Świdnica, 17.01.2019 r.

BRM.0002.1.2019      

                                

                                                                                   Pan/i ......................................................

 

                                                                                            .......................................................

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) z w o ł u j ę:  

IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

na dzień 25.01.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.    

 

   PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie raportu obejmującego lata 2016 i 2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. IV/: 1-11).
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.12.2018 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

                                                                                          

Przewodniczący Rady

   Jan Dzięcielski

 

 

 Uwaga !

 • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).
Załączniki:
Pobierz plik (0001_Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf)Raporty/Sprawozdania_1[Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Świdnica na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023r.]10682 kB
Pobierz plik (0002_sprawozdanie z działalności prezydent miasta.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z dzialalności prezydent miasta]6018 kB
Pobierz plik (01_IV_1_projekt uchwały.pdf)IV_1_projekt uchwały[w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej]1581 kB
Pobierz plik (02_IV_2_projekt uchwały.pdf)IV_2_projekt uchwały[ w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym w ramach ogłoszonego konkursu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.]477 kB
Pobierz plik (03_IV_3_projekt uchwały.pdf)IV_3_projekt uchwały[w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.]823 kB
Pobierz plik (04_IV_4_projekt uchwały.pdf)IV_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy]498 kB
Pobierz plik (05_IV_5_projekt uchwały.pdf)IV_5_projekt uchwały[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 2409 i 2414 położonych pomiędzy ulicami Serbską i Bobrzańską w Świdnicy.]1064 kB
Pobierz plik (06_IV_6_projekt uchwały.pdf)IV_6_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]2710 kB
Pobierz plik (07_IV_7_projekt uchwały.pdf)IV_7_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy]2459 kB
Pobierz plik (08_IV_8_projekt uchwały.pdf)IV_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica]2200 kB
Pobierz plik (09_IV_9_projekt uchwały_na stronę.pdf)IV_9_projekt uchwały[w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy]857 kB
Pobierz plik (10_IV_10_projekt uchwały.pdf)IV_10_projekt uchwały[w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnciy właściwego do określenia poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy oraz określenia wysokości stawek zwrotu kosztów przejazdu]550 kB
Pobierz plik (11_IV_11_projekt uchwały.pdf)IV_11_projekt uchwały[w sprawie powołania zespołu radnych]386 kB