Świdnica, dnia 21.11.2018 r.

     BRM.0002.10.2018                                         

                                                                      

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

II  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

 

na dzień 29.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 47.   

      PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. II/: 1-8).
  5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  6. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  7. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 

                                                Przewodniczący Rady  

                                            Jan Dzięcielski 

 Uwaga ! 

  • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
  • W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                              

Załączniki:
Pobierz plik (01_II_1_projekt uchwały.pdf)II_1_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 - 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą ]629 kB
Pobierz plik (02_II_2_projekt uchwały.pdf)II_2_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Kościelnej 40 w Świdnicy.]464 kB
Pobierz plik (03_II_3projekt uchwały.pdf)II_3_projekt uchwały[ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ul. Różanej 1 w Świdnicy]471 kB
Pobierz plik (04_II_4_ zprojekt .pdf)II_4_zprojekt uchwały[wniosek PM o wycofanie projektu uchwały ]337 kB
Pobierz plik (04_II_4_projekt uchwały.pdf)II_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica"]717 kB
Pobierz plik (04_II_4_załącznik do projektu uchwały dot. planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf)II_4_załącznik do projektu uchwały dot. planu gospodarki niskoemisyjnej[plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica]6911 kB
Pobierz plik (05_II_5_projekt uchwały.pdf)II_5_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok”]3699 kB
Pobierz plik (06_II_6_wynagrodzenie PM.pdf)II_6_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnicy – Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej.]27 kB
Pobierz plik (07_II_7_skład komisji.pdf)II_7_projekt uchwały[w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy]27 kB
Pobierz plik (08_II_8_wybór przewodniczących komisji.pdf)II_8_projekt uchwały[w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy]27 kB
Pobierz plik (09_II_9_ aprojekt uchwały.pdf)II_9_projekt uchwały[dotyczy zmiany porządku obrad II sesji Rady Miejskiej]189 kB
Pobierz plik (09_II_9_projekt uchwały.pdf)II_9_projekt uchwały[w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych]1156 kB
Pobierz plik (10_II_10_projekt uchwały.pdf)II_10_projekt uchwały[w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości]850 kB
Pobierz plik (11_II_11_projekt uchwały.pdf)II_11_projekt uchwały[w sprawie zmian w budżecie]5524 kB
Pobierz plik (11_II_11_z_autopoprawka do projektu uchwały.pdf)II_11_autopoprawka do projektu uchwały[w sprawie zmian w budżecie]534 kB
Pobierz plik (12_II_12_projekt uchwały.pdf)II_12_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]5900 kB
Pobierz plik (12_II_12_z_autopoprawka do projektu uchwały.pdf)II_12_autopoprawka do projektu uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]809 kB
Pobierz plik (13_II_13_projekt uchwały.pdf)II_13_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 - 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą "Turystyka – wspóln]982 kB
Pobierz plik (14_II_14_projekt uchwały.pdf)II_14_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.]2541 kB