:

 • Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG -1 o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej („x” w rubryce 01.2);
 • Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola 01.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7.
 • Zmiany danych w poszczególnych rubrykach dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x” kwadratu przy nazwie rubryki i zastosowanie się do szczegółów wprowadzania zmian podanych w Instrukcji wypełniania wniosków CEIDG-1.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

 

ZAWIESZENIE

Wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Uwagi ogólne:

 • Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG -1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej („x” w rubryce 01.3);
 • Wymaga wypełnienia rubryk i pól określonych w instrukcji wypełniania wniosków CEIDG-1 ogłoszonej na stronie www.ceidg.gov.pl.
 • Data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1

 

WZNOWIENIE

Wniosek CEIDG -1 o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Uwagi ogólne:

 • Wznowienie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej („x” w rubryce 01.4);
 • Wymaga wypełnienia rubryk i pól określonych w instrukcji wypełniania wniosków CEIDG-1 ogłoszonej na stronie www.ceidg.gov.pl.
 • Datą wznowienia może być data późniejsza niż data złożenia wniosku, nie może być data wstecz.

 

WYKREŚLENIE

Wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Uwagi ogólne:

 • Wykreślenie wpisu o działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG -1
 • o wykreślenie wpisu ( „ x” w rubryce 01.5);
 • Wymaga wypełnienia rubryk i pól określonych w instrukcji wypełniania wniosków CEIDG-1 ogłoszonej na stronie www.ceidg.gov.pl.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

C - Informacje ogólne przydatne przy załatwianiu spraw dotyczących działalności gospodarczej.

Poświadczenie wpisu/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia w CEIDG.

Od 01.07.2011r. nie są wystawiane zaświadczenia o zmianie wpisu, decyzje o wykreśleniu wpisu firmowane przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia o wpisie/zmianie wpisu/ zawieszeniu/wznowieniu/ wykreśleniu wpisu z CEIDG tylko sprawdza na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, czy została dokonany wpis/ zmiana wpisu. Wydruk ze strony internetowej CEIDG jest zaświadczeniem potwierdzającym zmianę wpisu/ zawieszenia/ wznowienia/ wykreślenia wpisu dotyczącego działalności gospodarczej.

Dane i informacje o przedsiębiorcach, w tym informacje o zakończeniu wykonywania działalności, CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu/ wykreślenia wpisu. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorcy okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Domniemywa się bowiem, że dane wpisane do CEIDG, jak i dane udostępniane przez CEIDG, są prawdziwe.

Potwierdzanie danych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta do dnia migracji wpisów do CEIDG, tj. do dnia 29.12.2011r. w zakresie tzw. danych historycznych, następuje w formie zaświadczenia, z opłatą skarbową 17 PLN dokonaną na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

D - Ważne


Przedsiębiorco!

1.Jeśli po 01.01.2008r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Świdnicy, to wpis zawiera informacje nieaktualne. Zgłoś się jak najszybciej w pok.1 w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w godz. 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku i dostosuj swój wpis do aktualnego stanu prawnego. Wpisy nie zawierają w wielu przypadkach numeru PESEL, NIP, rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD2007. 29.12.2011 r. dotychczasowy organ ewidencyjny - Prezydent Miasta Świdnicy dokonał przeniesienia wpisów aktywnych i zawieszonych przedsiębiorców do CEIDG. Jak stanowi art.33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Zaktualizowanie danych we wpisie lub jego wykreślenie z ewidencji leży w interesie przedsiębiorcy. Można tego dokonać w pok.1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Od 01.07.2011r. zgłoszenia dokonujemy na obowiązujących drukach CEIDG-1.

2.Ponadto Przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie zgłosili zawieszenie działalności gospodarczej przed 20 września 2008r. np. w Urzędzie Skarbowym, ZUS, a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności gospodarczej- nie złożyli jednocześnie wniosku o wykreślenie wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta do dnia migracji wpisów do CEIDG zostali przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i figurują w CEIDG ze statusem „aktywny”. Proponujemy Państwu sprawdzenie, czy nadal figurujecie w bazie aktywnych przedsiębiorców w CEIDG, czy w bazie wykreślonych tel.74/85-62-854 i dostosowanie zapisów do stanu faktycznego, poprzez złożenie właściwego wniosku CEIDG-1.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą powinni uzupełnić numer PESEL oraz NIP, REGON w terminie do 19.05.2018 r. Po tym terminie CEIDG wykreśli wpisy, które nie zawierają numeru PESEL.

 

3.Więcej informacji można znaleźć na stronach firmowanych przez organ ewidencyjny- Ministra Rozwoju na stronach internetowych: www.ceidg.gov.pl lub www.biznes.gov.pl.

 

E - Pliki do pobrania: na stronie www.ceidg.gov.pl

Formularze (właściwa wersja) do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl:

 • CEIDG-1 –  Wniosek o wpis do  Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej Część CEIDG-MW - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • Część CEIDG -RD - Wykonywana działalność gospodarcza
 • Część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
 • Część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
 • Instrukcja wypełniania wniosku  CEIDG-1
F - Dodatkowe informacje organu ewidencyjnego - Ministerstwa Rozwoju

 

Zakładanie firmy przez telefon - załącznik


do góry