Świdnica, 22.10.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY

ul. Armii Krajowej 49

58-100 ŚWIDNICA


BRM.0002.8.2020                                                                                                                 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.)
z w o ł u j ę:    


XXII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

 

na dzień 30.10.2020 r. o godz. 10.00


z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość


(zdalny tryb obradowania)

   PORZĄDEK OBRAD:

 

1.Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXII/: 1-3).

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.

7.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.09.2020 r.

8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

10. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.                  

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Dzięcielski

 


Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Załączniki:
Pobierz plik (001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania [Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy]395 kB
Pobierz plik (01_XXII_01_projekt uchwały.pdf)XXII_1_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2021 rok”]432 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_projekt uchwały.pdf)XXII_2_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]114 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 1.pdf)XXII_2_załącznik nr 1[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]200 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 2.pdf)XXII_2_załącznik nr 2[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]212 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 3.pdf)XXII_2_załącznik nr 3[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]308 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 4.pdf)XXII_2_załącznik nr 4[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]151 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 5.pdf)XXII_2_załącznik nr 5[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]159 kB
Pobierz plik (02_XXII_02_załącznik nr 6.pdf)XXII_2_załącznik nr 6[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]194 kB
Pobierz plik (03_XXII_03_projekt uchwały.pdf)XXII_3_projekt uchwały[zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]385 kB
Pobierz plik (03_XXII_03_załącznik do projektu uchwały.pdf)XXII_3_załącznik[do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]182 kB