Kalendarz imprez


Opłata za odpady

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest naliczyć samodzielnie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarcaję o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości.

Opłatę taką nalicza się w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Miejską w Świdnicy.  

Wysokość miesięcznych stawek opłat (Uchwała nr XXIII/276/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty), uzależniona jest od tego, czy na terenie nieruchomości odpady będą/są segregowane czy też nie i wynoszą odpowiednio:


-        13,50 zł/osobę - w przypadku segregacji odpadów, 

-        22,40 zł/osobę - w przypadku braku segregacji odpadów.

 

Co otrzymam w zamian za opłatę?

Opłata obejmuje:

 • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady
 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie
 • worki do selektywnej zbiórki (domy jednorodzinne)
 • pojemniki do selektywnej zbiórki (domy wielorodzinne)
 • odbiór z nieruchomości starych mebli, sprzętu AGD, opon etc. – raz w miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz raz w tygodniu dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
 • odbiór choinek w okresie styczeń - luty
 • odbiór odpadów zielonych w okresie kwiecień - listopad - raz na dwa tygodznie z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie można  oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony, gruz i odpady z ogrodu w określonych ilościach oraz każdą ilość starych mebli, sprzętu AGD etc.

Opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,
 • mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane, - odbioru odpadów zielonych i remontowych z nieruchomości,
 • odbioru odpadów zielonych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,
 • sprzątania miejsc, w których ustawione są pojemniki na odpady zmieszane.

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą na dzierżawę pojemnika na odpady lub kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.

System gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez gminę obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe – domy jednorodzinne oraz lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych.

Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru śmieci - wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli odpady z nieruchomości odbierane są 1 x tydzień – na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów pojemności pojemnika na odpady. W zabudowie osiedlowej oraz w budynkach wielorodzinnych, gdzie brakuje miejsca na ustawienie dużego pojemnika na odpady lub kilku pojemników – odpady zmieszane będą odbierane max. 3 x tydzień. W pozostałych przypadkach odpady zmieszane będą odbierane 1 x tydzień. Szczegółowe regulacje w ww. zakresie znajdą Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.  

Właścicielom nieruchomości składającym deklaracje nadawany jest indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze konta proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Banku PeKaO S.A.    

Numer konta:  11 1240 3464 1111 0010 5015 8057  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w:

1.      Banku PeKaO S.A., Rynek 30, 58-100 Świdnica,

2.      kasach Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,

 

 

INFORMUJEMY

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU NALEŻY
DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA – NIE ULEGA ON ZMIANIE.  

 

W przypadku zapotrzebowania na druki wpłat prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego pok. 231, tel. 74 856 28 59 lub 74 856 28 47 lub emailem - czystaswidnica@um.swidnica.pl
 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]