Kalendarz imprez


Opłata za odpady

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest naliczyć samodzielnie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę taką nalicza się w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Miejską w Świdnicy.  

Wysokość miesięcznych stawek opłat (Uchwała nr XXIII/276/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty), uzależniona jest od tego, czy na terenie nieruchomości odpady będą/są segregowane czy też nie i wynoszą odpowiednio:


-        13,50 zł/osobę - w przypadku segregacji odpadów, 

-        22,40 zł/osobę - w przypadku braku segregacji odpadów.

 

Co otrzymam w zamian za opłatę? Opłata obejmuje:

 • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady
 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie
 • worki do selektywnej zbiórki (domy jednorodzinne) - jeden zestaw worków na jeden dom jednorodzinny
 • pojemniki do selektywnej zbiórki (domy wielorodzinne) - jeden zestaw pojemników na kilka domów wielorodzinnych
 • odbiór z nieruchomości starych mebli, sprzętu AGD, opon etc. – raz w miesiącu wg harmonogramu
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie można będzie oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony, gruz i odpady z ogrodu w określonych ilościach oraz każdą ilość starych mebli, sprzętu AGD etc.

Opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,
 • mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane, - odbioru odpadów zielonych i remontowych z nieruchomości,
 • odbioru odpadów zielonych (ogrodowych),
 • sprzątania miejsc, w których ustawione są pojemniki na odpady zmieszane.

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą na dzierżawę pojemnika na odpady lub kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych – domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru śmieci - wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli odpady z nieruchomości odbierane są 1 x tydzień – na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów pojemności pojemnika na odpady. W zabudowie osiedlowej oraz w budynkach wielorodzinnych, gdzie brakuje miejsca na ustawienie dużego pojemnika na odpady lub kilku pojemników – odpady zmieszane będą odbierane max. 3 x tydzień. W pozostałych przypadkach odpady zmieszane będą odbierane 1 x tydzień. Szczegółowe regulacje w ww. zakresie znajdą Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.  

Osobom składającym deklaracje nadawany jest indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze konta proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Banku PeKaO S.A.    

Numer konta:  11 1240 3464 1111 0010 5015 8057  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w:

1.      Banku PeKaO S.A., Rynek 30, 58-100 Świdnica,

2.      kasach Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,

3.      kasach „Anda”:

 • Pl. Grunwaldzki 11a, 
 • ul. Jasińskiego 2a,
 • ul. Dąbrowskiego 6,
 • ul. Pułaskiego 4, 
 • ul. Oświęcimska 48,
 • ul. Grodzka 15,
 • ul. Ks. Jadwigi Śl. 1, 
 • ul. Kopernika 29.   

 

INFORMUJEMY

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU NALEŻY
DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA – NIE ULEGA ON ZMIANIE.  

 

W przypadku zapotrzebowania na druki wpłat prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego pok. 231, tel. 74 856 28 59 lub 74 856 28 47 lub emailem - czystaswidnica@um.swidnica.pl
 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]