Uwierz we własne siły

plakat EFS OK

Nazwa zadania: „Uwierz we własne siły”

Cel projektu: Celem projektu jest aktywna integracja 30 mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Wartość umowy: 481 587,50 zł brutto
Wartość dofinansowania: 396 627,50 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2019 r.


Unijne fundusze dla osób zamieszkałych na terenie miasta Świdnicy


Gmina Miasto Świdnica informuje, że w dniu 04.08.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uwierz we własne siły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja  – ZIT AW.

Gminie Miasto Świdnica zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 396 627,50 zł dotacji z UE na projekt o całkowitej wartości 481 587,50 zł.

Celem głównym projektu „Uwierz we własne siły” jest aktywna integracja mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zakłada udział 20 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami projektu będą osoby uzależnione od pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach lub nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które zaznały wielokrotnego wykluczenia. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej. W ofercie realizowanej w ramach projektu brane będą pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości klientów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.05.2019r., w dwóch edycjach: od  IX 2017r. do V 2018r. (I edycja/15 środowisk) i od IX 2018r. do V 2019r. (II edycja/15 środowisk).

W miesiącu wrześniu 2017r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest prowadzony nabór uczestników do I edycji  projektu (15 środowisk). Warunki uczestnictwa w projekcie oraz oferowane wsparcie udostępniane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy oraz w biurze projektu przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy.