Świdnica, 14.08.2019 r.

BRM.0002.8.2019      

                                                                                                          

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2019 r. poz. 506, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

                                   X  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 23.08.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 47.   

 

   PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica - Kraszowice - (zał. nr 1, proj. X/4).
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. X/: 1-3, 5-8).
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 13.06.2019 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.                   

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                   Jan Dzięcielski

Uwaga ! 

 • godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Załączniki:
Pobierz plik (001_Sprawozdanie PM.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 13.06.2019 r.]11773 kB
Pobierz plik (01_X_1_projekt uchwały.pdf)X_1_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu]675 kB
Pobierz plik (02_X_2_projekt uchwały.pdf)X_2_projekt uchwały[w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica z Miastem Kobuleti w Gruzji]829 kB
Pobierz plik (03_X_3_projekt uchwały.pdf)X_3_projekt uchwały[w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica z Miastem Uchaud we Francji]811 kB
Pobierz plik (04_X_4_projekt uchwały.pdf)X_4_projekt uchwały[w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-Kraszowice]20432 kB
Pobierz plik (04_X_załącznik do projektu uchwały.jpg)X_4_załącznik nr 1 do projektu uchwały[w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-Kraszowice]12770 kB
Pobierz plik (05_X_5_projekt uchwały.pdf)X_5_projekt uchwały[w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 35 w zakresie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie ronda w ciągu DK 35”]1935 kB
Pobierz plik (06_X_6_projekt uchwały.pdf)X_6_projekt uchwały[w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika w Świdnicy]1495 kB
Pobierz plik (07_X_7_projekt uchwały.pdf)X_7_projekt uchwały[w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy]791 kB
Pobierz plik (08_X_8_projekt uchwały.pdf)X_8_projekt uchwały[w sprawie nadania imienia Hali Sportowo-Widowiskowej w Świdnicy]647 kB
Pobierz plik (09_X_9_pismo przewodnie PM.pdf)X_9_ X_10_Wniosek PM[wniosek PM o uzupełnienie porządku obrad]174 kB
Pobierz plik (09_X_9_projekt uchwały.pdf)X_9_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]6079 kB
Pobierz plik (10_X_10_projekt uchwały.pdf)X_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]5403 kB
Pobierz plik (11_X_11_projekt uchwały.pdf)X_11_projekt uchwały+ wniosek PM[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli...]2824 kB