A
A+
A-

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

TUTAJ do pobrania Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CEIDG.

oraz Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości I Technologii z dn. 24.05.2018 - Zmiany w CEIDG w zakresie RODO.

Komunikat  MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW z dnia 16.05.2018 r.


Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1.Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
2.Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
3.Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

od 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie następujące zmiany:

  1. Traci moc obowiązującą ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zmianami), będąca podstawą prawną dotychczasowych wpisów/ zmian wpisów/ zawieszeń/ wznowień/ wykreślenia wpisów z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- (art. 192 ustawy z dn. 6.03.2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).
  2. Przestają obowiązywać druki CEIDG-1, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN wersja 1.8.3 i wcześniejsze. Przestaje obowiązywać instrukcja wypełniania wniosków CEIDG z dnia 2016.06.06.
  3. Tracą ważność informacje umieszczane na stronie internetowej Urzędu i bip , których podstawą prawną była ustawa podana j.w.
  4. BIZNES zyskuje konstytucję, która wytycza perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, zwaną dalej „Konstytucja Biznesu”. Konstytucja Biznesu to 5 ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym i polskiej rzeczywistości biznesowej, a w tym:

Przepisy tzw. Konstytucji Biznesu wprowadzają rozwiązania podane TUTAJ.

Materiały informacyjne na temat wprowadzonych nowych rozwiązań znajdują się w serwisie informacyjno- usługowym dla przedsiębiorców, który firmuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl oraz ze strony internetowej Ministerstwa- www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest aktualnie organem rejestrowym działalności gospodarczej osób fizycznych.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tych informacji, które są jednocześnie na bieżąco aktualizowane.
Organy gminy, pośredniczą w czynnościach rejestrowych na zasadach określonych w wymienionych ustawach, wykonują zadania w tym zakresie jako zadania zlecone administracji rządowej. Ukażą się tam również obowiązujące druki wniosków.

 
Co i gdzie załatwimy?

Pok.1 parter: wpis do działalności gospodarczej,  zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu w razie potrzeby.

- zaświadczenia potwierdzające wpis w ewidencji działalności gospodarczej,  wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie,  zmianie wpisu,   decyzji o wykreśleniu, potwierdzenie kopii zaświadczeń i decyzji dotyczących danych z ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie danych historycznych, kiedy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta;

- sprawy dotyczące uzyskania zezwolenia na  sprzedaż alkoholu, zgody na otwarcie sklepu w godzinach nocnych i uzgadniania zamknięcia placówek handlowych.

 

Jak składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej dalej CEIDG od 30.04.2018r.

Osoby zamierzające rozpoczęcie działalności gospodarczej na nowych zasadach powinny zapoznać się z ogłoszonymi przepisami, a w szczególności z bardzo dobrze opracowanymi materiałami informacyjnymi na stronie www.biznes.gov.pl, aby podjąć prawidłową decyzję i właściwą ścieżkę rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

Istota zmian zawarta została w zapisach  art. 5 i art.18 Prawa przedsiębiorców i art.195 ustawy- przepisy wprowadzające.

  1. Jeśli potencjalny przedsiębiorca uzna, że planowana działalność gospodarcza odpowiada warunkom określonym w art. 5 Prawa przedsiębiorców, to zgłoszenie rozpoczęcia takiej działalności nisko dochodowej dokonuje w Urzędzie Skarbowym, na właściwym formularzu wniosku. W tym momencie nie dokonuje zgłoszenia do CEIDG i PP i nie zgłasza się do ubezpieczeń- ZUS.
  2. Jeśli potencjalny przedsiębiorca uzna, że planowana działalność gospodarcza będzie pracą odpowiadającą warunkom określonym w art. 18 Prawa działalności ( przede wszystkim dochód należny będzie wyższy niż podany w art. 5 ustawy PP), to zgłoszenie dokonuje w wybranym przez siebie urzędzie miejskim/gminy, na właściwym formularzu wniosku i będzie to zgłoszenie do CEIDGiPP, a ZUS na warunkach określonych w art.18. Decyzję o przystąpieniu do ZUS przedsiębiorca podejmie od razu albo w ciągu 6 miesięcy ( dot. składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych). Obowiązek zapłacenia składki zdrowotnej powstanie    w dniu pokrywającym się z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

do góry