Kalendarz imprez


Opłata za odpady

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH 

Stawki opłat za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady są gromadzone w sposób selektywny lub nieselektywny:

L.p.

Pojemność pojemnika

(w litrach)

Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie
(w zł)

Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie
(w zł)

1.       

60

12,00

6,00

2.       

110

22,00

11,00

3.       

120

24,00

12,00

4.       

240

48,00

24,00

5.       

660

132,00

66,00

6.       

1100

220,00

110,00

7.       

7000

1400,00

700,00

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest naliczyć samodzielnie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę taką nalicza się w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Miejską w Świdnicy.  

Wysokość miesięcznych stawek opłat na rok 2013 uchwalonych przez Radę Miejską uzależniona jest od tego, czy na terenie nieruchomości odpady będą/są segregowane czy też nie i wynoszą odpowiednio:


-        13,50 zł/osobę - w przypadku segregacji odpadów, 

-        22,40 zł/osobę - w przypadku braku segregacji odpadów.

 

 

Co otrzymam w zamian za opłatę? Opłata obejmuje:

 • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady
 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie
 • worki do selektywnej zbiórki (domy jednorodzinne) - jeden zestaw worków na jeden dom jednorodzinny
 • pojemniki do selektywnej zbiórki (domy wielorodzinne) - jeden zestaw pojemników na kilka domów wielorodzinnych
 • odbiór z nieruchomości starych mebli, sprzętu AGD, opon etc. – raz w miesiącu wg harmonogramu
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie można będzie oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony, gruz i odpady z ogrodu w określonych ilościach oraz każdą ilość starych mebli, sprzętu AGD etc.

Opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,
 • mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane, - odbioru odpadów zielonych i remontowych z nieruchomości,
 • odbioru odpadów zielonych (ogrodowych),
 • sprzątania miejsc, w których ustawione są pojemniki na odpady zmieszane.

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą na dzierżawę pojemnika na odpady lub kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych – domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru śmieci - wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli odpady z nieruchomości odbierane są 1 x tydzień – na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów pojemności pojemnika na odpady. W zabudowie osiedlowej oraz w budynkach wielorodzinnych, gdzie brakuje miejsca na ustawienie dużego pojemnika na odpady lub kilku pojemników – odpady zmieszane będą odbierane max. 3 x tydzień. W pozostałych przypadkach odpady zmieszane będą odbierane 1 x tydzień. Szczegółowe regulacje w ww. zakresie znajdą Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20.08.2012 r.).  

Osobom składającym deklaracje nadawany jest indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze konta proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Banku PeKaO S.A.    

Numer konta:  11 1240 3464 1111 0010 5015 8057  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w:

1.      Banku PeKaO S.A., Rynek 30, 58-100 Świdnica,

2.      kasach Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,

3.      kasach „Anda”:

 • Pl. Grunwaldzki 11a, 
 • ul. Jasińskiego 2a,
 • ul. Dąbrowskiego 6,
 • ul. Pułaskiego 4, 
 • ul. Oświęcimska 48,
 • ul. Grodzka 15,
 • ul. Ks. Jadwigi Śl. 1, 
 • ul. Kopernika 29.   

 

INFORMUJEMY

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU NALEŻY
DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA, KTÓRY ZOSTAŁ PAŃSTWU PODANY W 2013 ROKU– NIE ULEGA  ON ZMIANIE.  

 

W przypadku zapotrzebowania na druki wpłat prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego pok. 231, tel. 74 856 28 59 lub emailem - czystaswidnica@um.swidnica.pl
 
Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]